Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Необосновано е незачитането на професията кинезитерапевт

Необосновано е незачитането на професията кинезитерапевт

Доц. Николай Изов – декан на Факултет по „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” в НСА, пред „Форум Медикус”

- Уважаеми доц. Изов, какво представлява професията физиотерапия според световните и европейските стандарти?

- Според определението на Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) физикалната терапия (физиотерапия) предоставя услуги на граждани и общности, насочени към развитие, поддържане и възстановяване на максимален капацитет на движения и функционална дееспособност през целия живот. Това включва предоставяне на услуги при случаи, когато движенията и функционалната дееспособност са застрашени от процесите на стареене, от нараняване, заболяване или фактори от обкръжаващата среда. Физиотерапията e професия в здравеопазването, а физиотерапевтите не са лекари – те са здравни специалисти.

- Кои са специалистите, компетентни да прилагат физиотерапия у нас, и защо те не се наричат физиотерапевти?

- Става дума за следните категории специалисти. Най-рано е започнало обучението на кинезитерапевти в бакалавърска, магистърска и докторска степен на образование. В Националната спортна академия ”Васил Левски” в София това обучение има над 60-годишна история. По-късно към медицинските колежи се създава специалност рехабилитатор с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”. Причината кинезитерапевтите, а по-късно и рехабилитаторите да не бъдат наричани физиотерапевти е неправилното използване до неотдавна на този термин за обозначаване на лекарите – специалисти по физикална и рехабилитационна медицина. Затова е подбран терминът кинезитерапия, с който се обозначават физиотерапевтите във френскоговорящите страни – Франция, Белгия. Понастоящем е правилно всички от гореизброените групи специалисти да бъдат наричани физиотерапевти, а не „физиотераписти“, както неправилно и тенденциозно се прави опит да бъде преведен международно възприетият, включително и официално от Европейския съюз термин “Physical therapist”(физикален терапевт).

- Какви са международните позиции на българската кинезитерапия?

- България, благодарение на разработените според световните и европейските стандарти бакалавърски и магистърски програми за обучение по специалността “кинезитерапия”, е приета за член на Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) през 1994 г. и на Европейската мрежа за висше образование по физиотерапия (ЕNPHE), което регламентира качеството на висшето образование по физиотерапия в Европа, т.е. учебните ни програми отговарят на европейските изисквания за специалността физиотерапия.

- Какви са международните тенденции в обучението по физиотерапия?

- Тези тенденции в обучението на физиотерапевтите недвусмислено изискват ориентация към придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” (3+2 или 4+1 години). В САЩ тенденцията е за ориентация и към образователно-квалификационна степен “професионален доктор” с 6 години на обучение.

- В кои висши училища на територията на България се изучава специалност кинезитерапия?

- Специалност кинезитерапия се изучава в три висши училища – НСА „В. Левски” в София, РУ „Ангел Кънчев” в Русе, ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. В момента там се обучават над 600 студенти по държавна поръчка, както и чуждестранни студенти, включително и граждани на Европейския съюз. Трите висши учебни заведения, както и направление „Обществено здраве”, към което е специалността кинезитерапия, са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на България с много добра оценка. Както споменахме и по-горе, НСА „В. Левски” и РУ „Ангел Кънчев” са членове на ENPHE – Европейската мрежа за висше образование по физиотерапия (кинезитерапия) в Европейския съюз.

- Представете актуалното състояние на статута на професионалното направление кинезитерапевт – специалност, която се придобива във Вашия факултет?

- Принципал на специалност кинезитерапия е Министерството на здравеопазването, тъй като същата е в направление „Обществено здраве”.

Статутът на професията е отразен в Закона за здравето. Нормативните документи са следните:

Чл. 175. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Подготовката и придобиването на образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здраве“ се организира и провежда във факултети на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.

Чл. 177. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Министерският съвет приема единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите по регулираните професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ по предложение на министъра на здравеопазването.

Чл. 185. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Министерството на здравеопазването служебно създава и поддържа списък на лицата, завършили висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

Чл. 188. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Министърът на здравеопазването издава наредби за професионалната компетентност на лицата, работещи в националната система за здравеопазване, завършили висше образование по специалностите „психология“, „кинезитерапия“, „биология“, „биохимия“, „микробиология“ и „молекулярна биология“.

Задачите и компетенциите са отразени в Наредба № 4/2006 от Министерството на здравеопазването.

