Вие сте в: Начало // Всички публикации // Инициатива ADVANTAGE – Комплексен подход за насърчаване напредването на възрастта без увреждания

Инициатива ADVANTAGE – Комплексен подход за насърчаване напредването на възрастта без увреждания

ADVANTAGE e Съвместно действие, в което участват 22 държави-членки на ЕС и 35 организации, съфинансирано от Европейската комисия и държавите членки.
Координатор е Университетската болница „Гетафе” в Испания.

Инициативата стартира на 1 януари 2017 г. и завършва на 31 декември 2019 г.

ADVANTAGE има за цел да изгради общо разбиране за крехко здраве, което да се използва от всички държави членки, от създателите на политики и от други заинтересовани страни. Това разбиране да стане основа за общо управление – на индивидуално и на популационно ниво – на дейности за възрастните хора, изложени на риск от развитие на увреждания, в целия Европейски съюз.

Специфичните цели на Съвместното действие включват:

1. Насърчаване на важни устойчиви промени в организацията и прилагането на грижите в здравните и социалните системи.

2. Изготвяне на обща европейска рамка за скрининг, ранна диагностика, превенция, оценка и управление на крехкото здраве.

3. Разработване на обща стратегия за превенция и управление на крехкото здраве, включваща повишаване на осведомеността и застъпничество пред заинтересованите страни, особено пред лицата, създаващи политики и отговорни за вземането на решения.

Съвместното действие има три целеви групи:

- Отговорни лица и заинтересовани страни от публичния и частния сектор, които участват в планирането и разработването на политики и стратегии за здравеопазване и социални грижи за възрастните хора. В тази група целта е да се осъзнае необходимостта от разкриване, предотвратяване и управление на крехкото здраве.

- Здравни и социални специалисти, формални и неформални организации. Те са отговорни за прилагането на политиките и стратегиите в областта на здравеопазването и социалните грижи на различни нива в системите, за обмена на знания, за образованието и обучението на работната сила. Те ще въведат необходимите промени, създадени от управляващите, във всекидневната практика.

- Уязвими възрастни хора и техните организации, лицата, изложени на риск от развитие на увреждания, населението на ЕС като цяло.

Съвместно действие ADVANTAGE ще:

- Обобщи актуалното състояние на различните компоненти на крехкото здраве и начините на управление както на индивидуално, така и на популационно ниво. Ще направи анализ на добрите практики. Ще изгради общо разбиране за концепцията и оперативната дефиниция на интервенциите при крехко здраве и хронични заболявания.

- Предложи общ европейски модел за подход към крехкото здраве – „Подход в превенцията на крехкото здраве“. Този документ ще опише методологията и инструментите за оценка на лицата с рискове от развитие на увреждания и лицата с крехко здраве.

- Разработи общи насоки/рамки за здравни грижи за скрининг, оценка и интервенция за насърчаване на по-доброто здраве на възрастните хора и намаляване на нарастващата тежест на нуждите за здравеопазване, свързани с крехкото здраве и хроничните заболявания.

- Увеличи познанията в областта на крехкото здраве, като посочи какво следва да бъде приоритет в следващите години на европейско, национално и регионално ниво.

Очаквани резултати от Съвместното действие ADVANTAGE

  • Развива и насърчава консенсус в концепцията за „Подход в превенцията на крехкото здраве“ в службите за здравни и социални грижи;
  • Подобрява разбирането за дългосрочните медицински състояния, засягащи възрастните пациенти, включително хроничните заболявания. Това ще доведе до разработване и внедряване на по-успешни стратегии за диагностика, грижи и образование на тема „крехко здраве“, увреждане и полиморбидност;
  • Допринася за по-ефективен и устойчив отговор на нуждите на възрастните хора, с особено внимание върху аспектите, свързани с пола;
  • Намалява тежестта и неефективността при предоставянето на грижи чрез подкрепа за самоуправление, по-добро планиране и координиране на грижите, иновативни организационни подходи и по-добро сътрудничество между професионалните и неформалните грижи.

Тези основни резултати ще бъдат постигнати чрез две допълващи се перспективи: обща европейска рамка и специфична перспектива за държавите членки, която ще бъде съобразена с европейската, но изпълнявана в контекста на локалните възможности.

Специален сайт на Европейския съюз за превенция и управление на крехко здраве

В контекста на бързото застаряване на населението и поради икономическите ограничения от съществено значение е да се подобрят разбирането, превенцията и управлението на крехкото здраве на европейско равнище. Доказано е, че крехкото здраве е в основата на развитието на увреждания при възрастните хора.

В този аспект първото Съвместно действие на ЕС за превенция на крехкото здраве разработи сайта www.advantageja.eu, който има за цел да подобри осведомеността за проблема и да разпространи резултатите между различните държави и сектори.

Новият сайт на Съвместно действие ADVANTAGE е атрактивно оформен, навигацията е бърза и лесна. Той представя обща информация относно целите, дейностите и резултатите от Съвместното действие, значимостта на проблема „крехко здраве“ и различните партньори на Консорциума. Ще бъдат публикувани основните резултати от ADVANTAGE, както и най-новите дейности, новини и събития.

Съвместното действие ADVANTAGE се фокусира върху изграждането на общо разбиране за крехко здраве, за общ подход за превенция и управление, както на индивидуално, така и на популационно ниво. Отнася се до възрастните хора, които са в крехко здраве, или са изложени на риск от развиване на увреждания в целия ЕС.

Ако сте отговорно лице при вземане на решения – здравен или социален специалист, или просто гражданин, който се интересува от превенция и управление на крехкото здраве, на сайта www.advantageja.eu можете да получите информация за това, което се прави. Сайтът помага да бъдете в течение на най-новата информация за актуалното състояние на проблема и за иновативните бъдещи предложения.

Стартирането на сайта е съществен етап от изпълнението на дейностите по Съвместното действие, тъй като е важен инструмент за информиране и разпространение на дейностите и резултатите, както и за работата на Консорциума на партньорите. Чрез сайта можете да се свържете с нас и да дадете ценна обратна връзка за това как да подобрим работата си. Вашият принос е важен за нашата работа, тъй като заедно можем да въздействаме реално върху проблема и да насърчим необходимите промени.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.