Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Нови данни доказват ползите на nintedanib в комбинация с docetaxel

Нови данни доказват ползите на nintedanib в комбинация с docetaxel

за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал метастатичен или локално рецидивирал НДРБД с туморна хистология на аденокарцином след първа линия химиотерапия

Данните бяха представени на симпозиум на Boehringer Ingelheim в рамките на XI Национална онкологична конференция МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти)

София, България,10 ноември 2020 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim проведе сателитен симпозиум на тема „Терапевтични възможности от Boehringer Ingelheim при лечение от втора линия на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД)”. В симпозиума взеха участие д-р Красимир Койнов, началник Отделение по медицинска онкология към МБАЛ „Сердика“, който бе и модератор на събитието, и д-р Владимир Канарев, началник Отделение по медицинска онкология към МБАЛ Парк Хоспитал.

Основните теми на симпозиума бяха: „Nintedanib при модулиране на ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб” и “Afatinib – силата на панрецепторната блокада при плоскоклетъчен карцином на белия дроб”. В рамките на събитието бяха представени в обзор данни от проведени клинични проучвания и метаанализи през последните години, довели до промяна в терапевтичния модел при пациенти с

НДРБД, които потвърждават мястото на комбинацията nintedanib и docetaxel в лечението и недвусмислено показват разширяващия се терапевтичен хоризонт на nintedanib.

НДРБД представлява около 85% от всички новодиагностицирани случаи на белодробен карцином, като аденокарциномът заема най-голям дял сред тях. Повечето пациенти с това заболяване се диагностицират в напреднал стадий и прогресират относително бързо след започване лечение с химиотерапия от първа линия, което налага преминаване към втора, трета, а в някои редки случаи – и към последваща линия на лечение. Всичко това повдига въпроса за намиране на ефективна терапия от втора линия, която да посрещне незадоволените медицински нужди на тези пациенти. Представените резултати доказват, че nintedanib се явява нужният отговор при определена група пациенти с аденокарцином на белия дроб, които са прогресирали на фона на първа линия химиотерапия и особено тези, чиято прогресия е настъпила в рамките на 9 месеца от началото на лечението.

Д-р Красимир Койнов постави основен акцент върху проучването LUME-Lung1, като подчерта, че в следствие на положителните резултати от това проучване nintedanib получава одобрение за употреба в ЕС. LUME-Lung1 обхваща над 1300 пациенти в 27 държави. Данните от него показват, че nintedanib в комбинация с docetaxel демонстрира над една година (12.6 месеца) средна обща преживяемост (ОП) при пациенти в напреднал стадий на НДРБД с хистология на аденокарцином спрямо 10.3 месеца при пациентите, лекувани само с docetaxel. Проучването установява още, че комбинацията nintedanib и docetaxel поддържа качеството на живот на тези болни в по-добро състояние всравнение със самостоятелната употреба на docetaxel.

Вторият момент, върху който д-р Койнов се фокусира, бяха групата от пациенти, при които заболяването прогресира след комбиниранция от химио с имнуотерапия. „Специалистите е добре да използват комбинацията nintedanib + docetaxel при липса на противопоказания, тъй каторезултатите демонстрират изключително висока ефективност в тази подгрупа пациенти. Добавянето на nintedanib към docetaxel води до статистически значимо намаление на риска от прогресия или смърт с 23% за популацията с аденокарцином.„Свързаните крайни точки впроучването LUME-Lung 1 показват статистически значимо подобрение по отношение на контрола на заболяването и промяната в размера на тумора. Кривата на Kaplan-Meier за обща преживяемост (ОП) на пациентите с аденокарцином в отделните групи, поставени на различно лечение, показват статистически значимо подобрение на OП в полза на терапията с nintedanib и docetaxel. Резултатите демонстрират 17 % спад на риска от смърт и медиана на подобрението на ОП с 2,3 месеца (10,3 спрямо 12,6 месеца).”, каза д-р Койнов.

Метаанализ на проучването, който е проведен през 2017 г., потвърждава мястото на

комбинацията nintedanib и docetaxel в лечението на НДРБД като втора линия. Анализирани са общо 32 научни публикации и 12 клинични проучвания, данните от които показват, че комбинацията docetacel + nintedanib е по-добра и с по-голям потенциал за ефективност в сравнение със стандартния подход на монотерапия с docetaxel.

Направена е предварителна оценка в популацията на пациентите с аденокарцином, за които се приема, че са влезли в изпитването по-малко от 9 месеца след започването на лечение с първа линия химиотерапия с особено лоша прогноза по отношение на лечението. Към изходния момент са определени като имащи прогресия, а комбинацията nintedanib и docetaxel е намалила риска от смърт с 25% в сравнение с плацебо и docetaxel. Медианата на ОП е подобрена с 3 месеца (nintedanib: 10.9 месеца; placebo: 7.9 месеца).

