Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Решения на Министерския съвет

Решения на Министерския съвет

Състав на Комисията по цени и реимбурсиране

Правителството определи състава на Комисията по цени и реимбурсиране. Комисията беше създадена с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тя включва по петима представители на Министерството на здравеопазването и на НЗОК и по един представител на БЛС и БЗС.

Председател на комисията е представител на Министерството на финансите. Това ще бъде Росица Спасова, която е началник на отдел в дирекция „Държавни разходи” на МФ. Избраните членове от квотата на МЗ са д-р Чавдар Маринов, Боряна Зидарова, Антон Господинов, Мария Ригова и Румяна Замфирова. НЗОК ще бъде представлявана от маг.-фармацевт Калина Пенчева, Венета Белянкина, маг.-фарм. Светослава Ханъмова, д-р Мариана Кехайова и Мария Василева. Представителят на БЛС е д-р Кирил Еленски, а на БЗЛ – д-р Николай Шарков.

С промени в Устройствения правилник на МЗ бяха допълнени функциите на специализираната дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” към ведомството. Дирекцията ще подпомага дейността на новосъздадената Комисия по цени и реимбурсиране, която ще се произнася по постъпилите заявления за образуване/регистриране на цени на лекарствените продукти и включването им в Позитивния списък.

Правителството прие и Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране. Тя синхронизира поднормативната база с последните изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Новата наредба запазва досегашния модел на ценообразуване на медикаментите. И занапред на регулация ще подлежат пределните цени на лекарствата с рецепта, които са включени в Позитивния списък и се плащат с публични средства – болници, НЗОК, МЗ. На регулиране ще подлежат и пределните цени на лекарствата с рецепта, които се продават на свободния пазар, ако принадлежат към група (международно непатентно наименование), която е включена в Позитивния списък. Цените на лекарствата без рецепта ще се регистрират, както и досега. Размерът на надценките за търговците на едро и на дребно също се запазва непроменен.

С Наредбата се скъсяват сроковете за включване на нови видове медикаменти в Позитивния списък от 90 на 60 дни, а за вече съществуващи – от 45 на 30 дни.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия

Министерският съвет прие Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия. Размерите на таксите за регистрация и издаване на разрешения и удостоверения по реда на закона са съобразени изцяло с нормите на ЕС. Те ще варират от 100 лв. за регистрация на имунохематологични и имунодиагностични изделия до 3000 лв. за разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие и 5000 лв. за разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Таксите са разходоориентирани.

Събраните средства ще се внасят като приход в бюджетите на Изпълнителната агенция по лекарствата и към държавната агенция за метрологичен и технически надзор в зависимост от извършените от тях дейности.

Болниците ще купуват медицинските изделия

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за медицинските изделия. Със законопроекта се актуализират и детайлизират изискванията за търговия с медицински изделия на територията на страната. Облекчава се и режимът на издаване на разрешения за търговия на едро с медицински изделия, като в някои от случаите той ще бъде само уведомителен.

С проекта се правят промени и в Закона за здравето. Според тях занапред болниците ще бъдат задължени да купуват всички медицински изделия, които използват за лечение на пациентите си, и да им ги предоставят на същите цени. По този начин ще се спрат порочните практики за „гаражна търговия” с медицински изделия от определени фирми и продажбата им на високи цени на болните хора.

Законопроектът беше публикуван за публично обсъждане в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Първична извънболнична медицинска помощ ще се оказва и от ДКЦ, МЦ и медико-денталните центрове

Правителството прие промени в Закона за лечебните заведения, с които се дава възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от диагностично-консултативните, медицинските и медико-денталните центрове. Тази промяна има за цел да осигури по-бърз и лесен достъп на пациентите до първичната извънболнична помощ и да създаде комплексност при оказването на медицинска помощ.

- С проекта се създава и „дневен стационар” към болниците и останалите лечебни заведения. В него може да се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, чието състояние не изисква пренощуване в лечебното заведение.

- Въвежда се и минимален брой легла за болниците – 30 за специализирани и 60 за многопрофилни. Когато специализираните болници функционират само като дневен стационар, минималният брой легла, с които трябва да разполагат, е 10.

- С проекта се променя и философията на националната здравна карта. Занапред тя ще показва не само наличните лечебни заведения, а и необходимия им брой по области. Там ще се съдържа максималният брой болници по региони, с които НЗОК може да сключва договор, както и тези с високотехнологични методи на лечение, които може да се финансират от републиканския бюджет. Сред високотехнологичните методи са инвазивна кардиология, кардиохирургия, лъчелечение и др.

Максималният брой на болниците, с които НЗОК може да сключи договор, се определя в зависимост от общата осигуреност с болнични легла в областта. Ако те са повече от средната за страната, НЗОК няма да има право да сключва договор с повече болници, отколкото през предходната година. Конкретните критерии за избор на лечебните заведения, с които ще се сключва договор, ще бъдат изработени от НЗОК.

- Кабинетът даде право на Детската специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести „Царица Йоанна” в Трявна да продаде апартамент от 48 кв. м. Продажбата ще бъде осъществена по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на настоящия наемател на жилището – служител в лечебното заведение. Болницата не притежава свободен финансов ресурс, за да поддържа в добро състояние ведомственото жилище. Двадесет на сто от продажната му цена ще бъде преведена в централния бюджет, а останалите 80 на сто – по сметката на лечебното заведение.

Аналогично разрешение получи и Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата” в Балчик. Тя ще може да продаде два апартамента от по 59 кв. м и търговски обект от 54 кв. м, като всички те се намират на ул. „Черно море” №31. Имотите са необитаеми от 2005 г., тъй като е нарушена конструкцията на сградата в резултат на свлачищни процеси, а поради липса на средства болницата не може да извърши ремонт.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.