От 1992 г. учебните планове на НСА „В. Левски” в София са адаптирани към международните изисквания за придобиване на квалификация физиотерапевт. В НСА „В. Левски” в София студентите по специалност кинезитерапия придобиват 6-а и 7-а образователно-квалификационна степен – съответно „бакалавър” и „магистър”, по кинезитерапия.

Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България (АКРБ) е създадена преди 20 години, за да защитава интересите и статута на професията. АКРБ е член на Световна конфедерация по физикална терапия. Последната, както и Европейската мрежа за висше образование по физиотерапия препоръчват да бъде променено името на кинезитерапевтите, за да се идентифицира с професията физиотерапевт. Съответните официални документи ние сме предоставили в Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Комисията по здравеопазване към Народното събрание и Националния статистически институт.

- В какво днес се изразява проблемът със статута на завършилите специалност кинезитерапия?

Основният проблем възникна с въвеждането от 1 януари т.г. на промени в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД-2011) – кинезитерапията беше преместена от клас 2 ”Специалисти”, в клас 3 –„Техници и приложни специалисти”. Нашето проучване на въпроса установи тенденциозно неправилен превод на Международния стандарт за класификация на професиите (ISCO -08) при оформянето на НКПД- 2011. Правилно е в НКПД-2011 г., подклас 22 – “Медицински специалисти” да бъде записан, както е в ISCO-08 подклас 22 – “Здравни специалисти”. Също така в НКПД-2011 г. единична група 2264 „Физиотераписти” (към група 226 „Други медицински и здравни специалисти”) да бъде обозначена като „Физиотерапевти”, както е според ISCO-08 и какъвто е преводът, направен от официалния вестник на Европейския съюз. Преместването на специалността “кинезитерапия” е необосновано, тъй като всички законови аргументи поставят кинезитерапията именно в клас 2 «Специалисти», подклас 22 – здравни специалисти, единична група 2264 „Физиотерапевти”. Това се подсилва и от придобиваната по специалността образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, задачите и компетенциите на кинезитерапевтите, отразени в Наредба №4 на Министерството на здравеопазването, които съответстват на клас 2. В подкрепа на нашата теза са и становищата на компетентните международни организации и особено на Eвропейския регион на световната конфедерация по физикална терапия, който e възприет като представител на професията “физикален терапевт” на европейско равнище от Комисията по здравна политика на Европейския съюз.

Вторият съществен въпрос се отнася до изключването на кинезитерапевтите от Медицинския стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, в който липсва категорично изразена необходимост от немедицински специалности в гл.V – Персонал. Този факт опорочава ефективността на лечебния процес, лишавайки пациентите от квалифицирани кинезитерапевтични услуги в това медицинско направление.

Третият проблем е свързан с наименованието на специалността при признаване на дипломите в Европа и света. Този проблем е съществен за България. По неизвестни причини България е посочила като съответна на професията „Physiotherapist” професията „рехабилитатор”, пренебрегвайки напълно официалните становища на европейските институции, регулиращи професията, тъй като според European Ваnchmark Statement на Световната конфедерация по физикална терапия в България физиотерапевтичната професия се упражнява от две категории специалисти – рехабилитатори и кинезитерапевти. Изхождайки от факта, че движенията са основната форма на въздействие на физикалната терапия според WCPT, дори буквалният превод на специалността кинезитерапия като лечение чрез движения, отговаря на изискванията за поставянето й в професионално направление физиотерапевти. Нещо повече – Министерството на здравеопазването предпочита физиотерапията да се осъществява от професионалното направление „рехабилитатор” с по-ниската степен на образование, съответно „професионален бакалавър”, вместо „кинезитерапевт”, който е с по-високите образователни степени „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Директивите на Европейския регион на Световната конфедерация по физикална терапия недвусмислено очертават тенденциите за преминаване именно към 4- и 5-годишно обучение за образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и “магистър”. Това ни навежда на мисълта за тенденциозно пренебрегване на образованието по специалности в професионалното направление “Обществено здраве” и толериране на обучението на специалности в направление “Здравни грижи”. Нещо повече – напоследък получихме сигнали, че от Министерството на здравеопазването се предоставя информация, че кинезитерапевтите не могат да работят в лечебни заведения – твърдение, което е напълно невярно и незаконосъобразно и е предпоставка за сезиране на прокуратурата и търсене не само на административна, но и на наказателна отговорност.

