Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Министър Атанасова търси партньорство за лекарствената политика

Министър Атанасова търси партньорство за лекарствената политика

Комисията по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да стане държавна комисия с постоянна специализирана администрация. Това е едно от предложенията, които министърът на здравеопазването Десислава Атанасова представи на брифинг след проведена работна среща с представители на фармаиндустрията. Целта на срещата бе да бъдат обсъдени  законодателни предложения за промени в подзаконовите нормативни актове в областта на лекарствената политика. В разговорите участваха представители на Българската генерична фармацевтична асоциация, на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и на НЗОК. Със създаването на държавна комисия с постоянен състав и администрация ще се постигне по-голяма гъвкавост и оперативност при регистрирането на цени на лекарствените продукти, както и на нивата на тяхното реимбурсиране, каза министър Атанасова.

На срещата са направени предложения за нормативни промени, които да дадат възможност на НЗОК да договаря отстъпки за всички лекарствени продукти. Министър Атанасова заяви, че наредбите, които ще позволят на НЗОК да договаря отстъпки в цените на лекарствата, ще бъдат променени в законоустановения срок.

Като възможна стъпка за спестяване на обществен ресурс беше откроено и намаляването на досегашния срок, в който фирмите реферират цени на лекарствените продукти, както и увеличаване на броя на държавите, с които се реферират тези цени. Министър Атанасова информира, че въпросът за намаляване на надценките на търговците на лекарствени продукти ще бъде обсъден на отделна среща. Обсъдено е било и предложението цените на генеричните лекарства да бъдат определен процент от цената на оригиналните продукти. Министър Атанасова  съобщи, че представителите на фармаиндустрията са настоявали за прозрачност на разходите, които заплаща НЗОК, както и  за ясна методика за договарянето на всички отстъпки. На срещата е бил обсъден и въпросът за процентното разпределение на отстъпката между НЗОК и пациентите.

БГФармА подкрепя и предлага

Пакет от мерки за оптимизиране на системата за заплащане на лекарства в България

На проведената среща с министър Десислава Атанасова бяха обсъдени предложения на МЗ за оптимизиране на разходите на НЗОК по отношение на напълно платените медикаменти. БГФармА подкрепя усилията на правителството да направи така, че цените на лекарствените продукти да станат по-достъпни до пациентите, като счита, че ефектът от предлаганите мерки би бил по-голям, ако те бъдат съобразени и допълнени със следните предложения от наша страна:

1. Въвеждане на прозрачност на лекарствената политика и отчетност на разходите на НЗОК за лекарства.

2. Ускоряване на достъпа на генерични лекарства до пациентите (30-дневен срок за получаване на цена и включване в Позитивния лекарствен списък – ПЛС, съгласно предложение на Европейската комисия за промени в Директивата за прозрачност).

3. Повишаване на реимбурсните нива от 25% на 50% и 75% за социалнозначими терапевтични категории (кардиология и други) с цел намаляване на частта, доплащана от пациентите – по този начин намаляване на цената за пациент в аптека.

4. Насърчаване на лекарите да предписват по каса определен процент минимум генерични лекарства за социалнозначими заболявания (във Франция се изписват съответно минимум 65% генерични лекарства). В България НЗОК е платила за 2011 г. 76% за оригинални и 24% за генерични медикаменти, като за настоящата година се очаква съотношението да достигне съответно 85% на 15%.

5. Повишаване на информираността на пациентите и обществото за терапевтичните и социално-икономическите ползи от употребата на генерични лекарства.

Във връзка с промяна на механизма за договаряне на отстъпки смятаме, че процедурата по договаряне трябва да следва ясна и прозрачна методика, която в детайли да определи правата и задълженията за договарящите се страни, като включи и насрещен ангажимент, свързан с повишаване на закупуваните от НЗОК количества за договорените лекарства. Също така постигането на отстъпки в цените на медикаментите е необходимо да бъде обвързано и с повишаване на реимбурсните нива в съответните терапевтични категории.

Рефериране на цените на медикаментите в никакъв случай не трябва да става с държави извън ЕС, тъй като тези страни не са хармонизирали фармацевтичното си законодателство и регулаторни режими с тези в ЕС, както и не трябва да става с държави, които не са членове на евро-зоната или тяхната национална валута не е с фиксиран курс към еврото.

Не е необходимо да се намалява срокът за промяна на цените на лекарствените продукти под една година, тъй като в сега действащата поднормативна уредба този въпрос е намерил решение чрез въвеждането на проверка и актуализация на цените на всеки 30 дни.

