Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Позитронна емисионна томография

Позитронна емисионна томография

От 11 до 13 май т.г. в София бе проведена Първата национална конференция по клинично приложение на позитронна емисионна томография – компютърна томография (PET/CT). Научно-практическият форум бе организиран от Клиниката по нуклеарна медицина на Александровска болница в сътрудничество с Международната атомна агенция и Българското дружество по нуклеарна медицина.

Специално за „Форум Медикус“ доц. Тошко Петров от Клиниката по нуклеарна медицина, коментира задачите и основните теми на конференцията:

- Акцент в научната програма на първата конференция по PET/CT бе поставен върху индикациите за провеждане, приложението, резултатите и ползата от позитронната емисионна томография в различни области на медицината. Лектори бяха изявени чуждестранни и български специалисти както по нуклеарна медицина, така и от други клинични специалности, в които новата образна технология намира приложение – онкология, кардиология, неврология.

Особен интерес предизвикаха докладите на д-р Кастелучи, проф. М. Маренго и проф. А. Пупи – гост-лектори от Италия. Д-р Кастелучи говори за PET/CT при гастроинтестинални, гинекологични, простатни и невроендокринни тумори, както и при лимфом и меланом. Проф. Маренго ни запозна с темата за организация и мениджмънт на циклотронния ускорител, а проф. Пупи – с приложението на PET в неврологията и в невронокологията.

Позитронната емисионна томография е хибриден (мултимодален) метод, който дава възможност да бъде направена както морфологична, така и функционална диагностика на метаболитното състояние на тумора. Изследването съчетава два метода – на нуклеарна медицинска техника и на компютър томограф, което позволява по-добро локализиране на огнището с определяне на неговата анатомична и функционална характеристика. Преди изследването на пациента се инжектира радиофармацевтик, който има свойството по-интензивно да се натрупва в бързо растящите клетки на тумора. С тази техника може да се диагностицира както първоначалното огнище, така и разпространението му в медиастеналните лимфни възли, регионалните и далечните метастази, и най-вече да се проследява ефектът от терапията. Едно от важните приложения на позитронната емисионна томография е предварителното планиране преди лъчетерапия. Със специален софтуер на РЕТ/СТ най-точно се планира обемът за облъчване, съответно се постига и по-ефективно лечение, като се щадят околните здрави тъкани. Често PET/CT се използва и за стадиране на заболяването, както и за оценка на ефекта от терапията. На базата на резултатите от изследването става ясно дали приложеното лечение има ефект и намаляват ли метастатичните лезии, след което може да бъде променена терапевтичната стратегия.

Първият PET/CT в България бе инсталиран и заработи в УБ „Св. Марина“ във Варна. Младият и амбициозен екип на проф. Анелия Клисарова прилага метода вече повече от година и половина. Към изследването има голям интерес от страна на пациентите, като записванията са за месеци напред. Опитът на колегите от Варна бе обобщен в доклада на проф. Клисарова, в който акцент бе поставен върху приложението на PET/CT при белодробен карцином.

В края на миналата година официално бе открит PET/CT и в нашата клиника. Тогава бе осигурен радиофармацевтик за изследването на около 20 пациенти. Очакваме в най-скоро време процедурите по осигуряването на необходимия за изследването изотоп да бъдат приключени и отново да възстановим изследванията. Проблемът с осигуряването на консуматива идва от факта, че той има много къс период на полуразпад. За съжаление у нас все още не разполагаме и с апаратура, която да произвежда радиофармацевтици – т.нар. циклотрон. Ето защо на този етап единствената възможност да осигурим консуматива е да го внесем от чужбина. Освен това целият процес – от доставянето на радиофармацевтика до изследването на болните, трябва да протече при строга организация, тъй като най-често използваният и прилаганият в нашата страна радиофармацевтик – маркирана с флуор 18 глюкоза – 18 F-FDG, има период на полуразпад 110 минути. Трябва да подчертая, че разполагаме със специалисти, които са подготвени да интерпретират получените изображения. По специална програма, съставена съвместно с Международната атомна агенция, лекари от нашата клиника бяха на обучение в Италия, Белгия, Полша и Швейцария. А това са страни, в които има сериозен опит в приложението на PET/CT.

Пациентите се насочват за изследването от специалистите, ангажирани с терапията им – онколог, лъчетерапевт, хирург. Окончателното решение дали пациентът да бъде подложен на изследването се взима от специалиста по нуклеарна медицина въз основа на индикациите за приложение на метода и възможностите на апаратурата и консумативите. За някои диагнози PET/CT е най-ефективното изследване, но има и някои видове тумори, при които 18 F-FDG не е най-подходящият радиофармацевтик.

Трябва да отбележа, че сме в добри колаборативни отношения с колегите от Специализираната болница по онкология, както и от Комплексния онкологичен център в София, които все още не разполагат с PET/CT. В научната програма с доклад за приложението на метода при рак на млечната жлеза участва и проф. Е. Пиперкова – началник на Клиниката по нуклеарна медицина в СБАЛО и председател на Българското дружество по нуклеарна медицина.

PET/CT се използва не само в онкологията, но и за диагностика при ортопедични, сърдечно-съдови и инфекциозни заболявания. В своя доклад началникът на нашата клиника проф. И. Костадинова коментира ролята и мястото на PET/CT при инфекциозните заболявания. Методът дава информация при търсенето на неизвестно огнище при хронични температурни състояния, при остеомиелити и артрити. В кардиологията РЕТ/СТ е много полезен за оценка на виталността на миокарда след остри или хронични исхемични инциденти. Резултатите от това изследване показват дали е необходимо да се прави реваскуларизация, ще има ли ефект от нея. В България все още не се прилага РЕТ/СТ за оценка на миокардната перфузия, тъй като за това се използват радиофармацевтици, с които не разполагаме. Ето защо се надяваме и в нашата страна да бъде закупен циклотрон, с който да произвеждаме необходимите консумативи, за да можем да използваме апарата освен в онкологията и в други медицински направления, както и при тумори, които не се изобразяват с 18 F-FDG.

Позитронната емисионна томография/компютър томография е най-бързо развиващият се метод за ранна и точна диагностика на онкологични и други заболявания. В заключение ще отбележа, че усилията ни са насочени към налагането на този ценен метод като рутинна практика. Според съвременните световни норми за използване на позитронната емисионна томография на 500 хил. души трябва да функционира един апарат. Ето защо на територията на София са необходими поне още два-три PET/CT.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.