Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проф. Надка Бояджиева за успешната работа върху конкурсни научни проекти

Проф. Надка Бояджиева за успешната работа върху конкурсни научни проекти

- Проф. Бояджиева, Вие сте ръководител на два големи научноизследователски проекта, спечелени чрез конкурси в Европейския съюз и към МОН. Докъде достигнаха разработките?

- В Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет към МУ в София вече е традиция да се участва в конкурси за научни изследвания, както и да се печелят проекти. В момента сътрудници на катедрата разработват проекти към университета, към МОН и към Европейския съюз.

Колектив на катедрата под мое ръководство участва в проект към МУ в София, който бе отчетен през 2017 г. Но продължаваме работата върху два от големите многогодишни проекти: PREVIEW и НИРДИАБО. Ще припомня на читателите, че PREVIEW е от конкурсните проекти към Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма. Колектив на катедрата със сътрудници и от други катедри на университета е партньор в проекта заедно с изследователски екипи от университети на шест страни – Дания (проф. Ани Рабен е главен координатор на проекта), Финландия, Англия (2 университета), Германия, Испания, Холандия. Към тези европейски страни участват по определени задачи и изследователски екипи от Австралия и Нова Зеландия. Водещи специалисти от различни държави, включително от САЩ, са в научния борд към Европейския съюз, контролиращ проекта.

Ние разработваме задачите поетапно от 2013 г. до днес, координатор за МУ в София съм аз. От БАСОРД в България представител сред партньорите е доц. Светослав Ханджиев, главен изследовател е доц. Теодора Ханджиева-Дърленска от катедрата. В проекта участват лекари -специалисти и медицински сътрудници, одобрени и утвърдени както от ръководството на МУ в София, така и от партньорите на първата партньорска среща през 2013 г. на база на техния опит и възможности. Принципал на проекта по принцип е ректорът на университета (акад. Ваньо Митев до 2016 г.), от 2016 г. до сега проф. Виктор Златков, а гл. счетоводител е проф. Красимира Маркова (за целия период от време).

Основна цел на проекта е да се изследват механизмите на предиабет, включително генетични и молекулярни при доброволци от двата пола със затлъстяване, като в резултат на проучванията бъде изработена единна стратегия на Европейския съюз за профилактика на затлъстяване и предиабет, която да се предложи за обсъждане и утвърждаване. Българският екип има участие във всички задачи на проекта, но най-значима е ролята в работата с доброволци, изследванията върху тях, изчисления на резултатите и работа с партньорите по всеки показател/критерий на проучването.

През 2017 г. бяха завършени предпоследният етап, както и част от последния етап с доброволци, което е свързано със значим обем от изследвания (клинични, лабораторни, биохимични, молекулярни), а генетичните са представени за анализ на централно отговарящ партньор за всички доброволци от 9-те държави.

През 2017 г. бе проведено значимо обучение и психологическа работа с участниците доброволци за спазване на диетичните режими, съгласно регулираното контролирано проучване на диети с висок и нисък гликемичен индекс. Завършена бе значима част от анализите върху гликемичен индекс на всекидневната храна на доброволците. Продължиха изчисленията с анализите на състава на всекидневната храна на доброволците и адаптация с храната на участниците от партньорските държави, продължи работата в направление „Обучение върху диетичните режими” и направление „Обучение за физическа активност на участниците”. Проведени бяха и продължават анализите на показателите за урина през всичките години на проучването, и др. На партньорската среща през 2017 г., проведена в Англия – университет на Swanson, българският екип отчете изпълнението на задачите в срок по програмата, съответно обобщи резултати от изследванията и получи положителна оценка от партньорите.

През 2017 г. участвахме в написването на 2 публикации за водещи международни списания в тази област и продължаваме работата в това направление. Българският екип изнесе с разрешение на партньорската комисия 4 научни доклада на международни конференции върху проекта за 2017 г. Важен прогрес за нас беше зачисляването за дисертационен труд на асистент д-р Десислава Миронова към нашия факултет, но с възможност част от дисертацията да бъде изработена към PREVIEW през 2018 г.

