Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК отчита 11 785 проверки

НЗОК отчита 11 785 проверки

И през 2011 г. Националната здравноосигурителна каса положи максимални усилия, за да осигури на пациентите необходимия достъп до медицински услуги. Изпълнявайки своето основно задължение да контролира дали правилно се изразходват средствата за здраве, институцията извърши през деветте месеца на годината 11 785 медицински и финансови проверки на своите договорни партньори за извънболнична медицинска помощ и за дентална  помощ. Сключените договори са 13 097.

Най-голям е броят на извършените проверки в Пловдив, София-град и Плевен. Най-много нарушения са констатирани в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Плевен.

В индивидуални и групови практики на лекари от първичната извънболнична помощ са направени  3898 проверки.

3221 са проверките сред медиците от специализираната извънболнична помощ, която включва индивидуални и групови практики, диагностично-консултативни и медицински центрове, както и медико-диагностични лаборатории.

Направени са и 4666 проверки на лекари от първичната и специализираната дентална помощ.

За периода са проверени 96% от договорните партньори на НЗОК в доболничната помощ и 82,1% – в денталната.

При 7344 от проверките са констатирани общо 20 106 нарушения.

Най-често срещаните нарушения, направени от личните лекари, са свързани с условията и реда за оказване на медицинска помощ по повод диспансерното наблюдение на пациентите. Това означава, че не е спазен алгоритъмът, договорен с Българския лекарски съюз в Националния рамков договор. Контрольорите са установили и пропуски при профилактичните прегледи, като на пациентите не е предоставян пълният пакет при провеждане на прегледа съгласно Наредбата за профилактика и диспансерно наблюдение на Министерството на здравеопазването.

По повод твърдението на НСОПЛБ, че служители на районните здравноосигурителни каси са налагали глоби на лични лекари заради неявяване на техни пациенти на профилактични и диспансерни прегледи, НЗОК уточнява, че това не отговаря на истината. Разгласяването на подобна заблуждаваща информация не е в полза нито на пациентите, нито на лекарите, нито на НЗОК.

Според Закона за здравето поради неявяване на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация се наказват с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв., пациентите, а не техните лични лекари. Правомощия да събира глобите има Министерството на здравеопазването, а не НЗОК. Тя заплаща на лечебните заведения за осъществените профилактични прегледи на здравноосигурените лица и контролира дали прегледът е извършен в пълен обем.

За да бъде подобрена информираността на гражданите за обхвата и честотата на профилактичните прегледи, от тази година бе въведено изискването всеки личен лекар да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение информация за това какво включват профилактичните прегледи и изследвания за лицата над 18 години и колко често се правят те.

Пропуски в алгоритъма на диспансерното наблюдение на пациентите са най-честите нарушения, констатирани в работата на лекарите специалисти. Друго нарушение е  дублиране на графика за работа на един и същи лекар, работещ по договори за извънболнична и болнична медицинска помощ. В някои от случаите не са назначавани консултации с друг специалист. Установено е и неправомерно заплащане или доплащане от пациенти на дейности, заплатени по договор с НЗОК, както и неспазване на графика за обслужване на пациентите.

При лекарите по дентална медицина са констатирани нарушения по отношение на изискванията за извършване на обстоен профилактичен преглед и неоказване на договорената по вид и обем дентална помощ.

През отчетния период в НЗОК са получени 90 жалби от пациенти, договорни партньори или институции. Основно жалбите са по повод качество на оказаната медицинска помощ, неспазване на условията и реда за диспансерно наблюдение, отказ за издаване на служебна бележка за извършени имунизации на децата, възникнали морално-етични проблеми между лекар и пациент, неоснователно заплащане на потребителска такса и неспазване на графика за работа.

Пресцентър на НЗОК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.