Туморната ангиогенеза е основно свойство, спомагащо туморния растеж, прогресията и образуването на метастази и се образува  от освобождаване на проангиогенни фактори,които се секретират от туморните клетки (т.е. VEGF и bFGF). В предклинични модели на заболяването nintedanib, като самостоятелно средство, ефективно се намесва в образуването и поддръжката на туморната съдова система, което води до потискане на туморния растеж и задържане на тумора. В заключение на тези данни д-р Койнов заяви, че изводите от всички представени метаанализи потвърждават превъзходството на комбинацията на nintedanib и docetaxel спрямо други алтернативни лечебни комбинации и я определят като водеща при избора на онколога.

Д-р Койнов представи резултати и от още две клинични проучвания в световен мащаб, които използват комбинацията от nintedanib + docetaxel след имунотерапия. „испанската Резултатите от  проучванетоVARGADO и данните от програма за проследяване на пациенти на терапия с nintedanib показват клинични ползи и управляем профил на безопасност на терапията nintedanib + docetaxol при пациенти, които са прогресирали на предходна схема на лечение с имунни чекпойнт инхибитори (ICI), следвали комбинацията от химиотерапия с имунотерапия. Този подход на лечение показва клинично значим резултат при авансирал аденокарцином на белия дроб“, заяви д-р Койнов. „В проучването VARGADO не са установени нови неочаквани нежелани лекарствени реакции, поради това авторите заключават, че въз основа на получените данни комбинацията nintedanib с docetaxel след лечение с ICI и химиотерапия може да бъде обещаващ подход в лечението на тези болни и заслужава по-нататъшно проучване.“, обясни още той.

В края на презентацията си д-р Койнов обобщи: „Всички тези проучвания наистина доказват големите възможности на комбинацията nintedanib и docetaxel като втора линия на лечение. Поради това ръководството на Европейската асоциация по медицинска онкология  (ESMO) за лечение на IV стадий метастатичен НДРБД с неплоскоклетъчна хистология и без установени терапевтични таргети препоръчва тази терапия да бъде включена като стандартно поведение.“.Терапията с nintedanib е предназначенa за перорално приложение и е втората одобренатерапевтична опция на Boehringer Ingelheim след afatinib за лечение на НДРБД при пациенти в напреднал стадий на заболяването.

Във втората част на симпозиума д-р Владмир Канарев представи данни от различни клинични проучвания в подкрепа на това, че afatinib би трябвало да се приема като медикамент от втора линия на лечение на пациенти с плоскоклетъчен РБД. По време на изложението си той представи Програмата от клинични изпитвания Lux-Lung, която доказва успеха на afatinib по отношение на това заболяване.„Lux-Lung 8 фаза III клинично изпитване, сравняващо първа с втора генерация тирозинкиназни инхибитори, при втора линия на лечение на плоскосклетъчен НДРБД. В изпитването се сравнява директно (head-to-head) afatinib с тирозинкиназен инхибитор от първа генерация, като afatinib показва сигнификантно намаляване на риска от смърт и прогресия на заболяването с 19% спрямо сравняваната терапия. Afatinib демонстрира предимство във всички заложени първични крайни цели и дефинирани подгрупи в проучванията на тази програма.“

В края на презентацията си и в следствие на представените данни

д-р Канарев заключи, че afatinib би трябвало да се избира от онколозите като медикамент при лечение на пациенти с плоскоклетъчен НДРБД от втора линия.

Nintedanib е троен ангиокиназен инхибитор, блокиращ киназната активност на рецепторите за съдовия ендотелиален растежен фактор, рецепторите за тромбоцитния растежен фактор и рецепторите за фибробластния растежен фактор. Nintedanib е показан в комбинация с docetaxel за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал метастатичен или локално рецидивирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДРБД) с туморна хистология на аденокарцином, след първа линия химиотерапия.Профилът на безопасност на nintedanib e изследван в глобалното, двойно сляпо рандомизирано основно проучване фаза III LUME-Lung 1, сравняващо лечението с nintedanib и docetaxel срещу плацебо, и docetaxel при пациенти с локално авансирал или метастатичен, или рецидивиращ НДРБН след първа линия химиотерапия.

Аfatinib е мощен и селективен, необратим блокер на семейството ErbB., който се свързва

ковалентно с всички хомодимери и хетеродимери, образувани от членовете на семейството ErbB, EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 и ErbB4, и необратимо блокира тяхната сигнализация. Afatinib като монотерапия, е показан за лечение на: нелекувани с тирозинкиназен инхибитор (ТКИ) на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) възрастни пациенти, с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), с активираща(и) EGFR мутация(и), както и възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен НДРБД от плоскоклетъчен хистологичен тип, прогресирал по време на или след химиотерапия, базирана на платина. Afatinib е одобрен в редица държави, включително ЕС, Япония, Китай, Тайван, Канада, САЩ, Индия за употреба при пациенти с НДРБД с различни видове позитивни EGFR мутации. Afatinib е одобрен също в ЕС, САЩ и други държави за лечение на пациенти с напреднал плоскоклетъчен рак на белия дроб (SqCC), чието заболяване е авансирало (по време или след) лечение с платина-базирана химиотерапия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.