Като положителен резултат и прогрес на българския екип се отчита резултатът, че вследствие точното спазване на програмата и научните изследвания на проекта, няма случаи на диагностициран захарен диабет тип 2 сред българските участници през 2017 г. Българските доброволци са значим брой – 380, и посоченото е отлично постижение за нашата работа, защото основната цел е да се спре развитието на предиабет. Това е радостен, обнадеждаващ факт за българската популация, който илюстрира както коректната работа на изследователския екип, така и мотивираността и дисциплинираността на участниците доброволци в PREVIEW. Паралелно с подобряване на показателите на метаболизъм и намаляване на затлъстяването, българските доброволци съобщават за много положително влияние на диетичните режими, съчетани с физическа активност, психологична работа, намаляване на стреса и повишена мотивираност – върху общото им състояние, подобряването на съня, подобряването на паметта и поведението, репродуктивната им активност, дихателните функции и т.н. Продължаваме и през 2018 г. да работим по задачите на PREVIEW, които не са малко.

През 2017 г. проведохме и десиминиране на резултатите от проекта (има ограничения за ранно публикуване на всички резултати). Десиминирахме тези резултати, за които получихме разрешение с цел по-рано да помогнем на българските граждани в превенция на захарен диабет тип 2. Десиминирането извършихме чрез научни публикации, научни доклади, работни срещи, научни симпозиуми, телевизия „Евроком” (предаване „Кардиограма”), радио и вестници. Разпространението на знанията от научните изследвания от PREVIEW е важен елемент в програмата на проекта.

През 2017 г. бяха проведени поетапните цялостни анализи за българските доброволци върху показатели на въглехидратна и мастна обмяна, тегло, мастна тъкан, урина, биохимия на кръвта, хормонални нива в кръв на различни хормони на всички участници съгласно индивидуалните им програми. Проведени бяха 3 обучителни школи през пролетта и 3 обучителни школи през есента на участниците в PREVIEW. В обучението участваха изпълнителите на изследователския проект по съответните задачи за 2017 г.

- След тази значима работа, извършена през последните години върху научния проект PREVIEW, кое според Вас е най-важно за здравето на българите, които са в риск от захарен диабет тип 2?

- Усилията на изследователския колектив през периода от 2013 г. до настоящем бяха значими, защото този проект е с много задачи. Ще припомня, че периодът на предскрининг през 2013 г. обхвана 1500 българи със затлъстяване и в риск от захарен диабет. Сред тях помогнахме на много хора, при които открихме вече развит захарен диабет, открихме заболявания на други органи и успяхме да отделим 450 мъже и жени за следващия нелек период на скрининг за включване в проекта. Ще припомня, че от тези 450 доброволци отделихме 380, които бяха утвърдени за участие в изследванията, съответно разпределени в рандомизирани и контролирани групи на проучването. Ще припомня, че българският екип бе един от първите сред партньорите, който завърши в срок етапите на предскрининг и скрининг и стартира с научните изследвания върху доброволците. На партньорската среща през 2014 г. ни помолиха да увеличим броя на доброволците българи от 290 на 380, защото изоставаше един от партньорите. Ние приехме молбата, като я съгласувахме с ръководството на МУ в София през 2014 г., защото както лично за мен, така и за екипа беше важно да помогнем на повече българи в превенция на захарен диабет тип 2 и намаляване на затлъстяването с методите и подходите на програмата на PREVIEW. И успяхме. Това е най-значимото, което постигнахме – превенция на здравето, метаболизма и на захарния диабет при посочения брой доброволци. Успех също е фактът, че сред този значим брой българи, включени в изследването, ние отчетохме най-малък процент от участниците, при които се е развил захарен диабет тип 2.

- Какво е обяснението?

