Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Пробив в антикоагулацията с dabigatran и idarucizumab

Пробив в антикоагулацията с dabigatran и idarucizumab

На 20 февруари т.г. над 130 медицински специалисти – кардиолози от цялата страна, взеха участие в национален симпозиум. Беше представен медикаментът Praxbind® (idarucizumab) за приложение тогава, когато е необходимо бързо неутрализиране на антикоагулантния ефект на Pradaxa® (dabigatran etexilate) при ситуации, изискващи спешна хирургична намеса, или при животозастрашаващо, или неконтролируемо кървене. Форумът беше организиран от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

В рамките на събитието водещи специалисти от страната в областта на кардиологията, неврологията, гастроентерологията и анестезиологията, както и гост-лекторът от Белгия – проф. д-р Томас Ванасе от Университетска болница с Център за молекулярна и съдова биология в университета в Льовен, споделиха своя опит от реалната клинична практика и представиха данни за терапията с Pradaxa® (dabigatran etexilate) и Praxbind® (idarucizumab) – първият специфичен селективен блокер на НОАК, който вече е одобрен за употреба и в България.

По-важните акценти от научната програма бяха свързани с предимствата на лечението с dabigatran, доказани в клиничната практика до момента, както и с индивидуалния подход за превенция на инсулти при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (НПМ). Фокусът бе поставен върху ползите от употребата на НОАК, бързото неутрализиране на антикоагулантния ефект на НОАК при спешни състояния, представяне на междинните резултати от клиничното изпитване RE-VERSE AD™ и първите клинични случаи. Форумът даде възможност на присъстващите специалисти да се съсредоточат върху някои от основните въпроси, които поставя пред тях реалната клинична практика у нас.

Симпозиумът беше открит от проф. Нина Гочева – началник на Клиниката по кардиология в Национална кардиологична болница, която бе и модератор на събитието:

– Този симпозиум представя завършването на един кръг от клинични изпитвания, стартирал отдавна и приключил благополучно. Последният етап от затварянето на кръга е именно приложението на  молекулата idarucizumab, която представлява специфично неутрализиращо средство на dabigatran. Положителните резултати позволиха стартиране на неговата употреба включително и в България. Този факт трябва да бъде широко известен, тъй като появата на този селективен блокер затвърждава допълнително профила на безопасност на dabigatran. Като обобщение може да се каже, че употребата на dabigatran се подкрепя от голям брой данни именно от реалната практика, показващи превъзходството на медикамента между всички известни до момента нови антикоагуланти.

Клиничният опит с Pradaxa®, който е първият медикамент от групата на НОАК, одобрен за употреба, се равнява на над 4.6 милиона пациенто-години за всички лицензирани показания по света. Терапията е налична от повече от шест години и е одобрена в над 100 държави, като води до понижаване на риска от инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (НПМ), прилага се за първична превенция на венозни тромбоемболични събития, както и при лечение на ДВТ и БЕ при възрастни пациенти.

– Единствено за dabigatran има огромна база данни от над 250 000 пациенти, включени в анализите. Доказано е, че за редукция на честотата на исхемични инсулти и интракраниални хеморагии сравнително голям брой пациенти с предсърдно мъждене и показания за орални антикоагуланти приемат dabigatran – над 27%. И при двете дози dabigatran 75 mg и 110 mg честотата на хеморагичните инсулти е изключително ниска, заяви доц. Николай Рунев от УБ „Александровска“.

Клиничното изпитване RE-LY® демонстрира, че Pradaxa® 150 mg е единственият нов орален антикоагулант, показал значително понижение в честотата на инцидентите едновременно както на исхемичен, така и на хеморагичен инсулт, спрямо витамин К антагонистите при пациенти с НПМ.

– Мозъчният инсулт е втората причина за смъртност в света, третата за намаляване продължителността на живота, третата основна причина за инвалидизация и най-честата причина за съдова епилепсия. През 2010 г. са регистрирани около 17 млн. случая на мозъчен инсулт в света, като при приблизително 1/3 от пациентите изходът е бил смърт. В България между 251 и 236 души на всеки 100 хиляди получават мозъчен инсулт. Предсърдното мъждене значително увеличава риска от инсулти. Трябва да се знае, че 3 млн. от тези 17 млн. инсулти са вследствие на предсърдно мъждене. Резултатите от проучванията RE-LY показват, че при исхемичен мозъчен инсулт dabigatran два пъти по 150 mg (спрямо warfarin) редуцира статистически значимо риска от исхемичен мозъчен инсулт, допълни проф. Иван Стайков, началник на Клиниката по неврология към „Токуда болница“ в София.

Широк интерес предизвика темата за необходимостта от прилагане на индивидуален подход за превенция на инсулти при пациенти с ПМ.

