Вие сте в: Начало // Всички публикации // Дейност на Фонда за лечение на деца, основана на доказателства

Дейност на Фонда за лечение на деца, основана на доказателства

През изминалата седмица от МЗ разпространиха информация относно твърденията, че проф. Вл. Пилософ е подменил решения на Обществения съвет към фонда по случая Е. А. К.

За професионалната аудитория на вестника публикуваме фактологията и правилата, с които са съобразени действията на директора.

1. Детето Е. А. К. – на 4 години, е с диагностицирано онкологично заболяване, доказано надлежно с биопсично изследване. В издадената от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ епикриза от 23.06.2016  г. (ИЗ 1337/2016) е описана диагнозата и направените във връзка с това изследвания. Детето е насочено към ОПЛ, който от своя страна да го насочи за провеждане на „неоадювантна химиотерапия“. Препоръката за тази терапия се прави въз основа на Решение № 256/13.07.2016 г. на онкокомитета при същата болница.

2. На 01.08.2016 г. г-жа Б. И. К., майка на детето, подава заявление в ЦФЛД с вх. № 7037. В придружаващата медицинска документация (само от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“) не са представени допълнителни изследвания или становища от нито една от детските онкохематологични клиники в страната. Не е представена също оферта или медицинска документация от чуждестранно лечебно заведение.

3. На 09.08.2016 с вх. № 6044 е получено становището на доц. В. Калева (Онкохематологична клиника към МУ във Варна). Заключението в становището на експерта е, че при това заболяване детето „подлежи на неоадювантна химиотерапия. Същата може да бъде проведена в една от специализираните клиники по детска хематология и онкология в България – София , Варна и Пловдив“.

4. На 15.08.2016 г. до директора на ЦФЛД е отправено запитване от г-жа Красимира Величкова (член на ОС при ЦФЛД) защо детето Е.К. не е включено в дневния ред за заседанието на ОС на 17.08.2016 г.

5. На 17.08.2016 г. случаят е представен за информация на ОС със становище само от един експерт (виж. т. 3), при това с мнение, че лечението може да се проведе в България. Случаят е включен за разглеждане в дневния ред в противоречие с Правилника, по изрично настояване на г-жа Красимира Величкова /според чл.33, ал.1 директорът на фонда изисква становище на най-малко двама външни експерти по профила на заболяването и исканото лечение/.

6. Междувременно става ясно, че по своя инициатива родителите са  в УБ в Хайделберг (Германия), където е насрочена консултация на детето на 22.08.2016 г., за която те заявяват, че поемат разходите. Детето има и набирателна дарителска сметка. В ЦФЛД не са постъпили документи, вкл.  и покана за преглед от посоченото по-горе ЛЗ.

7. В периода от поставянето на диагнозата до заминаването на детето в Германия (края на юли – средата на август т.г.) детето не е заведено на преглед в нито една от онкохематологичните клиники в страната.

8. На 24.08.2016 г. по електронна поща в ЦФЛД постъпва оферта (от секретариата на международния отдел) на УБ в Хайделберг. Потвърждава се поставената в България диагноза и се иска авансово заплащане на сумата от 441 375 евро, за да се започне при детето изпълнението на представения лечебен план. След редица уточнения на същата дата се изяснява, че сумата за авансово плащане може да бъде 184 875 евро при представяне на формуляр S2. Евентуалното заплащане на посочената сума авансово не отменя заплащането по-късно на останалата част от сумата от НЗОК.

9. На 31.08.2016 г. случаят е отново представен за информация на ОС с вече получената оферта, защото все още не е получено второто становище. Становището е получено на 01.09.2016 г. и е представено веднага на следващото заседание на ОС. В него доц. Д. Константинов посочва следното: „Предложеният план за лечение е в съгласие с комплексен план за лечение в подобен случай, но той обобщава целия план на лечение, който във времето може да се раздели на отделни фази. Считам, че предварителната терапия – неоадювантното лечение, би могла да се осъществи в България. На следващия етап, след отчитане на ефекта от проведената химиотерапия, решението за оперативна намеса е въпрос, който трябва да се обсъди с участие и мнение на български специалист – ортопед. Възможностите и мястото на провеждане на радиолечението също трябва да се дискутира и от български специалист радиолог. Последната предложена терапевтична фаза – химиотерапия, в комбинация с автоложна трансплантация, при достигане до нейното изпълнение, също може да бъде обсъдена за провеждане в България, в центъра в София“.

10. На заседание на ОС на 14.09.2016 г. на основание чл. 43,ал.2 /когато директорът на фонда констатира правна или медицинска неточност в решението, той връща документите в ОС за повторно разглеждане/ случаят отново е включен в дневния ред на ОС. Взето е решение за мотивиран отказ на база отрицателни становища на външни експерти към фонда, които са категорични, че лечението на детето може да бъде проведено в България. Становището и на двамата външни експерти е, че лечението на детето може и трябва да започне в България чрез неоадювантна химиотерапия.

11. На родителите на детето е настойчиво препоръчано да започнат незабавно лечение в Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна.

Към материала от МЗ е приложена и справка.

Разгледани заявления на деца в Обществения съвет на ЦФЛД

за периода 21.04.2016 г. – 28.09.2016 г.

В периода са разгледани 870 заявления на деца. За сравнение, за цялата 2015 г. разгледаните заявления са 1575.

На 5 октомври т.г. пресцентърът на МЗ разпространи и следващо съобщение.

Няма подмяна на решения

Направената първоначална проверка на 52-та случая показва категорично, че няма подмяна на решения на Обществения съвет.

Дотук проверката установи две технически грешки. В единия случай става въпрос за грешно нанесена дата в регистъра на фонда, като датата в протокола е 22.06., а в регистъра грешно е нанесено 22.05. На 22 май не е имало заседание на ОС. Датата в протокола – 22 юни, е датата, на която се е състояло заседанието на ОС.

В другия случай става въпрос за грешно тълкуване на решение на ОС. То се отнася до одобрение за прекратяване процедурата по подадено заявление по внесено писмено желание на майката. Одобрението на ОС не се отнася за финансиране на лечение, както невярно се тълкува от хората, представили списъка.

Министерството на здравеопазването ще направи повторна детайлна проверка по всички представени случаи, се казва в заключение на прессъобщението.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.