Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Да съхраним любопитството към света

Да съхраним любопитството към света

Карин Бруйон – член на Борда на директорите,ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманната медицина” в Бьорингер Ингелхайм

- Уважаема Карин, благодаря за възможността да общуваме отново. Според Вас кои са най-важните постижения и основните предизвикателства за Бьорингер Ингелхайм през 2023 година?
- 2023 е година на изключителен напредък за Бьорингер Ингелхайм, в която разширихме своето портфолио към широк спектър от заболявания. В областта на хуманната медицина нашето портфолио е на световно ниво и е най-доброто в историята на компанията. Никога досега не сме имали толкова много терапии, които да са в ускорен режим на проследяване от регулаторите.
През 2023 г. инвестирахме 5,8 млрд. евро – забележителен ръст от 14,2 процента, представляващ 22,5 процента от нетните продажби. Инвестициите в на-
учноизследователска дейност (НИРД) в сферата на медикаментите за хуманна медицина се увеличиха до 25,1 процента от нетните продажби, което ни постави сред водещите инвеститори в НИРД в индустрията.
- Изминалата година, според мен, бе годината на empagliflozin – за различните видове сърдечна недостатъчност, за хронично бъбречно заболяване, за кардио-бъбречно-метаболитен синдром. Как-
во предстои след този професионален успех?
- Нашата научноизследователска дейност обхваща различни терапевтични области – сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни заболявания, онкология, респираторни заболявания, имунология, психично здраве, здраве на ретината. Всичко това затвърждава мястото ни на новатор в преодоляването на някои от най-големите здравни предизвикателства пред обществото. В сферата на сърдечно-съдовите, бъбречните и метаболитните заболявания ние сме водещи в изследване на взаимовръзките между тези болести и подкрепяме нуждата от реорганизация на здравните системи към холистичен подход в лечението на пациента. Амбицията ни е да предложим иновативни решения, ориентирани към хората, които не само ще подобрят живота със сърдечно-съдови, бъбречни или метаболитни заболявания, но и ще намалят натиска върху здравните системи.
През февруари тази година медикаментът survodutide постигна изключителен напредък с резултатите от основополагащото клинично проучване фаза II при чернодробно заболяване, дължащо се на стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция (MASH), известен също като мастна чернодробна болест.
- Кои са другите сфери в проучванията на Бьорингер Ингелхайм? Какъв е напредъкът в психиатрията, при фиброзите, редките заболявания или други медицински области?
- В нашата 100-годишна история ние оставаме лидер в иновациите за широк кръг респираторни състояния. В сферата на белодробната фиброза, медикаментът nerandomilast, инхибитор на фосфодиестераза 4B (PDE4B), получи обозначение за пробивна терапия от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) на САЩ. Първите резултати от програмата FIBRONEER фаза III ще бъдат обявени през второто полугодие на тази година.
В този период ще можем да съобщим и резултатите от ускореното онкологично проучване с brigimadlin и zongertinib. Brigimadlin е MDM2-p53 антагонист, който отбелязва напредък в ключово проучване за лечение на дедиференциран липосарком (DDLPS) – рядко онкологично заболяване. Zongertinib е селективен HER2 инхибитор, който участва в клинично изпитване за лечение на не-
дребноклетъчен рак на белия дроб.
Продължаваме изследванията и в областта на психичното здраве, като се стремим да осигурим пълноценен живот на пациентите. Медикаментът iclepertin отбелязва напредък в клинични проучвания фаза III за лечение на пациенти с когнитивни увреждания, свързани с шизофрения. Дигиталният терапевтичен продукт CT-155, предназначен за лечение на негативните симптоми на шизо-
френия, получи обозначение за пробивно устройство от Американската агенция по храните и лекарствата на САЩ.
- Предполагам, че е поставен на обсъждане и въпросът за по-добър достъп на болните до препаратите на Бьорингер Ингелхайм. Какви са възможностите?
- Бьорингер Ингелхайм e поела ангажимент до 2030 г. да инвестира 35 млрд. евро в здравни иновации в сферата на незаразните болести и да осигури достъп до здравеопазване на 50 млн. души, които живеят в условия на неравнопоставеност и срещат редица затруднения в системата.
През 2019 г. компанията се присъедини към публично-частното партньорство Defeat NCD, което се стреми към постигане на универсално здравно покритие в по-слабо развити страни.
Една от многото ни инициативи в тази посока е PATHWAYS Indigenous Health Collaborations – проект, който се реализира в Канада и има за цел до 2025 г. да помогне на 20 000 души от социално слаби групи, в които се на-
блюдава висок процент страдащи от незаразни болести.
- Във време на глобални промени здравните системи се развиват, медицинските специалисти също. Какъв е подходът на Бьорингер Ингелхайм към лекарите, кои-
то са в пряк контакт с болните, а и трябва да знаят все повече и повече?
- От основаването си през 1885 г. Бьорингер Ингелхайм винаги е работила в колаборация с медицинските специалисти и с всички заинтересовани страни, които участват в грижите за па-
циентите и тяхната подкрепа. Този подход е в основата на мисията на компанията, а с еволюцията на здравните системи се развиват и нашите подкрепящи инициативи.
Разбираме на какъв натиск са подложени медицинските специалисти, за да отговорят на все по-голямото търсене, като едновременно се стремят да бъдат в течение с актуалните тенденции и иновации.
Днес лекарите се информират чрез различни комуникационни канали. На-
шите медицински представители продължават да се срещат с хората лице в лице, ще го правят и занапред. Също така, ние поддържаме активна комуникация чрез разнообразни канали –
е-мейли, уебстраници, мобилни устройства, виртуални контакти.
Винаги сме работили в тясна връзка със здравните системи, групите на клиничните експерти, с пациентските организации и с други партньори, за да сме сигурни, че информацията, която споделяме, е пълна и разбираема.
- Уважаема Карин, предполагам, че е невероятна възможност да бъдете част от успешна компания. Как се чувствате Вие лично, каква е следващата Ви професионална мечта?
- Помня онези магични моменти, когато децата ми бяха малки. Техните очички светваха винаги, когато направят откритие или разберат още нещо за света около тях. Наблюдавах ги как пристъпват в един нов свят стъпка по стъпка.Такива моменти винаги ми на-
помнят колко е важно да останем лю-
бопитни за безкрайните чудеса на нашия свят.
Ето защо обичам работата си в Бьорингер Ингелхайм и нестихващия оптимизъм, с който се отнасяме към задачите си. Всеки ден ние откриваме нови взаимовръзки, нови възможности, кои-
то имат потенциала да спасят живот. Все едно отново сме деца, изучаващи свят, пълен с неизвестни, пълен с възможности.
В Бьорингер Ингелхайм ние сме посветени да работим за бъдещите поколения и това ни води в научноизследователската дейност в различните терапевтични области. Например, преди почти десетилетие ние открихме взаимовръзката между сърцето, бъбреците и метаболитната система в нашето тяло. Това се превърна в началото на пробив, свидетелство за силата на любознанието  и стремежа към наука. Напомня ни, че всичко е взаимосвързано и ни доказва, че разбирането на тази свързаност може да доведе до по-добри резултати за здравните системи.
Както вече споменахме, медикаментът survodutide демонстрира изключителни резултати при чернодробно заболяване, дължащо се на стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция. Болестта MASH засяга над 115 млн. души на планетата и е свързана с редица други състояния. Ето защо – за да помогнем на тези, които се нуждаят – не трябва да преставаме да бъдем любопитни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.