Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Пълни резултати от клиничното изпитване CAROLINA®

Пълни резултати от клиничното изпитване CAROLINA®

Потвърждава се дългосрочният профил на сърдечно-съдова безопасност на linagliptin. Ингелхайм, Германия, 12 юли 2019 г. Boehringer Ingelheim представи пълните резултати от клиничното изпитване CAROLINA®, които потвърждават, че употребата на linagliptin не води до повишаване на кардиоваскуларния риск при възрастни пациенти със ЗДТ2 и СС риск в сравнение с glimepiride. Резултатите от проучването бяха обявени по време на 79-ата научната сесия на Американската диабетна асоциация (ADA) в Сан Франциско.

Клиничното изпитване CAROLINA® постигна първичната си крайна цел, определена като липса на различие (“non-inferiority”) на linagliptin в сравнение с glimepiride по отношение времето до първо възникване на сърдечно-съдова смърт, нефатален миокарден инфаркт или нефатален инсулт (3-точков комплексен показател за сериозно нежелано сърдечно-съдово събитие, 3P-MACE*), като такива са настъпили при 11,8% (356 пациенти) от групата на linagliptin и при 12,0% (362 пациенти) от групата, приемала glimepiride. Общият профил на безопасност на linagliptin, оценен в проучването CAROLINA®, е в съответствие с предходно известните данни и не са наблюдавани никакви нови, свързани с профила на лекарствена безопасност сигнали.

Проучването оценява профила на безопасност на linagliptin за най-дългия до момента период на проследяване в клинично изпитване с DPP-4 инхибитор за оценка на сърдечно-съдови резултати, като средната му продължителност е над 6 години. Linagliptin показва сходство с glimepiride и по отношение на вторичната крайна цел, представляваща време до първо настъпване на СС събития като тези, включени в 3-точковия MACE, плюс хоспитализация поради нестабилна стенокардия (заедно формиращи 4-точков MACE): 13,2% в групата с linagliptin спрямо 13,3% в групата с glimepiride.

В проучването CAROLINA® по-голям дял пациенти, лекувани с linagliptin (16%), спрямо приемалите glimepiride (10,2%), са постигнали гликиран хемоглобин (HbA1c) <7%, измерен при последната визита от проследяването, без това да е свързано с нужда от приложение на спасителна терапия, без умерени и тежки хипогликемии или покачване на телесното тегло с ≥2% (вторична съставна крайна цел за ефикасност). В сравнение с glimepiride, linagliptin показва общo сходен ефект по отношение на намаляването на нивото на HbA1c, но в групата, в която е прилаган linagliptin, се наблюдава значимо по-нисък относителен риск от хипогликемия. 77% по-малко са хипогликемиите в групата с linagliptin спрямо групата с glimepiride (10,6% са пациентите с хипогликемичен епизод в групата на linagliptin спрямо 37,7% пациенти с хипогликемия в групата на glimepiride). Резултатът, показващ понижен риск от хипогликемия с linagliptin, е налице и е значим по отношение на всички степени на тежест на хипогликемията, включително тежка и такава, изискваща хоспитализиране. Лечението на ЗДТ2 с linagliptin се свързва и с поддържане на умерено по-ниско телесно тегло (средно с 1,5 кг по-малко) спрямо телесното тегло на пациентите в групата с прием на glimepiride.

– Проучването CAROLINA® е уникално с това, че е единственото по рода си клинично изпитване за СС резултати, което оценява ефекта на DPP-4 инхибитор в сравнение не с плацебо, а с активна субстанция, заяви д-р Уахид Джамал, корпоративен вицепрезидент и ръководител на отдел „Кардиометаболитна медицина“ в Boehringer Ingelheim. –Когато е необходимо прилагане на допълнително глюкозопонижаващо лекарствено средство, DPP-4 инхибиторите и сулфонилурейните производни (СУП) продължават да се използват често в допълнение към терапията с metformin. Данните от CAROLINA® могат дадат допълнителна увереност на медицинските специалисти при избора на най-подходящото глюкозопонижаващо лечение при всеки отделен пациент.

