Вие сте в: Начало // Всички публикации // Тормоз и насилие в училище

Тормоз и насилие в училище

Регионалният офис на СЗО за Европа публикува втория том от проучването „Здравно поведение при децата в училищна възраст (HBSC)“*, което се фокусира върху моделите на тормоз и насилие от връстници сред юноши в 44 държави и региони.
Въпреки че общите тенденции в училищния тормоз остават стабилни от 2018 г. насам, кибертормозът се е увеличил от нарастващата дигитализация, която  дълбоко въздейства върху живота на младите хора.
Някои от основните констатации включват:
- Тормоз над съученици – средно 6% от юношите участват в тормоз над съученици. Това поведение е по-разпространено сред момчетата (8%) в сравнение с момичетата (5%).
- Тормоз в училище – приблизително 11% от подрастващите са били тормозени в училище. Няма значителна разлика между момчета и момичета.
- Кибертормоз над други – около 12% (1 на 8) от подрастващите съобщават, че са тормозили други хора. Момчетата (14%) са по-склонни да съобщават за кибертормоз, отколкото момичетата (9%). Отбелязва се увеличение в сравнение с 2018 г.
- Кибертормоз – средно 15% от подрастващите (около 1 на всеки 6) са преживели кибертормоз. Това представлява увеличение спрямо 2018 г.: от 12% на 15% за момчетата и от 13% на 16% за момичетата.
- Физически тормоз – един на всеки десет юноши е участвал в побои, като има забележима разлика между половете -  14% от момчетата, срещу 6% от момичетата.
Констатациите разкриват различия в поведението между половете. Момчетата проявяват по-висока склонност към агресия и участие във физическо насилие, което подчертава спешната нужда от мерки, фокусирани върху емоционалната регулация и положителните социални взаимодействия. Обратно, увеличаването на тормоза сред момичетата, особено чрез кибертормоз, изисква целенасочени решения, чувствителни към пола, които насърчават цифровата безопасност и съпричастност.
Кибертормозът
въвежда уникални предизвикателства за подрастващите, ка-
то се простира както извън рамките на училището, така и във възприеманата за безопасна среда у дома. Последните данни от 2018 г. до 2022 г. сочат обезпокоително увеличение на кибертормоза, като момчетата, тормозещи в киберпространството други, нарастват от 12% на 14%, а момичетата от 7% на 9%. Тъй като подрастващите прекарват все повече време онлайн, тези цифри подчертават спешната нужда от действия, в които активно да участват преподаватели, родители, лидери на общността и политици за насърчаване на дигитална грамотност и безопасност.
В светлината на тези предизвикателства, д-р Джоана Инчли – международен координатор на проучването на HBSC, подчертава:
- Дигиталният свят, въпреки че предлага невероятни възможности за учене и свързване, също така увеличава предизвикателствата, каквото е ки-
бертормозът. Това налага всеобхватни стратегии за защита на психичното и емоционалното благополучие на младите хора. От решаващо значение е правителствата, училищата и семействата да си сътрудничат за справяне с онлайн рисковете.
- Този доклад е сигнал за събуждане за всички нас за справяне с тормоза и насилието, когато и където да се случат, казва д-р Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. – Младите хора прекарват до шест часа онлайн всеки ден, дори малки промени в нивата на тормоз и насилие могат да имат дълбоки последици за здравето и благосъстоянието на хиляди. От самонараняване до самоубийство, видяхме как кибертормозът във всичките му форми може да опустоши живота на младите хора и техните семейства. Това е проблем както за здравето, така и за правата на човека. И ние трябва да се фокусираме върху него, за да защитим нашите деца от насилие и вреда както офлайн, така и онлайн.
За тази цел СЗО/Европа наскоро публикува своя първи по рода си „позиционен документ“ относно защитата на децата от онлайн вреди. Той ще подкрепи правителствата при формулирането на последователни искания към онлайн и технологичните компании с об-
щата цел да се осигури здравословна онлайн среда, в коя-
то децата могат да процъфтяват.
Констатациите от проучването на HBSC подчертават тежките вреди от тормоза сред подрастващите и от насилието от връстници, и критичната роля, която социалните, културните и технологичните фактори играят при формирането на тези изяви. Като предоставя подробен преглед на текущите тенденции и предизвикателства, докладът предлага ценни насоки за заинтересованите страни на всички нива в усилията им да подобрят здравето и благосъстоянието на младите хора в Европа, Централна Азия и Канада.
- Нашата мисия е да гарантираме, че всеки млад човек може да се развива в среда, която насърчава неговото здраве и благополучие, каза още д-р Джоана Инчли. – Нуждаем се от бързи, всеобхватни и основани на доказателства действия, включващи всички нива на обществото, заедно с политики и програми, които култивират съпричастност, уважение и устойчивост сред подрастващите, което е от първо-
степенно значение. Инвестирането в основани на доказателства мерки за борба с тормоза и насилието от връстници не само подкрепя благосъстоянието на подрастващите, но също така предлага по-широки ползи за обществото, включително намалени разходи за здравеопазване, свързани с проблеми с психичното здраве, и подобрени образователни резултати.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.