Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Ново терапевтично оръжие в арсенала срещу сърдечната недостатъчност

Ново терапевтично оръжие в арсенала срещу сърдечната недостатъчност

Отмина и третото издание на „Heart Failure Update“ – специално събитие, посветено на сърдечната недостатъчност, организирано от Дружеството на кардиолозите в България и от работната група по сърдечна недостатъчност, с подкрепата на Асоциацията по сърдечна недостатъчност при Европейското дружество на кардиолозите. За два дни  Пловдив бе център на кардиолози от цялата страна, събрани за да коментират само едно заболяване, което винаги е провокирало професионалистите. За-
боляване, което открай време концентрира и научни, и практически новости и иновации с цел по-малко хоспитализации, по-дълъг и качествен живот на засегнатите. Обсъждани бяха всички аспекти – от патогенезата и диагностиката, до познатите и новите лечебни подходи.
По традиция с голям интерес бе посрещнат научният симпозиум на Boehringer Ingelheim с наслов „Използване на данните от рандомизирани клинични проучвания за постигане на ранни ползи при болните с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)“. Той имаше за цел да покаже как, според резултатите от тези проучвания, се постигат ранни ползи за болните с ХСН, и по-конкретно – по какъв начин приложението на empagliflozin влияе върху пациентите със сърдечна недостатъчност.
Основен гост на симпозиума бе проф. Стефан Анкер от клиничен комплекс „Шаритѐ“,  Германия, главен изследовател на програмата EMPEROR-Preserved. Участие взеха проф. Йото Йотов – УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, проф. Асен Гудев – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, бивш председател на УС на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), проф. Кирил Карамфилов – УМБАЛ „Александровска“, бъдещ председател на ДКБ, проф. Мария Токмакова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.
Модераторите – проф. Нина Гочева – болница „Софиямед”,  гл. редактор на сп. “Българска кардиология”, и проф. Петър Сеферович (Белград) – президент на Асоциацията за сърдечна недостатъчност към Европейското кардиологично дружество и вицепрезидент на дружеството – ESC, успешно преведоха аудиторията през тематичните опорни точки и насочваха дискусията към широобхватен анализ.
Проф. Стефан Анкер представи темата „SGLT2 инхибиторите в последните големи проучвания за хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). Успех в целия спектър на лявокамерната фракция на изтласкване (LVEF)“. Той припомни, че придружаващите заболявания са сериозен проблем за всички пациенти и са в основата на клиничните изпитвания със SGLT2 инхибитори, стартирали първоначално при пациенти със захарен диабет. Още тогава за пръв път се наблюдават клинични ползи и по отношение на смъртността и хоспитализациите на тези от тях, които имат и сърдечна недостатъчност. Така преди петнайсет години възниква идеята empagliflozin да се прилага и при пациенти със сърдечна недостатъчност.
- Вече са налице редица успешни проучвания, които дават основание SGLT2 инхибиторите да получат одобрение за употреба и да бъдат включени в Препоръките за лечение на СН. Днес се отчитат реални ползи на милион пациенти по целия свят. Сериозни са научните доказателства, че този клас медикаменти и по специално empagliflozin могат да бъдат успешно прилагани в целия спектър на заболяването, посочи проф. Анкер.
В клиничното проучване EMPEROR-Reduced empagliflozin показва 26% сигнификантно намаление на комбинирания относителен риск от сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност, спрямо плацебо в комбинираната крайна цел. Данните сочат, че медикаментът може да се използва при пациенти от различни възрастови групи, както при мъже, така и при жени, независимо от бъбречната функция, със или без захарен диабет тип 2. Анализите на вторичните крайни цели от проучването потвърждават, че empagliflozin намалява с 30% относителния риск от първа и повторна хоспитализация поради СH и сигнификантно забавя влошаването на бъбречната функция.
Клиничното проучване EMPEROR-Preserved изследва пациенти със сърдечна недо-
статъчност със запазена фракция на изтласкване  над 40% (LVEF >40%). Това са симптоматични пациенти с ясно изявени признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност и някои сърдечни аномалии. В клиничното проучване EMPEROR-Preserved еmpagliflozin демонстрира сигнификантни ползи и в трите предварително зададени крайни цели – сигнификантно намаляване на относителния риск с 21% в комбинираната първична крайна цел на сърдечно-съдова смърт
или хоспитализация поради
сърдечна недостатъчност (P=0.0003), намаляване с 27% на риска от първа и повтарящи се хоспитализации поради СН във вторичната крайна цел
(P=0.0009) и намаляване на скоростта на гломерулна филтрация с течение на времето
(P < 0.0001, разлика от 1.36 mL/min/1.73 m2 за 1 година).
- Терапията с empagliflozin дава резултат още на 18-ия ден на приема – отчитаме бързи ползи за пациентите. Медикаментът действа положително при мъже и жени, както и при пациенти със или без хронично бъбречно заболяване, като също така защитава и бъбречната функция, изтъкна още проф. Анкер. По думите му според данни от EMPEROR-Preserved острото бъбречно увреждане и макроалбуминурията са значително намалени сред всички лекувани, като се на-
блюдават постоянни ефекти, независимо от степента на ХБЗ.
В своята презентация проф. Анкер говори и за пациентите със СН с фракция на изтласкване над 50%, като обърна внимание, че вече са налице данни, които позволяват да се разглежда целият спектър сърдечна недостатъчност със за-
пазена фракция на изтласкване (СНзФИ).
Проф. Анкер представи ре-
зултатите от клиничното проучване EMPEROR-Preserved при пациенти с LVEF ≥50%.
