Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Post-hoc анализ показва,

Post-hoc анализ показва,

че времето и степента на първоначален отговор с certolizumab pegol предсказват вероятността от ниска активност на заболяването на седмица 28 при пациенти с умерен до тежък активен ревматоиден артрит

БЕРЛИН и БРЮКСЕЛ, 8 юни 2012 г.

Днес UCB обяви данни от post-hoc анализ на проучването REALISTIC (RA Evaluation in Subjects Receiving TNF Inhibitor Certolizumab Pegol), които бяха представени по време на годишния европейски конгрес по ревматология на European League Against Rheumatism (EULAR) в Берлин, Германия, от 6 до 9 юни 2012.1

REALISTIC е фаза Зв проучване, състоящо се от 12-седмична, рандомизирана, двойно сляпа, плацебо контролирана фаза, последвана от отворено разширение за >16 седмици, при пациенти с умерен до тежък ревматоиден артрит (РА). В 12-седмичната двойно сляпа фаза 1063 пациенти са били рандомизирани в съотношение 4:1 да получават certolizumab pegol 400 mg на седмица 0, 2 и 4, последвани от certolizumab pegol 200 mg на всеки 2 седмици или плацебо на всеки 2 седмици, в допълнение към настоящето им лечение, ако има такова. Рандомизацията е стратифицирана по предишна употреба на анти-TNF, едновременна употреба на methotrexate при изходното ниво и продължителност на заболяването (<2 в сравнение с >2 години).2

Представеният post-hoc анализ включва данни от пациенти, лекувани с certolizumab pegol (п = 851), по време както на 12-те седмици, така и по време на отвореното разширение. Степента на отговор е била оценена чрез измерване промяната от изходното ниво на DAS28(CYE) резултатите или процентната промяна от изходното ниво на броя подути стави (SJC – swollen joint count). Считано е, че пациентите са показали отговор на лечението, ако техният DAS28(CYE) резултат е намалял с 1,2 пункта или повече, спрямо изходното ниво и в случай на >29% намаление на SJC.1 Данните предполагат, че вероятността за постигане на ниска активност на заболяването на седмица 28 (DAS28<3,2) се предсказва рано в хода на лечението с certolizumab pegol от времето и степента на първоначална промяна в DAS28(CYE) или SJC на седмица 12.1

„За много пациенти, живеещи с умерен до тежък ревматоиден артрит, особено тези с дълга история на болестта, ниската активност на заболяването е подходяща алтернатива на ремисията“, каза Prof. Desiree van der Heijde, Leiden University Medical Centre, Leiden, Холандия. „Данните от този post-hoc анализ предполагат, че ниска активност на заболяването при пациенти с ревматоиден артрит може да се прогнозира въз основа на времето и степента на първоначален клиничен отговор към certolizumab pegol.“

Общо 81,1% от лекуваните с certolizumab pegol пациенти с ревматоиден артрит са имали промяна в DAS28>1,2 и 89,3% са имали >29% промяна от изходното ниво в SJC на седмица 12. Неуспехът да се постигне ниска активност на заболяването на седмица 28 е в зависимост от степента и времето за промяна в DAS28(CYE) и SJC до седмица 12, като пациентите, постигнали DAS28(CYE) промени, по-малки от 1,2 на седмица 12, имат по-малко от 4% вероятност да постигнат ниска активност на заболяването на седмица 28. Също така пациентите с РА, които не са успели да постигнат SJC промяна от 29% на седмица 12, имат 5% вероятност за постигане на ниска активност на заболяването на седмица 28. За всички прагове на клиничен отговор при DAS28(CYE) и SJC липсата на отговор на по-късен етап се асоциира с по-малка вероятност за постигане на ниска активност на заболяването на седмица 28.1

В проучването REALISTIC честотата на нежелани лекарствени реакции (НЛР) по време на двойно сляпата фаза от проучването е сравнима между certolizumab pegol (65,1%) и контролните групи (59,3%). Най-чести НЛР са били инфекции на горни дихателни и пикочни пътища. Също така честотата на сериозни НЛР е сравнима между certolizumab pegol (5,4%) и контролните групи (6,2%), като най-чести сериозни НЛР са били инфекциите.2

В Европейския съюз certolizumab pegol в комбинация с methotrexate (МТХ) е одобрен за лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, при които отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), включително метотрексат, е недостатъчен. Certolizumab pegol може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към МТХ или когато лечението с МТХ е неподходящо.