- Поставен ли е проблемът за статута на кинезитерапевтите пред компетентните органи?

- Трите висши училища и АКРБ представиха проблема в Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Комисията по здравеопазване към НС и Националния статистически институт. В предложенията към тях бяха приложени документи, които са актуални в момента. При въвеждането на НКПД – 2011 г., аргументирано се доказва, че няма промяна в законодателните и нормативните актове. Ето защо напълно необосновано се върви към незачитането на професията кинезитерапевт.

Проведени бяха разговори с председателя на Комисията по здравеопазване към НС г-жа Д. Атанасова, както и с министъра на здравеопазването д-р Ст. Константинов. В разговорите участваха тримата ректори на висшите училища и съпредседателят на АКРБ. Демонстрирана беше съпричастност към проблема. Във всички наши предложения и разговори подчертаваме, че мястото на кинезитерапевтите е в екип с рехабилитатори и други здравни специалисти, като отчитаме ролята на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина съобразно Медицинския стандарт.

- Какъв е резултатът от проведените разговори и предложения?

- Със Заповед на министъра на труда и социалната политика г-н Т. Младенов беше сформирана комисия, в която има представители от МЗ – дирекция „Образователна политика”. Последните изразяват негативно становище, основано единствено на мнението на Националния консултант по физикална и рехабилитационна медицина. Това становище е с аргументи, които нямат нищо общо с обяснителните записки и критериите на ISCO -08, а именно – придобиваните при обучението по кинезитерапия образователни и квалификационни степени и компетенции. Ще изтъкна и един любопитен факт – Националният консултант по физикална и рехабилитационна медицина беше председател на Експертната група за акредитиране на специалността “кинезитерапия” в НСА и Националната агенция по оценяване и акредитация даде много висока акредитационна оценка, което е гаранция за качеството на тези специалисти. Оказва се, че компетенциите на обучаваните от нас специалисти се защитават от компетентните европейски институции, както и от АКРБ, а само Министерството на здравеопазването отказва да се съобрази с тях, като не ги коментира и тотално ги пренебрегва. По този начин Министерството на здравеопазването влиза в сериозно противоречие с европейските норми за здравеопазване.

- Защо не сте съгласен с изразените становища от МЗ и МТСП?

- МЗ няма категорично становище. То подкрепя единствено становището на Националния консултант по физикална и рехабилитационна медицина, който представя специалността “кинезитерапия” неправилно, тенденциозно и дискриминационно. В същото време се пренебрегват напълно становището и насоките на Световната конфедерация по физикална терапия и на единствения й легитимен представител за България – Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите у нас. Трябва да се има предвид, че само Eвропейският регион на световната конфедерация по физикална терапия e възприет като представител на професията “физикален терапевт” на европейско равнище, като член на комисията по здравна политика на Европейския съюз. Освен това НКПД- 2011 е развит на базата на неточен превод на ISCO -08, особено в частта си със заместването на понятието „здравни специалисти“ с „медицински специалисти“, което е абсолютно неправомерно. Кинезитерапията е немедицинска, но здравна професия, каквато е физикалната терапия. Обучението по специалност кинезитерапия в България отговаря на европейските критерии за професията физиотерапевт. Освен това несъстоятелно се изтъква, че професията кинезитерапевт не е регулирана и не е медицинска, докато професията рехабилитатор е регулирана, тъй като дали една професия е регулирана или не няма никакво отношение към класифицирането й в НКПД- 2011 г. Не е задължително тя да фигурира в списъка на регулираните професии, а да има регулации, които да са оценени при акредитацията. Такава е проведена и в трите висши училища както на институционално, така и на програмно ниво за специалност “кинезитерапия”. Остава впечатлението, че Министерството на здравеопазването умишлено регулира професията рехабилитатор, а не регулира професията кинезитерапевт, за да го използва като аргумент за пренебрегване и дискриминиране на професията кинезитерапевт. Според нас е правилно и професията кинезитерапевт да бъде регулирана от МЗ въз основа на наличните нормативни документи за специалността “кинезитерапия”.

- Как се отразява всичко това върху специалистите, завършили специалност “кинезитерапия”, работещи в системата на здравеопазването?

