Вие сте в: Начало // Всички публикации // Дигитално здраве означава трансформиране на здравеопазването и разширяване на достъпността

Дигитално здраве означава трансформиране на здравеопазването и разширяване на достъпността

Цифровото здравеопазване е широко понятие, което включва компоненти като електронно, мобилно, телездравеопазване, здравни данни и др. То предлага решения за укрепване на здравните системи чрез интегриране на цифрови инструменти, които правят процеса на медицинско обслужване по-оперативен и ефективен.

В същото време използването на цифрови здравни технологии не само отваря нови възможности, но и повдига редица важни въпроси. Може ли цифровото здраве да гарантира високи стандарти на грижа за хората? Как ще убедим тези, които нямат достъп до цифрови устройства, че не са изоставени? Има ли сигурност, че личните данни на пациентите са адекватно защитени,за да се чувстват хората в безопасност?

Отговорите на тези въпроси ще играят съществена роля за формирането на бъдещата здравна структура на СЗО/Европа. Разработената за целта Европейска работна програма определя цифровото здраве като приоритетна инициатива, наред с имунизацията, психичното здраве, поведенческите и културните фактори.

Защо цифровото здраве е приоритет в наши дни?

Дигиталното здраве се разглежда като нов стратегически здравен приоритет за много години напред. Използването на цифрови здравни технологии за подобряване на ефективността на здравните системи и услуги беше широко признато още преди избухването на пандемията COVID-19. Европейската работна програма, която е приведена в съответствие с Тринадесетата обща работна програма на СЗО, съдържа ангажимент за подобряване на достъпа до здравни услуги за хората във всички страни в региона, чрез постигане на универсално здравно покритие. В Програмата също е подчертано, че цифровото здравеопазване е един от ключовите инструменти за реализиране на тази визия.

Терминът „дигитално здраве“ може да бъде синоним на авангардна технология или технология на бъдещето, но всъщност може да обхване редица практически приложения на такива технологии, включително:

l електронни здравни досиета и стандарти, които формират основата за обмен на данни;

l мобилни здравни приложения, използвани за мониторинг и превенция;

l обществени здравни портали, които осигуряват прозрачeн достъп до личните здравни данни на пациента и информация за контактите му със здравната система;

l телемедицина;

l интегрирани грижи;

l инструменти за клинично вземане на решения в първичната медицинска помощ;

l роботика;

l персонализирана медицина;

l нанотехнологии;

l изкуствен интелект.

Водещата инициатива за цифрово здраве е свързана и с други възможности като създаване на модели за партньорство с цел откриване на примери за добри практики и нови възможности.

Пандемията COVID-19 като фактор

Възможностите на дигиталното здраве бяха в центъра на вниманието на международната общност по време на пандемията. Например използването на някои цифрови инструменти – приложения за проследяване на контакти, за наблюдение на огнища, за предоставяне на онлайн консултации, позволихада се гарантира безопасността на здравните специалисти и пациентите, както и да се осигури непрекъснатост на грижите.

Тези методи за предоставяне на здравни грижи вече се използват от страните в региона и вероятно ще останат с нас завинаги. Важни са компетентното управление на процесите, партньорството и обменът на знания, за да се осигурят адекватни грижи за гражданите и здравните системи.

Дигиталното здраве на практика

Симпозиумът на СЗО/Европа за цифровото здраве през 2019 г. показа как правителствата и организациите могат да използват здравните технологии за намаляване на неравенствата и подобряване на здравето и благосъстоянието. На местно ниво цифровото здраве продължава да революционизира предоставянето на здравни услуги.

Например в Киргизстан електронното приложение за безопасно раждане предоставя на акушерките препоръки, които да им помогнат да работят по различни „сценарии“ в хода на раждането, включително ситуации, изискващи спешни мерки. Това приложение, което се използва в повече от 40 страни по света, е разработено от Датската фондация за майчинство.

Във Финландия, чрез сътрудничество между различни университетски болници, е създадена ориентирана към пациентите дигитална здравна служба, наречена Health Village. Тази онлайн платформа дава възможност на хората сами да планират и контролират лечението си, като използват прости медицински устройства, които изпращат данните на здравни специалисти. Това дава възможност за по-рационализиран подход към здравеопазването, който отчита житейските обстоятелства, затрудняващи рутинната среща на пациентите с лекар. Разбира се, този подход повдига определени въпроси, особено за тези, които нямат достатъчно опит или умения за използване на цифрови устройства. За целта платформата осигурява необходимия инструктаж, който да позволи на пациентите успешно да използват услугите.

Това са показателни примери как цифровите технологии могат да дадат избор на гражданите, да подобрят ефективността на здравните системи и да осигурят по-голямо здравно покритие.

Източник: СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.