За REALISTIC

REALISTIC (RA Evaluation in Subjects Receiving TNF Inhibitor Certolizumab Pegol) е многоцентрово, фаза 3b проучване при пациенти с активен ревматоиден артрит, които са показали незадоволителен отговор към болест-модифициращи антиревматични лекарства, включително пациенти със/без предхождащо прилагане на TNF-инхибитори, със/без съпътстващо лечение с methotrexate или други болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), както и с различна продължителност на заболяването.

Пациенти с активен РА и незадоволителен отговор към >1 DMARD са били рандомизирани в съотношение 4:1 на Cimzia®, 400 mg на седмици 0, 2 и 4, последвани от 200 mg на всеки 2 седмици или инжектиране на плацебо (контрола) на всеки 2 седмици +/- настояща основна терапия. Първичната крайна цел е била ACR20 на седмица 12. Рандомизацията е стратифицирана по предишна употреба на анти-TNF, едновременна употреба на methotrexate и продължителност на заболяването (<2 в сравнение с >2 години). Разликите в ефекта от лечението между подгрупите са били оценени от взаимодействия (treatment by covariate) при 10% ниво на значимост.

Проучването демонстрира, че в разнообразна група от пациенти с РА, отразяващи тези, наблюдавани в ежедневната клинична практика (включително такива с предишна употреба на TNF-инхибитор), добавяне на Cimzia® към настояща терапия се асоциира с бърз и последователен във всички подгрупи клиничен отговор, подобрена функция и намалена активност на заболяването.

За CIMZIA®

Cimzia® е единственият пегилиран блокер на TNF (тумор некротизиращ фактор). Cimzia® има висок афинитет към човешкия TNF-alpha, селективно неутрализирайки патофизиологичните ефекти на TNF-alpha. През последното десетилетие TNF-alpha се очертава като основна цел на редица фундаментални научни и клинични изследвания.

Този цитокин играе основна роля в медиирането на патологично възпаление, като прекомерното образуване на TNF-alpha се свързва пряко с широк кръг заболявания. Cimzia® в комбинация с MTX е oдобрен в Европейския съюз за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, при които отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), включително метотрексат, е недостатъчен. Cimzia® може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо. UCB разработва приложението на Cimzia® и при други показания, свързани с автоимунни заболявания. Cimzia® е запазена търговска марка на UCB PHARMA S.A.

Важна информация относно безопасността на Cimzia® (certolizumab pegol) в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство

Cimzia® е изследван при 2367 пациенти с ревматоиден артрит в контролирани и отворени проучвания в продължение до 57 месеца. Чести нежелани реакции (1-10%), съобщавани по време на клиничните проучвания с Cimzia® при ревматоиден артрит и постмаркетинговата употребa, са вирусни инфекции (включително херпес, папиломавирус и инфлуенца), бактериални инфекции (включително абсцес), обрив, главоболие (включително мигрена), сетивни нарушения, еозинофилни нарушения, левкопения (включително неутропения, лимфопения), хипертония, хепатит (включително повишение на чернодробните ензими), пирексия, болка (произволно място), умора, пруритус (произволно място), реакция на мястото на приложение. Тежки нежелани реакции включват сепсис, опортюнистични инфекции, туберкулоза, херпес зостер, лимфом, левкемия, тумори на плътните органи, ангионевротичен оток, кардиомиопатии (включително сърдечна недостатъчност), исхемични нарушения на коронарната артерия, панцитопения, хиперкоагулация, (включително тромбофлебит, белодробен емболизъм), мозъчносъдов инцидент, васкулити, хепатит, хепатопатия (включително цироза), бъбречно увреждане, нефропатия (включително нефрит). Процентът на пациентите, прекъснали лечението поради нежелани събития по време на контролираните проучвания, е 5% при пациентите на лечение с Cimzia® и 2,5% при пациентите, приемали плацебо.

