Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // МЗ предлага обсъждане на проектонаредби

МЗ предлага обсъждане на проектонаредби

Из докладна записка на д-р Михаил Зортев – зам.министър на здравеопазването, относно проекти на наредби за изменение и допълнение на вече приети нормативни документи.

В изпълнение на решенията на ръководството на МЗ, взети в рамките на поредица от заседания, проведени в периода 21 – 29 октомври 2010 г., относно необходими промени в медицинските стандарти, представям на Вашето внимание проекти, както следва:

1.  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести”, с който се изменят и допълват също и медицинските стандарти по нефрология, диализно лечение, кардиология, трансфузионна хематология, клинична хематология, психиатрия, нервни болести, ревматология, педиатрия, клинична алергология, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, пневмология и фтизиатрия, урология, кожни и венерически болести, анестезия и интензивно лечение, вирусология, клинична лаборатория, клинична имунология, медицинска онкология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, спешна медицина, неврохирургия, гръдна хирургия и кардиохирургия.

Проектът въвежда промяна и в Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

В проекта впоследствие беше включена и промяна в медицинския стандарт по обща хирургия.

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести”, с който се изменя изцяло приложението, представляващо стандарта по вътрешни болести. С тази наредба се приемат изцяло и нови стандарти по ортопедия и травматология и гастроентерология. В проекта впоследствие беше добавен и изцяло преработеният медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия.

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, двата проекта са поместени на сайта на МЗ на 29 октомври 2010 г. за провеждане на 14-дневно обществено обсъждане.

Добавените впоследствие към проектите промени в стандартите по обща хирургия и по лицево-челюстна хирургия ще бъдат поместени на сайта на 1 ноември 2010 г.

Промените в изброените медицински стандарти са предприети по няколко причини:

1.                  На първо място в отговор на редица постъпили в министерството предложения за промени, отправени от практикуващи лекари, управители на лечебни заведения, представители на БЛС, автори на стандарти и други лица. Чрез възприемането на тези предложения се коригират някои параметри на стандартите, въвеждащи затруднения в медицинската и управленската практика на лечебните заведения и отделните им структурни единици.

2.                  На второ място промените въвеждат уеднаквяване на изискванията и терминологията на стандартите с въведените неотдавна с Наредба № 49 от 2010 г. такива. В тази връзка например с проектите стандартите се коригират в техните части, въвеждащи изисквания за създаването и функционирането на различни сектори в рамките на болничните отделения.

3.                  На трето място с проектите се прави опит да бъдат максимално либерализирани поставяните от стандартите към лечебните заведения и техните структури изисквания за осигуряване на брой лекари – специалисти, брой и вид апаратура и оборудване, както и видове други дейности и структури на територията на болницата или населеното място, чрез които следва да бъде осигурен медицинският процес в заведението.

Според § 68 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, в срок до 31 октомври 2010 г. всички болници и диспансери в страната следва да се преобразуват/пререгистрират в изпълнение на новите изисквания на закона, на Наредба № 49 от 2010 г. и на медицинските стандарти. Част от изискванията на медицинските стандарти, относими към нивата на компетентност на болничните структури, са доста високи и биха довели до затруднения за болниците да им отговорят адекватно. В условията на финансова криза не би било обосновано въвеждането на изискване за осигуряване например на високоспециализирана апаратура за нуждите на всяка отделна структура в една болница.

Поради изложеното с проектите се въвеждат следните облекчения за лечебните заведения, като все пак се държи сметка за необходимите базови условия за реализиране на медицинската дейност от всяко едно от тях:

1. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, посочени в стандартите, ако не могат да бъдат осигурени за всяка клинична структура, следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за компетентност и обем дейност на всяка от структурите по нива.

2.            Навсякъде изискванията за осигуряване на най-висок клас апаратура от съответния вид в болниците са либерализирани.

3.            Изискванията на стандартите за наличие на територията на болниците на КАТ или ЯМР са изменени, като е допусната възможността болниците да ползват тези апарати и на територията на населеното място, но при договорен непрекъснат достъп с цел осигуряване на нуждите им при условията на спешност.

4.            Изискванията на стандартите за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болниците се прилагат едва от 1 януари 2014 г., като до тази дата болниците могат да бъдат обслужвани от микробиологична лаборатория на територията на съответното населено място.

5.            Навсякъде изискванията за осигуряване на клинична лаборатория от трето ниво на компетентност за нуждите на болнична структура от трето ниво по определена специалност са изменени, като е допусната възможност клиничната лаборатория да е от второ или трето ниво на компетентност.

6.            Определените от стандартите брой лекари и брой специалисти са оптимизирани в случаите, в които медицинската специалност, нивото на компетентност на съответната структура и ситуацията в страната допускат това.

7.            Прегледани и оптимизирани в редица случаи са и изискванията за определен минимален брой легла в даден вид болнична структура, различен от базовия минимален брой от пет легла, въведен в общия случай с Наредба № 49 от 2010 г.

8.            Прегледани и оптимизирани в редица случаи са и изискванията за минимален обем дейност, който съответната болнична структура следва да реализира в рамките на една година от издаване на разрешението, с което е определено нивото й на компетентност, за да запази това ниво.

9.           Въведен е едногодишен гратисен период за изискването на Наредба № 49 от 2010 г. относно минималния брой налични легла в отделните видове болници – 30 легла за специализираните, и 60 легла за многопрофилните болници. В резултат болниците следва да отговорят на това нормативно изискване едва от 1 януари 2012 г.

В заключение считам, че след предложените промени медицинските стандарти биха били адекватни в изискванията си към лечебните заведения и изпълними от последните. Промените не биха натоварили по никакъв начин бюджетите на болниците, точно обратното, биха им предоставили условия за реализирането на икономии, без това да повлияе негативно на качеството на лечебния процес.

Не на последно място, предложените промени биха облекчили лечебните заведения в предстоящия им процес по преобразуване/пререгистрация, който ще бъде реализиран в изпълнение на Закона за лечебните заведения до края на годината, се казва в заключението на докладната записка.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.