За нас

Визитна картичка на фирма „ПИКС ООД“


Редакционно-издателската фирма „ПИКС“ ООД е основана през 1994 г. Дружеството е специализирано в областта на медицинската журналистика и разпространението на високоспециализирана медийна информация в областта на медицината, здравеопазването и медицинското образование. Чрез своите експерти по връзки с обществеността фирмата е посредник между медицинските специалисти и обществото по въпросите на здравната реформа и здравословния начин на живот.


Основният информационен продукт на

дружеството е


вестник „ФОРУМ МЕДИКУС“


Той е най-големият специализиран медицински вестник за професионална аудитория в страната. Изданието е с над 65-годишна история, с национален обхват и е единственото със седмична периодичност. В.“Форум Медикус“ е най-добре позициониран на пазара сред другите медицински издания, ползва се с голям авторитет и има най-висок тираж. Вестникът покрива почти изцяло /над 90% с абонамент/ потребностите на над 100 хиляди български медицински специалисти с висше и средно специално образование, заети с пряка лечебно-диагностична и научна дейност, както и ангажираните с профилактично-хигиенна работа, превенция, промоция на здравето и рехабилитация.
Вестникът се разпространява и в най-авторитетните български висши училища по медицина, медицинските колежи в София и страната. Страниците на изданието са уважавана трибуна за изява на най-ерудираните и авторитетни български учени-медици, на гостуващи лектори от цял свят. Но „Форум Медикус“; е вестник за всички и на всички – от академика, професора и изследователя до семейния общопрактикуващ лекар, медицинските сестри и други специалисти.
„Форум Медикус“ отразява най-адекватно обновителните процеси в българското здравеопазване в годините на големи обществено-политически промени и динамични нововъведения, свързани с въвеждането на здравноосигурителната система. Страниците на вестника са обществена трибуна за дискусия по основните подходи при създаване на съвременна нормативна уредба за усъвършенстване дейността на здравната система.
Редактори от „Форум Медикус“ консултират медийните изяви на неправителствени организации и фондации, на чуждестранни фирми-производители и дистрибутори на медикаменти, медицинска техника и апаратура, на водещи частни здравни заведения, в това число и пред електронните медии. ПИКС ООД участва в съвместни проекти с колективи на здравни предавания от Българската национална телевизия и Българското национално радио, с Националния център по обществено здраве, с Българската национална академия по медицина, със Съюза на научните медицински дружества, с НЗОК.
Чрез различни форми вестникът присъства на всички специализирани конгреси, научни конференции и семинари в цялата страна по конкретни национално значими теми:
- промени във финансирането на здравеопазването от 1991 г. до днес;
- проследяване, дискутиране и отразяване на проблемите на здравното осигуряване;
- лекарствена политика и фармакоикономика;
- подходи към социалнозначими заболявания;
- профилактика, промоция на здраве и много други.
ПИКС ООД организира в редакцията специални пресконференции за колегите от мас мeдиите. „Форум Медикус“ присъства редовно на специализираните изложения като „Булмедика“ в София. В политиката на фирмата влиза безплатното предоставяне на определени бройки от вестника на лекари-пенсионери и студенти-медици. Вестникът учреди и от 1991 година присъжда най-авторитетната награда за медицина в страната „Медик на годината“. От 2004 г. редакционната колегия учреди и награда „За принос в управлениета на здравеопазването“, която ежегодно връчва на мениджъри  на лечебни заведения, както и на личности с принос в здравната политика.
ПИКС ООД участва успешно в разработването на проекти за информационно осигуряване на обществото и здравните специалисти по редица социалнозначими проблеми.
От 2002 г. ПИКС ООД закупи и пое издаването на


списание „Лекарска практика“

Това е специализирано издание за общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, клиницисти от всички специалности. Само за година “Лекарска практика” многократно увеличи тиража си – доказателство, че редакционната колегия е открила верния път за разпространение на висококомпетентно медицинско познание, на научин и пропедевтични знания за най-новото и модерното в лечебно-диагностичния процес.
Натрупаният богат професионален опит, нивото на информираност и компетентност на работещите във фирмата дават основание да се твърди, че ПИКС ООД – чрез вестник „Форум Медикус“ и сп. „Лекарска практика“, продължава да изпълнява своята значима роля в процеса на промени в българското здравеопазване и в обществото.

comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.