- По данни на АКРБ е намалено заплащането на кинезитерапевтите в лечебните заведения. На някои места кинезитерапевтите са освобождавани от работа, а на други се преназначават на длъжност “рехабилитатор”. При чуждестранните студенти се явява проблем с признаването на дипломите им във връзка с изразено становище от МЗ, че те не могат да работят в лечебни заведения, което ние считаме за абсурдно.

- Каква е реакцията на чуждестранните студенти?

- Имаме информация, че завършили чуждестранни студенти се подготвят да водят дела срещу България, респективно срещу Министерството на здравеопазването.

През 2008 г. беше заведено дело от кипърски адвокати срещу Министерството на здравеопазването. Тогава бяха забравени тесните интереси на определени кръгове от МЗ и министърът на здравеопазването подготви писмо № 3479/26.11.2008, в което пише: „…ръководството на Министерството на здравеопазването счита, че титлите кинезитерапевт и рехабилитатор имат същото значение както титлата Физиотерапевт (физиотерапист) за целите на професионалното признаване. Това следва да бъде записвано и в отговорите до компетентните органи при запитвания.”

- Какви действия смятате да предприемете?

- В случай че проблемът не намери справедливо решение по установения ред, който спазваме стриктно, трите висши училища и АКРБ ще предприемат следните действия:

1. Свикване на пресконференции и даване на широк отзвук в медиите.

2. Обявяване на гражданско неподчинение.

3. Завеждане на съдебни дела срещу Министерството на здравеопазването и изразените от там становища.

- Каква е реализацията на кинезитерапевтите в Европа и света?

- Кинезитерапевти работят като физиотерапевти в много европейски държави, както и в страни извън Европа, което доказва, че образованието на дипломираните в България кинезитерапевти се признава в целия свят. Това противоречи на възникналите проблеми със специалността “кинезитерапия” относно пълноценната професионална реализация на тези специалисти в страната.

Въпросите зададе Филип МАРИНОВ

22 Отговори to " Необосновано е незачитането на професията кинезитерапевт "

 1. Много актуална статия разкриваща некомпетентността на Българското Законодателство.

 2. Статията търси отговора за признаването на кинезитерапевтите , като т. нар. аналитични специалисти, но според мен за да се признае специялността , трябва да се променят и стандартите за оценка на отделенията по физ. медицина . На второ , но не по-маловажно място е въпроса с кариерното развитие на завършилите рехабилитатори??? Та нали досега от 1991 година ако не се лъжа, рехабилитаторите , естествено продължавахаобучението и развитието си като кинезитерапевти??Практиката за тези десетина , години доказва, че по този път са минали много голяма част от водещите специалисти в областта на физиотерапията.Какво ще отговори здравното министерство на тези хора ? Може би , че поради неправилен превод / тенденциозно или не / да не са се учили чак толкова и да си извадят старите дипломи и да се върнат на по- ниски заплати и осигуровки !!!Няма да е лесно!!!

 3. Ивсе пак , ако не ставаше дума за едни парични средства за разпределяне между тези специалисти,които вършат работата и тези , които не я вършат , а разпределят тези средства , мисля, че спор нямаше да има … и тендециозно или не грешка в превода също.

 4. Кинезитерапевтите не могат да работят самостоятелно без лекар.Нямат познания по медицина.

 5. Валентин казва:

  „Кинезитерапевтите не могат да работят самостоятелно без лекар.Нямат познания по медицина“…абе като гледам как лекувате хората е по -добре да си задържите знанията за себе си.

 6. Христо казва:

  До Д-р Стефанова
  Уважаема г-жо Стефанова
  По цял свят физиотерапевтите работят самостоятелно с направления от различни лекари. Това ще рече ортопеди, невролози, хирурзи, които са поставили медицинската диагноза. Това е правилно. Проблемът в БГ е, че кинезитерапевтите работят под методичното ръководство на лекар по физикална медицина. Такова нещо по света обаче няма.

 7. До д-р Стефанова,
  Уважаема г-жо Стефанова,
  Написаното от Вас важи и в обратна посока – лекарите нямат детайлни познания по кинезитерапия. И нека всяка жаба да си знае гьола. Колегата Христо е прав относно възможността за самостоятелна работа на физиотерапежтите (кинезитерапевтите) по света.

  Поздрав!