– Необходимостта от индивидуализирана терапия при пациентите с предсърдно мъждене с идеята за превенция на исхемичен мозъчен инсулт е изключително важен момент. Индивидуализираният подход с НОАК в зависимост от характеристиките на пациентите може да подпомогне подобряването на техните резултати. Има една молекула сред новите антикоагуланти и това е dabigatran, която е по-добра сред контролираните индиректни антикоагуланти. Единствено dabigatran в доза от 150 mg дава намаление на броя на исхемичните мозъчни инсулти, значително по-малко случаи на интракраниално кървене и по-малка честота на гастроинтестинално кървене – т.е. всички останали молекули дават сходни резултати в сравнение с използваните до момента антагонисти на витамин К. При dabigatran се отчита и значително по-слабо влошаването на бъбречната функция. Безспорно е превъзходството спрямо витамин К антагонистите по отношение на общата съдова смъртност. Dabigatran показва много добър профил на ефективност и безопасност, подчерта в изложението си проф. Стефан Денчев, началник на Клиниката по кардиология в МИ-МВР.

Антикоагулантите предлагат важни терапевтични ползи на пациенти, които са с риск от тромбоемболични инциденти. Макар и рядко има ситуации, когато е необходима медицинска намеса за неутрализиране на антикоагулацията. Такъв медикамент е Praxbind® (idarucizumab) – първият специфичен селективен блокер на НОАК. Одобрението на медикамента се основава както на данни от здрави доброволци, така и на данни от междинен анализ на клиничното изпитване RE-VERSE AD™. Изпитванията показват незабавно блокиране на антикоагулантния ефект в рамките на минути след приемане на idarucizumab от 5 g. Блокирането е пълно и продължително за минимален период от 12 часа при почти всички пациенти. Данните включват наблюдения върху 123 пациенти, участвали в проучването RE-VERSE-AD™, и повече от 200 доброволци, приемали idarucizumab. Не са установени сериозни странични ефекти по отношение профила на безопасност и не е наблюдаван прокоагулантен ефект след приемането на медикамента.

Одобрението на Praxbind® предоставя изключително важна терапевтична опция за контрол върху лечението на пациенти, които приемат Pradaxa®, в ситуации, когато бързината на противодействие има голямо значение. Независимо от очакванията, че Praxbind® ще се използва рядко в клиничната практика, наличието на специфичен селективен блокер носи със себе си потенциалната възможност лекарите и пациентите да получат допълнителна увереност в избора на терапията с Pradaxa®.

– От изключителна важност за нас като специалисти, които изписват антикоагулантна терапия, е фактът, че Boehringer Ingelheim е първата компания, която има разработен селективен блокер на нов орален антикоагулант, одобрен и наличен за употреба. Трябва да бъдем честни към нашите пациенти, когато им предписваме терапия с НОАК, и да ги предупреждаваме за вероятност, макар и слаба, за настъпване на нежелани събития, каза проф. Томас Ванасе.Има спешни ситуации с тежко кървене, което представлява сериозна заплаха за живота. Възниква и необходимост от спешна хирургична намеса, когато не разполагаме с лукса „време“ и се нуждаем от незабавно блокиране на антикоагулационния ефект, за да спасим живот или да предотвратим инвалидизация. Idarucizumab е специфичен медикамент, който се свързва само с молекулата на dabigatran, незабавно блокира нейното действие и спира кървенето. Това дава допълнителна сигурност на лекарите при изписването на dabigatran и премахва притеснението за липса на блокиращ медикамент, допълни той.

И двата медикамента – Pradaxa® (dabigatran etexilate) и Praxbind® (idarucizumab), са откритие и са разработени от учените и изследователите на Boehringer Ingelhаim. Програмата за изпитвания на idarucizumab стартира още през 2009 г., преди одобрението на dabigatran (Pradaxa®) в САЩ през 2010 г. Компанията финализира три фаза I изпитания на idarucizumab с доброволци и продължава да оценява idarucizumab чрез клиничното проучване RE-VERSE AD™ – глобално фаза III клинично изпитване, включващо пациенти, приемащи dabigatran, при които е необходима спешна медицинска намеса или имат неконтролируемо кървене. Това клинично изпитване е първото по рода си и е в ход от май 2014 г., като обхваща пациенти от 35 държави. RE-VERSE AD™ фаза III изпитване продължава и в момента, събирайки допълнителни данни относно профила на ефикасност и безопасност на idarucizumab.

Още след одобрението за употреба на idarucizumab в Европа фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim поема моралния ангажимент да осигури наличието на Praxbind® навсякъде по света и да обезпечи възможността за употреба във всички държави от Европейския съюз в най-кратък срок след регистрацията му, в съответствие с изискванията на местните здравни органи.

Във връзка с практическото приложение на idarucizumab работна група от експерти от различни медицински специалности изработи алгоритъм за поведение при показание за бързо неутрализиране на антикоагулантния ефект на dabigatran.

– Алгоритъмът съдържа условно две части: поведение при пациенти на терапия с Pradaxa® и епизод с животозастрашаващо или неконтролируемо кървене, както и поведение при пациенти, получаващи терапия с dabigatran при показания за спешна хирургична намеса, каза доц. Евелина Пазванска от ОАИЛ в IV МБАЛ в София.

Кардиолозите – участници в симпозиума, изслушаха конкретни изводи и препоръки за практиката за поведение при кървене от гастроинтестиналния тракт, както и за показанията от лабораторни изследвания в условията на персонализирана медицина.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.