Вие сте в: Начало // Всички публикации // Под сянката на коронавируса се ширят други инфекции

Под сянката на коронавируса се ширят други инфекции

Докато бедните страни по света мобилизират всичките си сили, за да преборят коронави­руса, те неволно допринасят за епидемични взривове и смърт от други болести – такива, които лесно могат да бъдат предотвра­тени с ваксини.

През пролетта много страни прекратиха своите имунизаци- онни програми, след като СЗО и УНИЦЕФ предупредиха, че масовите кампании могат да спомогнат за разпростране­нието на пандемията. Някои страни се опитаха да продъл­жат имунизациите, но карго полетите с доставки на вакси­ни бяха спрени, а здравните работници бяха пренасочени да се борят с пандемията. Междувременно дифтерия се появи в Пакистан, Бангладеш и Непал, а холера – в Южен Судан, Камерун, Мозамбик, Йемен и Бангладеш. За мути­рал щам на полиовируса се съобщава в повече от 30 стра­ни. Епидемични взривове на морбили припламват по света, включително в Бангладеш, Бра­зилия, Ирак, Камбоджа, Казах­стан, Непал, Нигерия, Узбекис­тан, Централноафриканската република. От 29 страни, пре­кратили кампаниите си срещу морбили, 18 докладват за въз­никнали огнища на заболяване­то. Други 13 страни също се очаква да отложат прилагането на ваксината. Според между­народната инициатива за борба с морбили и рубеола през тази година 178 млн. души са изложени на риск заради пропуски в имунизациите. „Съществува опасност до няколко месеца да възникне епидемия, която ще убие пове­че деца, отколкото COVID-19″, заяви президентът на Лекари без граници за Западна и Цен­трална Африка Шибузо Оконта.

Много държави тепърва ще оценят пълната сила на сама­та пандемия, което допълни­телно ще отслаби възможнос­тите им за справяне с огнища на други заболявания. „Ще има държави, които, докато се опитват да се възстановят от коронавируса, ще се сблъскат с морбили. Това би било допълнително изпитание за техните здравни системи и би имало сериозни икономичес­ки и хуманитарни последици“, казва д-р Робин Нанди от УНИЦЕФ. Детският фонд на ООН доставя ваксини за 100 страни, достигайки до 45 на сто от децата до 5-годишна възраст.

Както е известно, вирусът на морбили е в пъти по-заразен в сравнение с новия коронави- рус. „Ако неимунизирани хора влязат в помещение, в което преди два часа е било лице с морбили, 100%, т.е. всички тези хора, ще се заразят“, обяснява д-р Ивон Малдонадо, специа­лист по педиатрия и инфекци­озни заболявания от Стан- фордския университет. В по­бедните страни леталитетът от морбили сред децата до 5- годишна възраст е между 3 и 6 на сто, а влошени условия като недохранване или живот в бежански лагер увеличават този процент. През 2018 г. – последната година, за която са налични данни в световен мащаб, са регистрирани 10 млн. заболели и 142 300 смър­тни случая, свързани с морби­ли. Патогените, предизвикващи епидемия, не признават грани­ци и това важи особено за това заболяване – морбили някъде е морбили навсякъде.

2020 трябваше да бъде годи­ната, в която ДРКонго, втората по големина държава в Афри­ка, трябваше да разгърне национална имунизационна програма, от която има голяма нужда. Продължава епидемия­та от морбили, която започна през 2018 г. и от януари насам са регистрирани 60 000 болни и 800 смъртни случая. Ебола също припламва отново, в допълнение към туберкулозата и холерата, които периодично засягат страната. За всички тези болести съществуват вак­сини, но те не са достъпни нав­сякъде. В края на 2018 г. започ­на имунизационна кампания в 9 провинции и през 2019 г. – първата пълна година на про­грамата, обхватът на имунизи­раните деца скочи от 42 на 62 процента в столицата Кинша- са. През тази пролет, когато програмата трябваше да при­добие национален мащаб, се появи коронавирусът. Конгоан- ските здравни власти разре­шиха имунизацията да продъл­жи в районите, където има морбили, а няма коронавирус. След спирането на междуна­родните полети и на медицин­ските доставки обаче, в някои части на страната се стигна до дефицит на ваксини срещу полиомиелит, морбили и тубер­кулоза. Когато доставките все пак стигнаха до Киншаса, се появи проблемът с тяхното разпространение, защото вът­решните полети също бяха спрени. В някои случаи за целта бяха използвани самоле­ти на мироопазващите сили на ООН.

Тъй като пандемията се про­точи, СЗО и други организации, свързани с общественото здра­ве, настоятелно призовават държавите внимателно да въз­обновят имунизациите, пара­лелно с борбата с коронавиру- са. В противен случай на карта ще бъде поставено бъдещето на трудно създаденото между­народно сътрудничество в тази област. Благодарение на това сътрудничество през последни­те 20 години в близо 100 страни са предотвратени 35 млн. смър­тни случаи от ваксинално пред- отвратими заболявания, а смъртността сред децата е намалена с 44%.

Пречките за рестартиране на имунизационните програми са значителни – трудно е снаб­дяването с ваксини, медиците са ангажирани с COVID-19, а и много родители са разколеба­ни от набиращото сила движе­ние на противниците на вакси­ните.

По-рано през този месец Алиансът за ваксините GAVI, създаден от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, обяви, че е получил обещания за набира­нето на 8,8 млрд. долара за основни ваксини за деца в страни с ниски и средни дохо­ди, както и за доставяне на вак­сини срещу коронавируса, когато бъдат налични. „Снабди­телните вериги, които сега са прекъснати, са същите, които ще бъдат необходими, за да се разпространи ваксина срещу COVID-19″, предупреди д-р Катрин О’Брайън, директор на СЗО по имунизационните про­грами, по време на неотдав­нашния виртуален семинар относно предизвикателствата в тази област.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.