 8. Теодора казва:

  Уважаема Д-р Стефанова,Вие самата като лекар имате ли някакви познания по кинезитерапия?А защо смятате,че физиотерапевтите имат?Дали познават мануалната терапия,лимфния дренаж,кинезиотейпинг и др.?Клиничната диагноза нека се поставя от лекаря,но в кинезитерапията съществуват методи за функционална диогностика,който помагат по-целенасочено възстановяване!Нека „нагревките“си останат за тези с познанията!

 9. Ники казва:

  Е, затова ли е цялата работа, да могат кинезитерапевтите да работят самостоятелно, нещо което съмнявам се, че могат. Аз лично предпочитам да бъда предпрегледам от лекар физиотерапевт и той да назначи лечението, което рехабилитатори и кинезитерапевти да изпълнят, т.е. те са изпълнителски кадри като сестрите в отделенията

 10. Todorov казва:

  Zdraveite gospoda priatnomie pishavi po vaprosa ot Wiena I SAM KINEZITERAPEVT.Rabotia v insttut po fizikalna terapia i rehabilitacia iskam davi kaja che obstanovkata otnostno doktori i terapevti tuk po fizikalna medicina kato znania e tragichna nashite obrazuvania i znania sa na visoko nivo.Nai dobria sam v celia institut i dori kazvam v ochite grshkite im na prosluvutite doktori po fizikalna terapia. TRAGICHNI SAAAAAAAA

 11. viki казва:

  привет на всички кинезитерапевти.искам да ви пожелая много успехи в реализацията на тази невероятна професия по цял свят.завършил съм нса“васил левски“ и съм горд с образованието си.на д-р стефанова искам да й кажа да си гледа мидикалмчето че без него е заникъде.а те пациентите си знаят къде ще се оправят,защото болния си иска да го пипнеш,а не само да им изписваш кремчета и после да си чакаш комисионата от мед.представител.а те хората все по-малко прибягват до медикаменти и започнаха да разбират къде е истината.

 12. георгиева казва:

  Кинезитерапевтите нищо не разбират от диагнози,клинични изследвания-ренгененови снимки,скенер..др.Трябва да има познания по всички заболявания-клинична картина,протичане, кл.изследвания и др.

 13. Hristo казва:

  Уважаема Г-жо Георгиева,
  Интересно как по света професията „Физиотерапевт(Кинезитерапевт)“ има своето достойно място в екипа който лекува пациентите, а в България не.
  Вие какво си мислите, че изучават Кинезитерапевтите 5 години в университета. Може би те изучават нещо различно от клинична картина, протичане и др.?????
  Много жалко, че има такива хора като Вас

 14. Вера казва:

  Когато чета коментарите тук оставам само с едно единствено мнение, май повечето тук са написани от точно такива професионалисти т.н. „кинезитерапевти“ завършили НСА. Защо само да Ви питам се опитвате да се правите на нещо повече от колкото сте, бутате се в медицинските специалности, искате статут на медицински специалисти, правите се на големи разбирачи и заявявате че разбирате от медицина, но всъщност сте си просто едни спортистчета, нищо повече! Работила съм с доста такива псевдо специалисти, познавам добре какво и как изучавате и смело мога да кажа: Моля Ви не се бутайте там където не ви е работата и в неща които не разбирате! От каде на къде спортист с бегли познания по масаж и кинезитерапия, малко анатомия и физиология, ще може да работи сам, без назначение и прекия надзор на лекари Физиотерапевти, та дори и ние рехабилитаторите завършили медицински колежи към медицински университети не го правим, а имаме доста повече медицински познания от Вас. Но всъщност проблема не е във Вас, а в тези които така да се каже Ви карат да вярвате, че нещата са така жалко само че неможете да видите реално нещата. Според мен ако се държи на работа самостоятелно с направление от лекари,както това е практика в други Европейски страни, би трябвало първо да се разгледа периода на обучение, учебния материал и хабилитираността на преподавателския екип!

 15. любо казва:

  Моля за съвет!
  Приет съм за студент в ЮЗУ -Кинезитерапия с бакалавърска степен при завършването и Рехабилитатор в Медицинския колеж в Ст.Загора със степен професионален бакалавър. Трудно ми е да избера къде да се запиша да уча. Считам че са важни и възможностите за трудова реализация след обучението както и признаването на дипломите в Евопа и света.Кая професия да избера?!