- При анализите и дискусиите си го обяснявам с коректност в работата на изследователския екип, с правилния скрининг и подбор на доброволците, с качествените методи на изследване. Включително и работата както на лекари, така и на специалисти от екипа и от Катедрата по клинична лаборатория на МФ – София. Важен елемент е обучението на доброволците, редовният контрол през целия период на проучване, възможностите за консултации във всеки момент, когато има необходимост, със специалисти от проекта. Не на последно място е психологическата работа с доброволците. Много важен елемент за всеки пациент с предиабет и затлъстяване е да бъде убеден и мотивиран в успеха си. Постигането на дисциплинираност при по-голяма част от доброволците и спазването на всички указания по програмата на проекта не бе лесна задача, която постигахме чрез постоянна работа с доброволците по групи и безспорно с методите за психологическа работа, върху които представители на изследователския екип получиха обучение с изпит в университета на Щутгарт в Германия (партньор по проекта). Дисциплинираност в работата за изследователския екип, както и в хранителното поведение и физическата активност за участниците са разковничетата за успеха на PREVIEW при доброволците от България.

За важен елемент за успеха, след като анализирам етапите на проекта, приемам и факта, че още в програмата, която изготвихме заедно с партньорите, ние правилно заложихме дискусии по групи (10-12 участници) в началото на всеки 2 седмици, както и ежемесечни обсъждания с цел поддържане на постигнатите ефекти от диетичните режими, съчетани с физическа активност и психологическо обучение. Вярно е, че това беше огромна работа на нашия екип, но и постоянна грижа за доброволците. Посоченото има роля, за да не се появи т.нар. „йо-йо” ефект, което е голям бич в областта на храненето и намаляването на затлъстяването. Имаме процент на изключени доброволци от програмата при всички партньори, включително и при нас, основно вследствие на друго заболяване (травми), гледане на близък болен далеч от София или България, смяна на работата и невъзможност да продължат по програмата и др., но този процент е очакван/допустим в хода на проекта.

- Какво предстои през 2018 г.?

- Работата на всички партньори през 2018 г. е много отговорна. Тя е свързана със завършване на изследванията върху всички доброволци на последните визити от проучването. Ще се проведат анализи на получените резултати, статистическа обработка, ще завършат различни изчисления върху хранителните дневници на доброволците за всеки период на проучването. Ще бъдат финализирани изчисленията и адаптацията на националните български храни към показател на гликемичен индекс за целия проект. Ще продължат анализите с изчисления на резултатите от изследване на урина и биохимичните показатели на кръв на доброволците през съответните периоди на проучването. Има задача за завършване на анализите върху дневниците за физическа активност на част от доброволците (част от тях приключихме). Поставени са задачи, при които българският екип участва в анализи на резултати и в тяхното публикуване – заедно с партньорите – в международни водещи списания. Важна задача е да се контролират до края на 2018 г. и в началото на 2019 г. доброволците за риска от развитие на захарен диабет тип 2. В това направление има спечелен финансиран проект за работа през 2019 г. и 2020 г. за контрол на риска от захарен диабет тип 2, след проведената програма на въздействие върху участниците в проекта. Очакват се резултатите от този конкурс и разрешение до края на 2020 г. да се извърши този контрол. На последната среща на партньорите през 2017 г. в Англия бе взето решение, ако не се получи финансиране до края на 2020 г. (финансиране беше спечелено и осигурено в Англия, но се чакат резултатите вследствие промените чрез Брекзит), да продължим като изследователски екип контрола върху риска за захарен диабет тип 2 на доброволците от всички държави като използваме национални ресурси или допълнителен договор с Европейския съюз. Ние подкрепяме тази задача, защото, както подчертах, водещата цел на изследванията е да се изработи стратегия за профилактика на захарния диабет чрез потискане на развитието на предиабет и затлъстяване.

Научните изследвания продължават и нашият университет ще се запише в историята на медицината с участието и с приноса в изготвяне на европейска стратегия, указания и програми за профилактика на захарния диабет и затлъстяването. Знаем, че тази стратегия ще се приеме и от редица други държави за профилактика. Бих искала да благодаря на целия изследователски екип, на участниците доброволци, като на всички пожелавам здрава, успешна и мирна 2018 година.

Въпросите зададе Филип Маринов

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.