Вие сте в: Начало // Всички публикации, Личности // Учител на поколения физиолози

Учител на поколения физиолози

90 години от рождението на проф. д-р Начо Начев

Професор Начо Начев е изтъкнат физиолог, блестящ учен и преподавател, незабравим, умен, сърдечен и ерудиран учител на поколение български физиолози.

Той е роден на 2 май 1922 г. в София. В продължение на 16 години (1965 до 1981) е ръководител на Катедрата по физиология към МФ на Медицинския университет в София. Бил е завеждащ сектор „Наука” при МЗ, както и зам.-ректор на ВМИ в София. Бил е председател на спортен клуб „Медик”. От 1992 до 2000 г. е председател на Съюза на научните медицински дружества.

Проф. Начев обичаше работата с младите студенти, отделяше време до късни вечери за дискусии с тях. Научните му интереси насочваха тематиката на кръжока към Катедрата по физиология в нови области: нервно-ендокринната регулация на въглехидратната обмяна, на кръвосъсирването и еритропоезата, на функциите на далака и бъбрека, на водно-солевата хомеостаза, на интерорецепцията.

Докато проф. Н. Начев е ръководител на Катедрата по физиология, там  започват процеси на учебно и научно обновление в дух на подчертана колегиалност и взаимопомощ. Значително се подобрява материалната база за учебна и научна дейност, издадени са няколко учебника по физиология за студенти медици и дентални медици и за специализиран курс за фармацевти, отразяващи съвременното състояние на физиологичната наука. В катедрата влизат млади, отлично подготвени сътрудници.

По това време са постигнати сериозни резултати при проучване ролята на хипоталамуса за осъществяване на ефектите на еритропоетина, секрецията на ренин, регулирането на плазменото алдостероново и кортикостероново ниво. Изследвана е и ролята на хипоталамуса за секре­цията на атриалния натриуретичен пептид и неговото протективно значение за бъбречната исхемия, както и изучаване на участието на АНП в общия централнонервен контрол на водно-солевата обмяна и сърдечно-съдовата cистема. Проучва се значението на вегетативния контрол и бъбречните хормони върху бъбречната екскреторна функция.

Признание за прецизната научна дейност на проф. Начев е осъщественият в продължение на няколко години из­следователски проект съвместно с проф. Клаус Турау от Института по физиология в Мюнхен върху регулацията на секрецията на атриалния натриуретичен пептид.

Проф. Начев беше не само блестящ експериментатор с прецизна и фина оперативна техника, но и много добър администратор. Той беше благороден, аристократичен с начина си на поведение, общуване и отношение към другите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.