BG PharmA приветства предложението за създаване на Консултативен съвет и смята, че в него трябва да участват всички заинтересовани страни, в това число и представители на производителите на лекарства.

В България генеричните лекарства са средно с четири пъти по-ниски цени от тези на оригиналните продукти (по данни на  IMS Health), като реализират спестявания от стотици милиони лева за публичните фондове и обществото.

ARPharM изразява конкретни доводи

След срещата с министъра на здравеопазването от асоциацията заявиха, че основният проблем в лекарственото снабдяване, който трябва незабавно да бъде решен, е това, че НЗОК заплаща по-високи стойности за 36 лекарствени продукта за онкологични заболявания, за които МЗ е провеждало търгове до 2010 г. Според тях това може да стане с промяна на наредба, която да позволи на НЗОК да договаря отстъпки не само за лекарствените продукти със 100% заплащане без аналог, а и за тези, заплащани на 100%, които са с аналог и се доставят от повече от един производител. Това ще доведе до постигане на стойности, близки до заплащаните по тръжните процедури, и спестяване от НЗОК на близо 7 млн. лева.

От асоциацията отбелязаха, че този резултат трябва да се постигне без възобновяване на търговете за лекарства, защото те често са водили до липси на лекарства в лечебните заведения, докато към момента тези медикаменти достигат до пациентите без прекъсвания и забавяния чрез аптечната мрежа.

От асоциацията припомниха, че за лекарствени продукти без аналог, за които НЗОК може да договаря отстъпки, вече са договорени такива на стойност над 4 млн. лева, като процесът продължава.

Относно възможните мерки за намаляване на цените на лекарствата като цяло от асоциацията заявиха, че промяна на съществуващото законодателство, според което цената на производител не може да е по-висока от най-ниската цена в 8 държави – членки на ЕС, не е необходима, тъй като за тези 8 държави е известно, че са с най-ниските цени на лекарствата в Европа. Законодателството обаче трябва да се прилага навреме и без изключения за всички лекарства, включени в позитивния списък. Според ARPharM производителите трябва в началото на всяка година да подават информация за цените в тези референтни държави. Най-ниската от тези цени ще служи, както и досега, за определяне на цената на лекарството в България, но този процес ще се случва по едно и също време за всички медикаменти, включени в ПЛС, и няма да позволява пропуски при прилагане на законодателството.

От асоциацията смятат, че прилагането на тези мерки може да доведе до спестявания за НЗОК за 2012 г. в размер на 30 млн. лева, като тези средства могат да се насочат за увеличаване на нивото на заплащане на лекарствата за социалнозначими заболявания – кардиологични, остеопороза, глаукома, където нивото на заплащане в момента е 25%. Това ще облекчи незабавно разходите на десетки хиляди домакинства за тези лекарства.

От асоциацията напомниха, че според европейската статистика цените на близо 6000 лекарства с лекарско предписание у нас са сред най-ниските в Европа. Средната стойност на опаковка лекарство, продадено у нас, е 3 евро на цена на производител спрямо 4.2 евро в Румъния, 5.9 евро в Унгария, 8.1 евро в Испания, 9 евро в Гърция и 17.1 евро в Германия. Не трябва да се пропуска фактът обаче, че у нас върху тези цени се начислява и 20 % ДДС, което допълнително оскъпява лекарствата за крайния потребител. Според асоциацията допълнителни административни мерки за намаляване на цените на производител, въведени чрез промяна в законодателството и засягащи всички лекарствени продукти, продавани у нас, ще имат негативен ефект върху достъпа на пациентите у нас до лекарства. България е член на ЕС, в който действа принципът на свободно движение на стоки, и изкуственото понижаване на цените на даден артикул в една държава води до лисата му в нея поради увеличен износ за други държави от ЕС.

От асоциацията коментираха и призивите на някои политически сили и организации за увеличаване на употребата на генерични лекарства в България. За 2011 г. 80% от всички лекарства с лекарско предписание, продадени в България, са генерични, т.е. 8 от 10 български пациенти се лекуват с генерични медикаменти. Това е един от най-високите проценти в Европа и мерките, насочени към неговото допълнително увеличаване, ще доведат до затрудняване на ограничения и към момента

достъп на българските граждани до съвременни терапии. От асоциацията отбелязаха, че социалната роля на генеричните лекарства се изразява в постигане на ниски ценови нива чрез конкуренция между различните генерични производители.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.