Вие сте в: Начало // Всички публикации // Доц. Цвета Георгиева: Безопасността за здравето е наша споделена отговорност

Доц. Цвета Георгиева: Безопасността за здравето е наша споделена отговорност

Специално за „Форум Медикус“ доц. Георгиева представи аспекти от многообразната си дейност.

- Изпитвателният център “Здраве” (ИЦ) представлява акредитирана лаборатория за изпитване, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2005 за компетентност на лаборатории за изпитване и калибриране. Резултатите от извършените от нашите специалисти изследвания служат за научни анализи, оценка на риска и за изработване на становища в редица области, свързани с въздействието на заобикалящата среда върху организма на човека и неговото здраве.

В структурата на центъра са включени 7 лаборатории за изпитване в областта на питейните води, храните, козметиката, генетично модифицирани организми, детергенти, азбест и др.

В лабораториите се извършват изпитвания, възложени от компетентни държавни органи, индустриални и частни клиенти. Прилагат се най-нови техники и аналитични методи в съответствие с нормативните уредби. Изпитвания се правят на около 30 групи продукти, сред които и въведените през тази година – микробиологични показатели в питейни води, козметични продукти, почви, утайки от пречистване на отпадъчни води, биоотпадъци, хранителни добавки.

Независимо от вида на потребителските стоки анализираме характеристики в различни среди. Съгласно ISO стандартите прилагаме широк набор от методи за изпитване на физико-химични, химични и микробиологични показатели, за откриване на ГМО.

ИЦ „Здраве“ е една от малкото лаборатории в страната за оценка на състава на храните, съгласно европейските регламенти за предоставянето на информация на потребителите.

Работим успешно по различни програми с наши и чуждестранни възложители. Например за РЗИ в страната изпитваме азбест, детергенти и други продукти. Извършваме всички анализи по спешни мерки на Европейската комисия, отнасящи се до неразрешени ГМО и азбест. Партнираме на Министерството на околната среда и водите в аналитичните изпитвания на химични вещества и препарати.

Участието ни в национални и международни научни проекти и програми позволява да разработваме методи, да обменяме „ноу-хау“ и експертиза под формата на консултации и обучение.

Наши експерти организират обучения на колеги в страната, свързани с прилагането на новостите в областта на химичните, физикохимичните, микробиологичните и молекулярно-генетичните методи, като оказват съответна методична помощ.

Участваме в редица международни научни форуми за „сверяване на часовника“ чрез обмен на информация и опит. Провеждаме дискусионни срещи и обучителни курсове в различни страни извън ЕС, по линия на Организацията по прехрана и земеделие ФАО към ООН, основно по темата ГМО. Една от целите е да се разширяват вече съществуващите регионални мрежи в Африка, Южна Америка, Източна Азия, за да се създаде глобална връзка за хармонизиране на подходите за биобезопасност.

Към дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ в НЦОЗА са ситуирани три

национални референтни лаборатории

- за генетично модифицирани организми;

- за материали и предмети в контакт с храни;

- за микробиологични изследвания на патогенни замърсители в бебешки и детски храни.

ИЦ „Здраве“ успешно участва в ежегодни междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност, което доказва качеството на резултатите, които предоставяме.

Експертите в тези звена работят на много високо професионално ниво с доказана и утвърдена система за управление на качеството. Една от лабораториите – за анализ на ГМО, през тази година отбелязва 10 години от създаването. Реализирана е по проект на Програма PHARE на ЕС, съвместно с Австрийската агенция по околна среда през 2007 г. С колегите преминахме курс на обучение в Австрия, а после специалисти от агенцията ни оказаха методична помощ, за да въведем най-новите подходи за анализ на ГМО в различни среди – хранителни, фуражни, растителни, семена. За тези години реализирахме и редица научни проекти, колеги защитиха две докторантури на тема гГенетично модфицирани организми и нови методи за определяне. В момента двама колеги подготвят дисертации на тема “Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества“ и „Оценка на безопасността на токсини от природни източници чрез прилагане на различни ин витро методи“.

Ролята на нашата референтна лаборатория е да изпълнява държавната политика по прилагане на законодателството и осигуряване на безопасността при консумация на ГМО, да преценява и евентуалния риск за човешкото здраве.

Експертите от отдел „ГМО“ участват в разработването на цялостна здравна стратегия в областта на

генетично модифицираните организми.

Ангажирани сме в процеса по валидиране на официалните методи за контрол в ЕС, съгласно съответните Регламенти; въвеждане на методи, предоставени от Европейската референтна лаборатория (EURL-GMFF), с цел подпомагане на компетентния орган при кризисни ситуации за организиране на контрола на неразрешени ГМО; участие в научни проекти за разработване на нови аналитични системи за множествено определяне на ГМО; мултиплексни методи и нови подходи за откриване на разрешени и неразрешени ГМО, съвместно със съответните европейски структури.

Провеждаме и други научни изследвания за подпомагане

оценката на здравния риск

от вредни въздействия на жизнената среда и храненето, чрез молекулярно-биологични методи: биомаркери за индивидуална чувствителност при експозиция на вредност от работната и околната среда – оценка на полиморфните генни варианти; детекция и видова идентификация на микробиологични замърсители и токсични микроводорасли; проучвания в областта на нутригеномиката за идентифициране на рискови популационни групи и създаване на бази данни по хранителна епидемиология за българската популация.

Темата ГМО е изключително чувствителна за обществото. Тя е споделена отговорност на няколко министерства и на техни компетентни структури – Министерството на земеделието и храните и БАБХ, Министерството на здравеопазването и НЦОЗА, Министерството на околната среда и водите и ИАОС.

Всички звена от структурата на НЦОЗА са част от тази споделена отговорност и в други области. Ще дам пример от последните дни. Напоследък широко бе огласен т.нар. „двоен стандарт“ за разликите в състава на хранителни продукти, произведени от една и съща фирма, но продавани на различни пазари. Имаше реакции на държавно ниво от редица източноевропейски страни, а тъй като наша отговорност е безопасността за здравето, участвахме в общ проект. Изследвахме проби от обявените за проблемни хранителни продукти. Съвместно с Българската агенция по безопасност на храните направихме сравнителен анализ с проби от същите продукти, продавани в Германия и Австрия. Резултатите от лабораторните изпитвания показаха, че съставът на продуктите съвпада с описания на етикетите, а изследваните показатели са в норма. Оказа се, че производителите са коректни по отношение на етикетирането , но некоректни поради разликата в рецептурите на продуктите за нашия пазар в сравнение със западноевропейския.

По този повод искам да обърна внимание на това, че наше задължение и отговорност е да предоставяме на обществото научно обоснована и вярна информация. Казвам го, защото нерядко медиите преекспонират дадени проблеми като пренебрегват научно доказаните факти…

И тъй като нашата дейност е важна за безопасността на здравето, логично е очакването ни в НЦОЗА да бъде увеличен броят на референтните лаборатории и в областта на питейните води, на химичните замърсители и в другите сфери на общественото здраве, в които работим от години. Затова е необходимо да бъдат предприети стъпки в тази насока чрез промени в Закона за здравето и в подзаконовите актове, касаещи извършването на лабораторни анализи/измервания в съответната област.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.