За клиничното изпитване CAROLINA®

CAROLINA® (CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes – клинично изпитване на linagliptin за оценка на сърдечно-съдови резултати в сравнение с glimepiride при пациенти със ЗДТ2) е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, активно контролирано клинично изпитване, което е проведено в 43 държави, в над 600 изследователски центъра, с участието на 6033 възрастни пациенти със ЗДТ2, които са проследени за период от средно над 6 години. Популацията в проучването включва възрастни със ЗДТ2 в начален стадий: със средна давност на заболяването до 6.2 години, които или не са приемали никакво лечение, или са приемали 1-2 лекарствени средства за понижаване на кръвната захар (напр. metformin). Клиничното изпитване е предназначено да оцени ефекта на linagliptin (5 mg веднъж дневно) в сравнение с представителя на СУП – glimepiride (всеки, добавен към обичайно лечение за понижаване на кръвната захар и стандартна сърдечно-съдова терапия) върху кардиоваскуларната безопасност при възрастни със ЗДТ2 и повишен сърдечно-съдов риск или установено кардиоваскуларно заболяване. Общо профилът на участниците в проучването наподобява профил на пациенти със ЗДТ2, които лекарите срещат обичайно във всекидневната си клинична практика.

Linagliptin е DPP-4 инхибитор, показан за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, който се прилага в една и съща доза веднъж дневно и показва значима ефикасност за намаляване на гликирания хемоглобин. Може да се предписва на възрастни пациенти със ЗДТ2, независимо от напредналата възраст, давността на заболяването, етническия произход, индекса на телесна маса, състоянието на чернодробната и бъбречната функция. Linagliptin има най-малката степен на бъбречна екскреция от всички DPP-4 инхибитори.

Клиничните изпитвания за оценка на сърдечно-съдови резултати са от голямо значение, тъй като кардиоваскуларните заболявания са най-често срещаното усложнение и водеща причина за смърт при пациентите със ЗДТ2. Световната статистика сочи, че най-голям дял пациенти със ЗДТ2 умират поради сърдечно-съдови заболявания. През 2015 г. Boehringer Ingelheim представи резултатите от основополагащото проучване за сърдечно-съдови резултати EMPA-REG OUTCOME® с инхибитора на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2) empagliflozin, който намалява относителния риск от сърдечно-съдова смърт с 38% при възрастни пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечно-съдово заболяване, когато се добави към стандартното лечение. Вследствие на това empagliflozin стана първият перорален лекарствен продукт за захарен диабет тип 2 с включени в продуктовата информация данни за намаляване на риска от сърдечно-съдова смърт.

CAROLINA® е едно от двете клинични изпитвания за оценка на сърдечно-съдови резултати с DPP-4 инхибитора linagliptin. CAROLINA®  и другото проучване – CARMELINA® ( CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE with LINAgliptin) също за оценка на профила на сърдечно-съдова безопасност на linagliptin (при пациенти със захарен диабет тип 2 и висок сърдечно-съдов риск), осигуряват едни от най-обширните данни за дългосрочен профил на сърдечно-съдова безопасност, налични за DPP-4 инхибитор.

CARMELINA® е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано клинично изпитване, проведено в 27 държави, в над 600 изследователски центъра, с участието на 6979 възрастни пациенти със ЗДТ2, проследени за период от средно 2.2 години. В CARMELINA® е проучен профилът на сърдечно-съдова и бъбречна безопасност на linagliptin в популация от възрастни пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечно-съдово и/или бъбречно заболяване. Проучването постигна първичната си крайна цел, като linagliptin показа съпоставим профил на сърдечно-съдова безопасност в сравнение с плацебо, когато се добави към стандартното лечение. Клиничното изпитване CARMELINA® има и основна вторична съставна крайна цел, по отношение на която е наблюдаван съпоставим профил на бъбречна безопасност на linagliptin в сравнение с плацебо. Като цяло профилът на безопасност на linagliptin, наблюдаван в CARMELINA®, съответства на данните до преди това и няма нови сигнали във връзка с профила на безопасност при употребата му. В CARMELINA® е наблюдавана също и липса на увеличен риск от хоспитализации поради сърдечна недостатъчност при лечение с linagliptin в сравнение с плацебо.

Повече информация, свързана с проучванията за сърдечно-съдова безопасност, проведени с linagliptin: CAROLINA® и CARMELINA®, можете да намерите на адрес: https://www.carmelinatrial.com/

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.