Вие сте в: Начало // Всички публикации // Срещу антимикробната резистентност: нов план за действие

Срещу антимикробната резистентност: нов план за действие

Комисията прие на 29 юни 2017 г. нов план за действие за борбата с антимикробната резистентност (АМР) — нарастваща заплаха, която всяка година причинява смъртта на 25 000 души и води до икономически загуби от около 1,5 млрд. евро в ЕС.

Планът за действие се основава на подхода „Едно здраве“, който разглежда резистентността както при хората, така и при животните. Успоредно с това комисията приема и първия резултат от плана: Насоки на ЕС за разумното използване на антимикробни средства в хуманната медицина.

Витянис Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, каза:

Антимикробната резистентност представлява нарастваща заплаха за света, и ако сега не ускорим действията си и не увеличим своя ангажимент, през 2050 г. тя може да причини повече смъртни случаи от рака. Амбициозният дневен ред, който днес представям, се съсредоточава върху действия в ключови области с най-висока добавена стойност за държавите от ЕС. Чрез насърчаване на разумното използване на антимикробните средства при хората и животните, засилване на надзора, подобряване на събирането на данни и стимулирането на научните изследвания ние се стремим да превърнем ЕС в регион с най-добри практики, способен да набележи глобалния дневен ред за борбата с АМР в този все по-взаимносвързан свят.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, добави:

От антимикробната резистентност понастоящем умират хиляди хора и тя е значително бреме за обществото и икономиката. Тя е заплаха, която нито една страна не може да преодолее сама. Трябва да положим усилия за научни изследвания действително на европейско ниво, за да спасим живота на хора и животни, както и околната среда. Поради това планът за действие на ЕС „Едно здраве“ е толкова важен — той означава по-добро съгласуване на научноизследователската дейност и по-добро сътрудничество в тази област между държавите — членки на ЕС, както и между публичния и частния сектор в Европа и извън нея.

Планът съдържа насоки за насърчаване на разумното използване на антимикробните средства при хората. Насоките са предназначени за всички засегнати от темата — лекари, медицински сестри, фармацевти, управители на болници и други, които играят роля в използването на антимикробните средства. Насоките допълват предложенията за профилактика и контрол на инфекциите, които евентуално съществуват на национално равнище.

Освен това планът предвижда над 75 действия, които се градят върху три основни стълба.

Стълб 1. Превръщане на ЕС в регион с най-добри практики

За превръщането на ЕС в регион с най-добри практики са необходими по-качествени обективни данни, по-добро съгласуване и надзор и по-добри мерки за контрол. Това ще помогне на държавите членки да изготвят, изпълняват и наблюдават своите национални планове за действие по „Едно здраве“ във връзка с АМР, в съответствие със задълженията, поети на Световната здравна асамблея през 2015 г. Примери за подкрепа от страна на комисията са: осигуряване на фактически данни с помощта на агенциите, актуализиране на законодателството на ЕС за мониторинг и докладване във връзка с АМР при хората, животните и в храната, създаване на условия за извличане на взаимна полза, обмен на новаторски идеи и постигане на консенсус, както и съфинансиране на дейности за борбата с АМР в държавите членки. Планът за действие ще бъде разширен, за да обхване и екологични аспекти, тъй като те са сред основните фактори за развитието и разпространението на АМР.

Стълб 2. Стимулиране на научноизследователската, развойната дейност и иновациите

Действията в тази посока имат за цел да насърчат научноизследователската дейност и още повече да стимулират иновациите, да дадат ценен принос за научнообосновани политики и правни мерки за борбата с АМР, както и да запълнят пропуските в знанията – например относно ролята на АМР върху околната среда. Комисията ще работи в партньорство с държавите членки и сектора, включително с малките и средните предприятия, за да се противодейства на АМР при бактериите, гъбичките и паразитите. Специално внимание ще бъде отделено на съставения от СЗО приоритетен списък на патогени, както и на туберкулозата, ХИВ/СПИН, маларията и пренебрегвани инфекциозни болести.

Програмите за финансиране и партньорство ще бъдат насочени към подобряване на знанията за ефективен контрол на инфекциите и съответен надзор, включително към нови методи за диагностика и разработване на нови методи за терапия и профилактични ваксини. Мерките в рамките на тези приоритетни области ще спомогнат да се подобри общественото здраве и да се създадат ползи за икономиката и обществото в цяла Европа и извън нея.

Стълб 3. Набелязване на дневния ред в световен мащаб

В областите за действие, които са договорени на международно равнище, ЕС ще положи усилия за увеличаване на ангажираността и сътрудничеството с многостранни организации, както и за засилване на сътрудничеството с най-засегнатите развиващи се държави. Като един от най-големите пазари за селскостопански продукти ЕС може да изиграе важна роля като насърчава своите търговски партньори да прилагат стандартите и мерките на ЕС за борбата с АМР. Що се отнася до научните изследвания, ЕС ще доразвива успешните си широкомащабни международни инициативи – например Партньорството между Европейския съюз и развиващите се страни за клинични изпитвания и инициативата за съвместно планиране, както и ще доукрепва взаимносвързаната научноизследователска инфраструктура за АМР с глобален обсег.

Новият план за действие се основава на първия план за действие относно АМР, чийто срок беше от 2011 до 2016 г. В плана се вземат предвид препоръките от независима външна оценка и мненията на заинтересованите страни, събрани по време на обществена консултация. Респондентите се изказаха до голяма степен положително за ролята на комисията при допълването на действията на държавите членки, като 79 % от тях считат мерките на комисията за полезни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.