Cimzia® е противопоказана при пациенти със свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, активна туберкулоза или други тежки инфекции: сепсис или опортюнистични инфекции, умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас по NYHA-III/IV).

При пациенти, приемали Cimzia®, са съобщавани тежки инфекции, включително сепсис, туберкулоза и опортюнистични инфекции. Някои от тези случаи са били фатални. Пациентите трябва да бъдат редовно проследявани за наличието на признаци и симптоми на инфекции, включително туберкулоза, преди, по време на и след лечението с Cimzia®. Лечение с Cimzia® не трябва да бъде започвано при пациенти с клинично значима активна инфекция. Пациентите, развили нова инфекция по време на лечението с Cimzia®, трябва да бъдат редовно проследявани. В случай че пациентът развие сериозна инфекция, приложението на Cimzia® трябва да бъде преустановено. Преди започване на лечението с Cimzia® всички пациенти трябва да бъдат прегледани за наличието както на активна, така и на неактивна (латентна) туберкулозна инфекция. При диагностициране на активна туберкулоза преди или по време на лечението не трябва да се започва лечение с Cimzia® или то трябва да бъде преустановено. При диагностициране на латентна туберкулоза преди започване на лечението с Cimzia® трябва да бъде проведено подходящо антитуберкулозно лечение. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да търсят медицинска помощ, в случай че по време или след лечението с Cimzia® се появят признаци/симптоми (например персистираща кашлица, загуба на тегло, леко повишена температура), предполагащи наличието на туберкулозна инфекция.

Реактивиране на хепатит B настъпва при пациенти, приемащи TNF-антагонист, включително Cimzia®, които са хронични носители на този вирус (т.е. позитивни за повърхностен антиген). Някои случаи са завършили фатално. Пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция преди започване на лечение с Cimzia®. Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Cimzia®, трябва да бъдат редовно проследявани и при тези, при които се проявява реактивиране на HBV, Cimzia® трябва да бъде спряна и трябва да се започне ефективна антивирусна терапия с подходящо поддържащо лечение.

Употребата на TNF-антагонисти, включително Cimzia®, е свързана с риск от поява или изостряне на клиничните симптоми и/или рентгенографски данни за демиелинизиращо заболяване; образуване на антинуклеарни антитела (ANA) и в редки случаи до появата на лупус-подобен синдром и реакции на тежка свръхчувствителност. При появата на някоя от тези реакции приложението на Cimzia® трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде назначено подходящо лечение.

Съгласно съвременните знания вероятният риск от развитието на лимфом, левкемия или други злокачествени заболявания при пациентите на лечение с TNF-антагонист не може да бъде изключен. При пациенти, лекувани с Cimzia®, са съобщавани редки случаи на неврологични нарушения, включително припадъци, неврит и периферна невропатия.

Нежелани реакции от страна на кръвта, включително клинично значима цитопения (например левкопения, панцитопения, тромбоцитопения) са съобщавани при Cimzia®. Всички пациенти трябва да бъдат посъветвани да търсят незабавна лекарска помощ при появата на признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия или инфекция (например персистираща треска, натъртване, кървене, бледост) по време на лечението с Cimzia®. Трябва да бъде обмислено преустановяване на лечението с Cimzia® при пациенти с потвърдени значими хематологични нарушения.

Не се препоръчва комбиниране на Cimzia® и anakinra или abatacept поради потенциален увеличен риск от тежки инфекции. Няма данни относно отговора спрямо ваксинации или вторично предаване на инфекция с помощта на живи ваксини при пациенти, приемащи Cimzia®. 14-дневният полуживот на Cimzia® трябва да се има предвид, ако е планирана хирургична намеса. Пациент, изискващ хирургична намеса, докато приема Cimzia®, трябва внимателно да се изследва за инфекции и да се предприемат съответните мерки.

