Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Писмо до редакцията

Писмо до редакцията

РЦЗ и РИОКОЗ – сливане, но как?

Уважаема редакция,

Обръщам се към вас по повод на предстоящото разглеждане в парламента на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в частта му за обединението на регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

Известно е, че смисълът за съществуването на дадена организация (структура) е в това, което тя може да допринесе.

Всеки опит да се формира ново, да се отстранява или коригира затвърдено,  без да се основава на проучване и анализ, е обречен повече или по-малко на неуспех.

В проектите от 25.05.2010 г. и от 23.06.2010 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, още с предлаганото наименование „Регионална здравна инспекция” става ясно, че има предварително създадено и наложено мнение за решаване на структурната промяна, т.е. очевиден е лобизмът на д-р Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор, който е председател на групата, работеща по обединението. Исканите ни писмени становища по първия проект се оказаха отново само проформа. Във втория проект не беше променена нито една дума.

Вземането на решение означава поемане на отговорност. Безотговорно е предложението на подобно механично обединение на двете структури с наименование, говорещо за приемственост само на хигиенната структура.

Това не следва да се допуска поради:

l историческа даденост – РЦЗ е ангажиран с дейности, идентични на дейностите на структури, действали още от времето след Освобождението, които в годините са се развивали, усъвършенствали и укрепвали. Санитарно-епидемиологичните станции, чиито приемник е РИОКОЗ, се създават значително по-късно  и макар да имат изключително значение за успешното прилагане на хигиенните норми и правила, тези структури са с много по-ограничен и профилиран обхват от дейности в сравнение с дейностите на РЦЗ:

-            РЦЗ са известни в обществото като териториални органи на МЗ и имат утвърден значителен административен опит;

-            РИОКОЗ функционират като държавна администрация от 2005 г., а дотогава са със статут на здравно заведение.

l кадрови потенциал – работещите в РЦЗ в по-голямата си част са държавни служители, преминали през годините различни форми на обучение по линия на държавната администрация, плюс и чисто професионални квалификации, а по-голямата част от работещите в РИОКОЗ са хигиенни, епидемиологични и лабораторни специалисти.

Функциите и дейностите, осъществявани от РЦЗ, в много по-голяма степен съответстват на функциите и дейностите, осъществявани от администрацията на Министерството на здравеопазването по отношение на ръководството, организацията и контрола на националната система за здравеопазване, и не включват единствено държавния здравен контрол, извършван в момента от РИОКОЗ.

РЦЗ имат вменени задължения по силата на голям брой нормативни актове извън системата на здравеопазване: Закон за закрила на детето; Закон за интеграция на хората с увреждания; Закон за статистиката; Закон за защита на класифицираната информация; законите за съсловните организации на различните специалисти в системата на здравеопазването и др., като тенденцията е тези задължения да се увеличават.

В изпълнение на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация РЦЗ са определени като „организационни единици” за всички лечебни и здравни заведения на територията на съответната област с определено ниво за класификация – до гриф за сигурност „секретно”. Изградени са регистратури за класифицирана информация  в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ, Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ и Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/. Преминаването на РЦЗ към РИОКОЗ ще доведе до значителни проблеми, свързани с организирането отново на тази дейност. Единната регистратура за класифицирана информация на всички лечебни и здравни заведения, включително и на РИОКОЗ, е структурирана в РЦЗ.

Промяната в наименованието на регионалните центрове по здравеопазване  /РЦЗ/ ще наложи извършването на корекции в по-голям брой закони и подзаконови нормативни актове на институциите, с които МЗ и РЦЗ извършват съвместна дейност или имат вменени задължения.

Безспорна е нуждата от редуциране на общата администрация, тъй като в двете структури – РЦЗ и РИОКОЗ, длъжности се дублират. При ясни и открити правила за подбор следва да останат само необходимите, а не раздути щатове в общата администрация.

Персоналният подбор следва да се осъществява съответно на притежаваното образование, придобитата допълнителна квалификация, годините непрекъснат трудов стаж в структурите, резултатите от атестация и т.н.

Без да омаловажавам ролята и значението на РИОКОЗ в сферата на надзора на заразните болести, здравния контрол, лабораторните изследвания на продукти, стоки, хора, ще напомня, че част от тези задачи преминава към други институции по силата на изменени закони.

Считам, че РЦЗ трябва да даде името си, а там да се влее РИОКОЗ със специализираните си дейности.

С дълбоко уважение!

Д-р Катя РАДУЛОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.