Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Апел за равнопоставеност при усвояване на еврофондове

Апел за равнопоставеност при усвояване на еврофондове

Равен достъп на всички лечебни заведения до европейско финансиране по оперативната програма „Регионално развитие” поискаха от Центъра за защита на правата в здравеопазването и Сдружението за развитие на българското здравеопазване. На специална пресконференция на 31 май т.г. представители на двете неправителствени организации изразиха категорично мнение, че правилата, по които лечебните заведения кандидатстват за средствата от европейските програми, трябва да бъдат променени.

Д-р Стойчо Кацаров подчерта, че ОП „Регионално развитие” е единствената програма, по която могат да кандидатстват лечебни заведения, тъй като останалите програми са затворени за здравните институции. Той припомни, че през есента на миналата година министър Нанев е възложил на неизвестен консултант разработването на „Средносрочна рамкова инвестиционна програма”, след чието одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) финансирането може да започне. Както става ясно през май т.г., МРРБ не одобрява програмата на МЗ. След оповестяването на това решение проф. Борисова заяви, че през септември т.г. ще бъде готова новата коригирана инвестиционна програма, а парите ще бъдат усвоени.

След като проследи тези факти, д-р Кацаров подчерта, че не е съгласен с обещаното от проф. Борисова – програмата просто да бъде коригирана. Според него трябва да бъдат променени правилата и целите, по които се усвояват тези средства. Според отхвърлената от МРРБ средносрочна рамкова инвестиционна програма предвидените за лечебните заведения 140 млн. евро трябва да бъдат усвоени от 20 предварително определени държавни болници. Д-р Кацаров бе категоричен, че това е нарушение на действащото законодателство и на чл. 19 от Конституцията на България, според който държавата създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Програмата в този вид противоречи и на чл. 107 от Лисабонския договор, според който всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар. Необоснованото толериране на държавните болници категорично нарушава принципа на честната конкуренция, категорични бяха в изявленията си неправителствените организации. За пореден път д-р Кацаров подчерта, че липсата на конкурентна среда в българското здравеопазване неизбежно води до влошаване на качеството на медицинските услуги.

По време на пресконференцията стана ясно още, че разпределението на средствата между 20 държавни болници противоречи на стратегията на ОП „Регионално развитие”, която предвижда повишаване на конкурентноспособността и привлекателността и намаляване на различията в регионите и общините. Съществува и несъвместимост в зададените от оперативната програма цели, а именно: реконструкция, ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения за спешна помощ, първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Национална здравна карта; реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на лечебни рентгенологични заведения, свързани със социалнозначими онкологични заболявания.

От неправителствения сектор предложиха правителството и Европейската комисия да предприемат действия за предоговаряне на ОП „Регионално развитие”, като се съобрази инвестиционната рамка с първоначално заложените цели, като програмата се отвори за кандидатстване от всички лечебни заведения независимо от формата на собственост. Формулирани бяха още две предложения: правителството и ЕК да направят необходимото за премахване на забраната лечебни заведения да кандидатстват по оперативна програма „Конкурентоспособност”, както и да предприемат действия за промяна, която да позволи специализацията на лекарите да бъде финансирана частично или изцяло по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Д-р Кацаров подчерта, че подобни действия ще изпълнят със съдържание политиката на правителството за подобряване на системата на здравеопазването.

Представителите на неправителствените организации предупредиха, че ако не бъде взето под внимание предложението за отваряне на ОП „Регионално развитие” за всички лечебни заведения, ще се обърнат към компетентните български и европейски институции. По време на пресконференцията стана ясно, че Европейската комисия вече е предупредена за тази ситуация с писмо от 28.02.2010 г., адресирано до г-н Карстен Расмусен – зам.-ръководител на дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, и препратено до г-жа Валентина Рейносо – пряко отговорна за ОП „Регионално развитие”. На 20 май т.г. от дирекция „Регионална политика” са изпратили писмо, в което уверяват, че съществува възможност за предоговаряне на някои точки по отношение на оперативната програма в областта на здравния сектор.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.