Моля, запознайте се с пълната информация за предписване на продукта по отношение на другите нежелани ефекти, пълния профил на безопасност и останалата информация за предписване. Дата на актуализиране на Европейската КХП – 21 ноември 2011.

http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/EPAR - Product Information/human/001037/WC500069763.pdf

Референции:

1. Weinblatt W, Fleischmann R, Davies O et al. Timing And Magnitude Of Initial Response To Certolizumab Pegol In A Broad Population Of Patients With Active Rheumatoid Arthritis Predicts Likelihood Of Lda At Week 28. Presented at the Annual

Congress of the European League Against Rheumatism (EULAR) 2012. Abstract# 12-2691.

2. Weinblatt M., Fleischmann R., van Vollenhoven R. et al. Certolizumab pegol as monotherapy or with concomitant DMARDs in patients with active rheumatoid arthritis with or without prior TNF inhibitor use: analyses of the REALISTIC 12-week phase IIIb randomized controlled study. Presented at the Annual Congress of the European League Against Rheumatism (EULAR) 2011.

За UCB

UCB, Брюксел, Белгия (www.ucb.com) е биофармацевтична компания, чиято дейност е насочена към откриването, разработването и пускането на пазара на иновативни лекарства за трансформиране живота на хората, живеещи с тежки заболявания на имунната система или на централната нервна система. С повече от 8000 служители в около 40 страни компанията е осъществила приходи от 3,2 млрд. EUR за 2011. UCB е включена в списъка на Euronext Brussels (символ: UCB).

Декларация

Това съобщение за пресата съдържа прогнозни твърдения, базирани на текущите планове, оценки и предвиждания на ръководството. Всички твърдения, различни от такива, базирани на исторически факт, са изявления, които могат да се считат за прогнозни твърдения, включително оценки на приходи, оперативни маржове, капиталови разходи, парични средства, друга финансова информация, очаквани правни, политически, регулаторни или клинични резултати и други подобни оценки и резултати. По своя характер тези прогнозни изявления не са гаранция за бъдещо представяне и са обект на рискове, несигурност и предположения, които биха могли да бъдат причина действителните резултати да се различават съществено от тези, които могат да се подразбират от такива прогнозни твърдения, съдържащи се в това съобщение за пресата. Важни фактори, които биха могли да доведат до такива различия, включват: промени в общите икономически, бизнес и конкурентни условия, невъзможност за получаване на необходимите регулаторни одобрения или същите да се получат при приемливи условия, разходи, свързани с изследователска и развойна дейност, промени в перспективите за продукти в развитие или такива в процес на разработване от UCB, ефекти от бъдещи съдебни решения или правителствени разследвания, искове за отговорност при нанесени вреди от продуктите, предизвикателства при патентна защита на продукти или потенциални продукти, промени в закони или подзаконови актове, колебания на валутните курсове, промени или несигурност в данъчните закони или администрирането на такива закони, наемане и задържане на служители. UCB предоставя тази информация, считано от датата на това съобщение за пресата, като изрично отхвърля всяко друго задължение да актуализира информацията, съдържаща се в него, да потвърди действителните резултати или да съобщи за промяна в очакванията си.

Няма гаранция, че нови потенциални продукти в процес на развитие ще прогресират до одобрение или че нови индикации за съществуващи вече продукти ще бъдат разработени и одобрени. Продукти или потенциални продукти, които са предмет на партньорства, съвместни проекти или лицензионни сътрудничества, могат да се окажат предмет на различия между партньорите. Също така UCB или други могат да открият проблеми, свързани с безопасност, странични ефекти или производствени проблеми със своите продукти след пускането им на пазара.

Освен това продажбите могат да бъдат повлияни от международни и локални тенденции за управление и ограничаване на разходите за здравеопазване, политики на реимбурсация, наложени от трети страни, както и законодателство, засягащо ценообразуването и реимбурсацията на биофармацевтични продукти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.