- Тези пациенти наистина получават сигнификантни пол-
зи в комбинираната първична крайна цел – 17% намаление на относителния риск от сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност. Те получават и 22% намаление на относителния риск при първа хоспитализация със сърдечна недостатъчност, имат по-добро качество на живот в сравнение с плацебо. По отношение на бъбречната функция се наблюдава и намаляване на скоростта на гломерулна филтрация. Тези резултати, заедно с данните от проучването EMPEROR-Reduced при пациенти с LVEF <40%, подкрепят употребата на empagliflozin в целия спектър на фракцията на изтласкване при пациенти със сърдечна недостатъчност, обобщи европейският специалист и цитира акценти от последните Препоръки за лечението на сърдечна недостатъчност, които класифицират SGLT2 инхибиторите като клас A1 терапия.
Проф. Йото Йотов представи пред аудиторията научни доказателства за необходимостта от ранно приложение на SGLT2 инхибиторите в лечението на пациентите със СН.
- Вече знаем кой е големият победител в лечението на пациенти в целия спектър на сърдечна недостатъчност и това е доказано и включено в актуалните Препоръки за лечение на СН на Американското дружество по кардиология. Това са SGLT2 инхибиторите, а в случая – медикаментът empagliflozin, който трябва да се прилага при всички пациенти със сърдечна недостатъчност, категорично отбеляза проф. Йотов. – Доказано е, че empagliflozin e ефективeн както за редукция на  сърдечно-съдова смърт, така и за редукция на  хоспитализации поради сърдечна недостатъчност. Също така клиничните проучвания сочат, че медикаментът по-
влиява симптомите и подобрява качеството на живот на пациентите, а и може да бъде прилаган в целия спектър на сърдечната недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване, допълни проф. Йотов. Той обърна внимание и на лесното приложение на empagliflozin както в болнична, така и в извънболнична среда, на ефективността при всички фенотипове пациенти, както и при пациенти със или без захарен диабет, със или без ХБЗ. – Лесен за употреба – 1 доза дневно, без ограничаване на продължителността поради допълнителните благоприятни кардиоренални ефекти и много добър профил на безопасност. Всички тези доказателства са достатъчен отговор на въпроса защо е необходимо специалистите да прилагат empagliflozin при лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, обобщи проф. Йотов.
Реналните ползи от приложението на empagliflozin при пациенти със сърдечна недостатъчност представи проф. Асен Гудев:
- Напълно съм съгласен, че SGLT2 инхибиторите действат в целия спектър на фракцията на изтласкване. Но е важно да се отбележи, че те оказват положително влияние и при целия спектър от бъбречна дисфункция, посочи специалистът.
На симпозиума проф. Кирил Карамфилов разгледа темата за значението на еmpagliflozin при лечение на хоспитализирани пациенти с декомпенсирана или де ново сърдечна недостатъчност в болнични условия. Той посочи, че данните от клиничните проучвания при пациенти с остра декомпенсирана сърдечна не-
достатъчност са много обна-
деждаващи.
- Това, което наблюдаваме при наистина тежко болни пациенти със сърдечна недостатъчност, са много добри резултати още на петия ден от приложението на empagliflozin, както и по отношение на комбинираната крайна цел на от-
лагане на фаталния изход и намаляване на събитията поради сърдечна недостатъчност. Резултатите от клиничните
проучвания доказват, че empagliflozin действа при пациенти със или без диабет и независимо дали са със запазена или намалена фракция на изтласкване. Този революционен медикамент трябва да бъде прилаган възможно най-скоро, за да извлечем максимални ползи в лечението на пациентите със сърдечна недостатъчност. Еmpagliflozin трябва да бъде прилаган и при хоспитализирани пациенти веднага след стабилизирането им и независимо от приема на други лекарства, подчерта той.
Проф. Нина Гочева запозна аудиторията с последните Препоръки на ACC Expert Consensus, които подкрепят ранното включване в терапията на SGLT2 инхибиторите. Тя отбеляза, че следващата важна стъпка е „да успеем да променим мисленето на специалистите в тази посока”.
- Този документ ясно показва, че SGLT2 инхибиторите са първата стъпка в лечението на пациентите със СНзФИ и доказателствата за това са категорични, посочи от своя страна проф. Мария Токмакова и поясни, че след това следва да се добавят и други терапии, тъй като болните със СН  обикновено имат много други заболявания. Според нея трудно можем да говорим за клинична инерция при тези пациенти, тъй като на този етап не съществуват много възможности за лечение.- Актуалните препоръки ще помогнат на медицинските специалисти да приложат SGLT2 инхибиторите в реалната си практика, така че да получат максимални ползи за своите  пациенти, потвърди тя.
В заключение на симпозиума на Boehringer Ingelheim  проф. Петър Сеферович обобщи:
- Важно е да разберем, че empagliflozin е медикамент, който може да се използва при всички видове сърдечна недостатъчност, има отлична ефикасност и доказан профил на безопасност. Нашата отговорност като медицински специалисти е да разпространим този медикамент до колкото може повече пациенти със сърдечна недостатъчност както в района на Централна и Източна Европа, така и по целия свят.
Последвалата дискусия, продължена и в паузите на научната програма, отрази убеждението и удовлетворението на кардиолозите, че разполагат с ново,  стабилно и силно „оръжие”, което успешно допълва арсенала от терапевтични средства в непрестанната битка с рисковете, които крие и изненадите, които  поднася, хроничната сърдечна недостатъчност.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.