Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Таргетна терапия при недребноклетъчен рак на белия дроб

Таргетна терапия при недребноклетъчен рак на белия дроб

Boehringer Ingelheim обяви резултатите от клиничното изпитване LUX-Lung 7. Afatinib като втора генерация EGFR таргетна терапия демонстрира превъзходство спрямо gefitinib (EGFR терапия от първа генерация) по отношение на преживяемостта без прогресия и на времето до настъпване на терапевтичен неуспех, като терапия от първа линия при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с най-често срещаните мутации – делеция в екзон 19 (Del 19) или субституция в екзон 21 (L858R). Клиничното изпитване Фаза IIb достига две от първичните крайни цели  – преживяемост без прогресия (PFS), отчетена в независима проверка, и времето до настъпване на терапевтичен неуспех (TTF – измерване на продължителността на терапията от началото до прекратяването й по някаква причина). Резултатите от изпитването LUX-Lung 7 са представени на 14-ата годишна конференция на Британската торакално-онкологична асоциация (BTOG) в Дъблин в края на януари т.г. Данните от третата крайна цел – обща преживяемост (OS), все още не са изцяло анализирани и предстои да бъдат представени в бъдеще.

Резултатите от клиничното изпитване LUX-Lung 7 показват, че afatinib понижава значително (с 27%) риска от прогресия на рака на белия дроб в сравнение с gefitinib. Подобрението на преживяемостта без прогресия (PFS) се удостоверява още по-сигурно във времето чрез наличието на значително по-голям процент живи пациенти без прогресия на раковите клетки в 18-ия месец от лечението (27% за afatinib спрямо 15% за gefitinib) и в 24-тия месец от лечението (18% за afatinib спрямо 8% за gefitinib), демонстрирайки значително по-голямата дългосрочна полза от терапията с afatinib в сравнение на тази с gefitinib. В допълнение към превъзходството по отношение на преживяемост без прогресия пациентите, приемащи afatinib, са продължили лечението много по-дълго време: рискът от неуспех на лечението е намален с 27% спрямо gefitinib. Значително по-голям брой пациенти постигат обективен туморен отговор (клинично значимо намаляване на размера на тумора) с afatinib в сравнение с gefitinib (70 % за afatinib спрямо 56% за gefitinib), със средна продължителност на отговора от 10.1 месеца при afatinib и съответно 8.4 месеца при gefitinib. Подобрението на преживяемостта без прогресия е било сходно в повечето предварително определени клинични подгрупи, разделени по пол, възраст, раса и тип EGFR мутация.

Главният изследовател в проучването LUX-Lung 7 проф. Кюнчил Парк, директор на Института по иновационна медицина в областта на онкологията (ICMI) в Медицинския център Самсунг, в Сеул, коментира:

– LUX-Lung 7 е първото широкомащабно клинично изпитване, директно сравняващо две EGFR таргетни терапии. Резултатите демонстрират ползите от afatinib – тирозинкиназен инхибитор от втора генерация, сравнен с медикамента от първа генерация gefitinib, когато и двете лекарства се приемат като първа линия терапия. Тези резултати дават важна насока при избора на първа линия терапия при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация.

Нежеланите лекарствени реакции (НЛР), наблюдавани по време на изпитването LUX-Lung 7, са в съответствие с профилите на безопасност на двата медикамента. Терапиите както с afatinib, така и с gefitinib са били в общия случай добре поносими, което е довело съответно до еднакъв нисък процент на случаи на прекъсване на лечението и в двете рамена на изпитването (6,3%). Като цяло честотата на нежелани лекарствени реакции е сходна и при двата медикамента (44,4% за afatinib спрямо 37,1% за gefitinib). Най-често срещаните нежелани реакции степен ≥3, свързани с afatinib, са: диария (12,5%) и обрив/акне (9,4%), а с gefitinib: увеличение на аспартат аминотрансфераза (АСАТ) / аланин аминотрансфераза (АЛАТ) с 8,8% и на обрива /акне с (3,1%). При четирима пациенти, лекувани с gefitinib, е отчетено наличие на интерстициална белодробна болест, докато при пациентите, лекувани с afatinib, такива случаи няма.

– LUX-Lung 7 е второто положително „head-to-head“ (директно сравнително) изпитване, съпоставящо afatinib с първа генерация EGFR насочен тирозинкиназен инхибитор при рак на белия дроб, което показва, че предимствата на медикаментите от първа и втора генерация таргетна EGFR терапия не са еднакви, заяви д-р Мехди Шахиди, медицински директор в отдел „Онкология – солидни тумори“ в Boehringer Ingelheim. – Особено важно е да се отбележи, че разликата в преживяемостта без прогресия, наблюдавана в изпитването LUX-Lung 7, е по-ясно изразена във времето, за да достигне повече от два пъти по-висока преживяемост без прогресия при терапия с afatinib в 24-тия месец.

LUX-Lung 7 е първото широкомащабно, head-to-head (директно сравнително) клинично изпитване, съпоставящо втора и първа генерация EGFR таргетни терапии (съответно afatinib спрямо gefitinib) при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с позитивна EGFR мутация, които не са приемали лечение. Фаза IIb изпитването включва 319 пациенти в напреднал стадий на  недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с най-често срещаните мутации делеция в екзон 19 (Del 19) или субституция в екзон 21 (L858R).

Afatinib (под търговското наименование: GIOTRIF® / GILOTRIF®) е одобрен в повече от 60 държави за лечение от първа линия на недребноклетъчен рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация. Одобрението на afatinib за тази индикация се основава на първичната крайна цел – преживяемост без прогресия (PFS) в клиничното изпитване LUX-Lung 3, като данните сочат, че afatinib значително забавя прогресията на туморните клетки в сравнение със стандартна химиотерапия. В допълнение, afatinib е първата терапия, демонстрирала ползи относно общата преживяемост (OS) на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб и специфичен вид позитивна EGFR мутация, в сравнение с химиотерапия. Значителна полза относно OS е отчетена отделно и в двете изпитвания LUX-Lung 3 и LUX-Lung 6 при пациенти с най-често срещаната EGFR мутация (екзон 19 делация; del 19) в сравнение с химиотерапия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.