Вие сте в: Начало // Всички публикации // Нездравословни храни за децата

Нездравословни храни за децата

Нов доклад на СЗО/Европа показва, че сегашните разпоредби, насочени към ограничаване на маркетинга на хранителни продукти за деца, не изпълняват своята роля. Децата все така са изложени на търговска реклама на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар.
В доклада, обобщаващ на-
личните данни за прилагане на съответните политики в региона, се казва, че само половината от 53-те страни предприемат стъпки за ограничаване на търговията с продукти за деца с високо съдържание на мазнини, захар или сол (HFSS). В някои държави са въведени правно обвързващи регламенти, които пряко ограничават маркетинга на храни с HFSS в определени медии и в определено време. В други се правят опити за регулиране на дигиталния маркетинг. Въпреки това, много страни продължават да бездействат, насърчавайки саморегулирането между тази сфера на хранително-вкусовата промишленост и рекламната индустрия – т.е. те показват независимо отношение, което не постига желаното. Проведени проучвания сочат, че политиките имат слабо въздействие върху намаляването на чувствителността на децата към рекламата на продуктите с HFSS. Този процес се влошава и от промяната в медийния пейзаж, и от използването на нови маркетингови технологии, които все повече се интегрират в различни информационни системи и платформи.
Въпреки доказателствата за вредата, страните не бързат да изпълнят препоръките на СЗО. През май 2010 г. световната здравна общественост единодушно прие набор от препоръки относно търговията с храни и безалкохолни напитки за деца. Страните бя-
ха насърчавани да намалят последиците от рекламата на енергийно интензивни, дълбоко преработени храни и напитки с HFSS. Прилагането на тези препоръки обаче е не-
ефективно, въпреки убедителните доказателства, че маркетинговите продукти с HFSS влияят негативно върху хранителните навици на децата и върху тяхното тегло. В доклада се напомнят многократните ангажименти, поети от страните за ограничаване ръста на детското затлъстяване до 2025 г.
Документът, подготвен съвместно с партньори от Университета в Ливърпул и Отворения университет в Обединеното кралство, идентифицира пропуските в провежданата политика, актуалните теми, неотложните действия, а също и факторите, от които зависи намаляването на вредното въздействие на продуктите с HFSS върху здравето и правата на децата.
Въз основа на авторитетни научни данни докладът дава насоки, които да помогнат на страните да акцентират вниманието си върху няколко основни въпроса, за да формулират съответните политики.
Повечето съществуващи подходи се съсредоточават върху телевизионната реклама, въпреки че децата са изложени и на широко маркетингово въздействие от многобройни сайтове, от презентиране на стоките чрез привлекателни опаковки, от спонсорства на HFSS-продуктите. В този контекст страните трябва да предприемат по-интегрирани действия за регулиране на маркетинга на тези храни и напитки.
Съществуващите регламенти се ограничават до програмите за деца и главно обхващат рекламата, а оставяj без подходяща регулация редица програми, медийни и маркетингови технологии, които засягат децата.
Съществуващите ограничения са насочени главно към защита на децата до определена възраст (обикновено 12 или 13 години), въпреки доказателствата, че маркетинговите продукти с HFSS са еднакво негативни и за юношите. Об-
хватът на ограниченията трябва да бъде разширен, за да се гарантира защитата на всички деца.
Не всички страни разполагат с ефективна система за класифициране на хранителните продукти, въз основа на която се определят продуктите, които не са подходящи за деца. Държавите трябва да актуализират съществуващите или да разработят нови, базирани на науката хранителни профили, за да класифицират ефективно нездравословните храни въз основа на хранителните им качества.
Страните не регулират ефективно трансграничния маркетинг на регионално ни-
во. Те трябва да обсъдят за-
силване на сътрудничеството и общи съгласувани действия, за да се избегне „облекчаването“ на националните ограничения за маркетинг на продуктите с HFSS, както и да се увеличат усилията за решаване на проблема с маркетинга в цифрови медии на глобално ниво.
Независимо от тази двусмислена картина от гледна точка на настоящите политики, нарастват интересът и желанието за налагане на по-строго регулиране в тази област. От своя страна СЗО продължава да подкрепя държавите членки в намирането на ефективни решения чрез годишните сре-
щи на Европейската мрежа за намаляване на маркетинговото въздействие върху децата, както и чрез експертната сре-
ща по въпросите на дигиталния маркетинг на нездравословни храни, проведена през юни 2018 г. в Москва.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.