Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // За пациенти с ХОББ

За пациенти с ХОББ

Данни от реалната клинична практика, получени чрез клиничния въпросник за ХОББ (CCQ), потвърждават ползите от лечение с двойна бронходилатация LAMA/LABA.

София, България, 19 май 2021 г. – Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви резултатите от неинтервенционално клинично проучване, публикувано в Международния журнал за хронична обструктивна белодробна болест. В проучването се оценява лечението с tiotropium/olodaterol при пациенти с ХОББ в рутинната клинична практика. Като едно от най-обширните от своя вид, клиничното изпитване има за цел да изследва промените, настъпили сред пациентите с ХОББ при лечение с tiotropium/olodaterol чрез клиничния въпросник за ХОББ (CCQ Questionnaire), анализирайки три ключови аспекта на тяхното състояние – симптоми, психично и функционално състояние. Основната крайна цел на изследването е „терапевтичен успех” при второто посещение при специалист, приблизително 6 седмици след започване на лечението, дефиниран като намаление с 0,4 пункта от общия резултат по въпросника за ХОББ между първото и второто посещение. В края на проучването над 80% от пациентите постигат терапевтичен успех, а при отговорите от въпросника за ХОББ при повече от 92% се отчита подобрение.

Проведеното проучване, което е от типа “openlabel” неинтервенционално обсервационно клинично изпитване, включва 4700 пациенти с ХОББ, включително 339 пациенти от България. Проучването е проведено в 11 държави, сред които България, Чехия, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Русия, Словения, Украйна, Швейцария и Израел. Получените резултати показват подобрение при всички групи пациенти от Глобалната инициатива за ХОББ (GOLD*) , като най-големи ползи от лечението се отчитат при пациентите с по-тежки симптоми – 87,7%, класифицирани в група D, които постигат успех при лечението (95% CI: 85.94–89.45), следвани от 79,7%, класифицирани в група B (95% CI: 78.26–81.15).

В допълнение, в изпитването се наблюдава терапевтичен успех при пациенти с различни пътища на лечение. Най-големи ползи се отчитат при нелекуваните (treatment naïve) до момента пациенти (85,6%), последвани от тези с терапия LABA/ICS на по-ранен етап (79,5%) или с монотерапия LABA или LAMA (74,2%).

- Инхалаторните кортикостероиди (ICS) са широко разпространени при лечението на пациенти с ХОББ, въпреки препоръките за ограничаване на употребата им при конкретни групи пациенти. В хода на проучването пациентите с прилагано до този момент лечение с LABA/ICS отчитат подобрения на състоянието си, което потвърждава препоръките на GOLD и на редица държави за промяна на терапията на тези пациенти от LABA/ICS към LAMA/LABA. Резултатите показват, че тази промяна подобрява качеството на живот на повечето пациенти с ХОББ. Освен това проучването показва успешни резултати при лечение с LAMA/LABA във всички GOLD групи от участници, което предполага, че дори пациентите с по-лека симптоматика също могат да имат полза от лечение с комбинация LAMA/LABA, заяви д-р Аршанг Валипур от Катедра „Респираторни заболявания и спешни грижи“ към Института за белодробни научноизследователски проучвания и онкология „Карл-Ландщайнер” във Виена, ръководител на проучването.

Проучването анализира и резултати от употребата на спасителни терапии (SABA ) през седмицата преди първото и второто посещение при специалист, като резултатите демонстрират общо намаляване на впръскванията до 1.25 на ден през 6-ата седмица спрямо началното ниво (95% CI: 1.19–1.31).

Наличните резултати от клинични проучвания за изследване ефекта на tiotropium/olodaterol, прилаган с инхалаторното устройство Respimat®, показват съществени подобрения по отношение на качеството на живот, симптомите, физическата активност и белодробната функция при пациенти с ХОББ. Основните данни от изследването за оценка на ефекта от лечение с tiotropium/olodaterol в реална среда потвърждават резултатите от други клинични проучвания, провеждани сред широка група от пациенти с ХОББ.

Данните също така сочат и висока степен на удовлетвореност от употребата на инхалаторното устройство Respimat®. Общо 92,5% от пациентите дават положителна оценка за начина на употреба на инхалатора, а 93,5% са удовлетворени от ефективността при впръскване. Тези данни са от изключително значение, тъй като пациентите с ХОББ често срещат затруднения в използването на своите устройства, както и при самия процес на инхалация, което се отразява върху ефективността на лечението.

Резултатите показват, че над 92% от пациентите са удовлетворени от употребата на инхалатора Respimat®, а над 96% искат да продължат лечението с tiotropium/olodaterol и след края на проучването.

Пациентите с ХОББ изпитват големи затруднения в изпълнението на почти всички дейности в своето всекидневие. Затова точното придържане към назначената терапия от страна на пациента е изключително важно за постигането на успех при лечението на ХОББ. Съществуват доказателства, че пациентите са по-склонни да се придържат стриктно към предписаното им лечение, когато вярват, че то ще подобри тяхното състояние.

Проучванията от реалната клинична практика са изключително важни за събирането на данни с висока стойност и също толкова важни при полагането на грижи и лечение за пациентите. Резултатите от това проучване дават ценна информация и изводи, които могат да се приложат в клиничната практика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.