 16. Hristo казва:

  До Вера
  Г-жа Вера, искрено ви съжалявам защото Вие не разбирате, че рехабилитаторите и икинезитерапевтите са от един отбор наречен по целия нормален свят „Физиотерапевт“. Аз съм завършил както медицински колеж така и НСА. Мога категорично да ви кажа, че обучението в НСА за бакалвър и магистър „Кинезитерапевт“ е на светлинни години пред това, което бях научил в Медицинския колеж.
  Както и вие знаете от това един човек да е добър специалист зависи от това колко е практикувал т.е дали той наистина си обича професията.
  Относно образованието мога категорично да ви потвърдя, че в една Германия обучението за физиотерапевти е 4500 академични часа общо, докато в България за 3 годишно обучение в Медицински колеж е с около 1000 часа по-малко!!! така че вие си направете извода!

 17. Zlatko казва:

  Zdraveite kolegi kineziterapevti.V momenta sam v UK London, od blizo dve godini kandidatsvam za registraciq v tehnia HCPC za da imam pravo da rebotq. Za vtori pat mi iziskvat dopalnitelni dokumenti koito sa pove4e od univerziteta od kolku od samite studenti. diplomite sa priznati bezsporno no ne mogat da priklu4at procedurata poneje nema koi da izdade dokument kolku, kak, i kavo sadraji seki odelen izpit na4in na ispitvane itn. Ako ima nekoi drug kolega v Anglia da spodeli mnenieto si da moje da namerim na4in da se izborim za pravata si sre6tu celata administrativna sistema.Pozdrav

 18. tedy_reh казва:

  Здравейте колеги, аз мисля че е без значение това дали си рехабилитатор или кинезитерапевт(аз съм завършила и двете) въпроса е да имаме възможност за по- тясна специализация както при докторите, тогава ще сме много по-запознати в сферата кято сме избрали, така или иначе и сега всеки се е насочил към някои случаи с които да работи и в тези си области търси начини да се образова, защо това да не е законово установено и да не се налага да сме специалист по всичко, това няма как да стане колкото и да ни се иска.А на Д-р. Стефанова ще кажа че ние рех. и КТ имаме много по-обстоен поглед върху пациентите и разглеждаме техния случай не едностранчиво,а цялостно,от тесния проблем до ежедневните нужди на пациента и справянето им с тях, повечето пъти сме им консултанти и ги насочваме към различни специалисти, така че много пъти вършим работата на докторите, които не искат да препратят пациента кам друг специалист, като си мислят че те разбират.

 19. Чудесни отговори, но аз не мога да се отговоря на един въпрос!
  Кому е нужно да има кинезитерапевти /учили в НСА/, рехабилитатори /учили в Мед.колеж-МУ/, медицински рехабилитетор – ерготерапевт /учил в МУ/.?
  Тези специалисти извършват една и съща дейност, заплатите им различни…. Държавата не е обмислила, че създава идентични специалности, с различно наименование, а извършват една и също нещо.
  Младите хора намаляват, а специалностите се размиват…за да има хонорари и платено обучение!

 20. С извинение към доц. Изов бих желал да го осветля, че в следдипломното обучение на магистрите лекари има следдипломно обучение за придобиване на специалност „Физиотерапевт“. Лекарят физиотерапевт е запознат, изучавал е и прилага както физикалните методи на лечение така и мануалната терапия, възстановителните и лечебни процедури, различните видове лечебни и възстановителни масажи и всички рехабилитационни процедури. И има една истина – много им се иска на кинезитерапевтите и рехабилитаторите да се поставят на равна нога с лекарите, ама не става. Те в никакъв случай не са и не могат да бъдат по-компетентни от лекара специалист физиотерапевт. Но самочувствието им е прекалено голямо и много им се иска да минават така някак си за лекари и дори да се пишат по-компетентни от лекарите.

 21. Моят син работи в Банкя в „Здраве“.Трудовия му договор е рехабилитатор,а той е завърщил кинезитерапевт бакалавър и магистър.Всичко това е за да е с по ниско заплащане.

 22. Кинезитерапевтът е тесен специалист! Не го сравнявайте със лекарят физиотерапевт, защото много голяма част от пациентите получават подобрение или възстановяване на двигателните си движения единствено от КИНЕЗИТЕРАПЕВТА!!! Мнението е на изстрадал човек, но всъщност са мнооого пациентите върнати към живота, професионалните и семейните си задължения. Всичко друго изписано като негативност е само злоба и завист!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.