Вие сте в: Начало // Всички публикации // Структурните промени са единствено възможният път

Структурните промени са единствено възможният път

Д-р Атанас Атанасов – изпълнителен директор на МБАЛ в Шумен

-Уважаеми д-р Атанасов, моля накратко да споделите с какви показатели посрещнахте новата 2018 г. Може ли с няколко думи да се каже как действа моделът, който избрахте – интеграция между областната болница и /бившата вече/ общинска болница в Нови пазар?

– Общият размер на приходите на дружеството за 2017 г. е 17 342 хил. лв. От тях 14 613 хил. лв. са приходи по договори с РЗОК в Шумен, а 776 хил. лв. – приходи по договори за медицински дейности и централни доставки на медикаменти и консумативи от Министерството на здравеопазването. Увеличението на приходите на лечебното заведение спрямо предходната година е с 61 хил. лв., но то се дължи основно на несъпоставимост на данните за двата периода, тъй като дейността в Нови пазар през предходната година е осъществявана само през 9 от месеците.

По предварителни данни (към момента все още не е готова актюерската оценка на настоящата стойност на бъдещите плащания на обезщетения при пенсиониране на персонала), разходите на дружеството през 2017 г. са в размер на 19 402 хил. лв. и се увеличават с 568 хил. лв. или с 3,02 % спрямо 2016 г. Увеличението е за сметка преди всичко на увеличението на минималната работна заплата за страната и последвалото увеличение на основните работни заплати на персонала на дружеството след тежки преговори със синдикалните организации (включително и след протести, организирани от синдикатите). В структурата на разходите най-значим е делът на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за персонала. Те представляват 62,16 % от общите разходи на дружеството за 2017 г.

Задълженията към доставчици към 31.12.2017 г. са в размер на 2 516 хил. лв., спрямо 912 хил. лв. към края на предходната година. От тях просрочените задължения са на стойност 1 888 хил. лв., спрямо 279 хил. лв. към 31.12.2016 г.

Счетоводната загуба на лечебното заведение за 2017 г., по предварителни данни, е в размер на 2 060 хил. лв.

- На последната среща между министър К. Ананиев и директори на областни болници е било препоръчано да се направи анализ и да се пристъпи към структурни промени. Седмица преди това стана ясно, че Вие и ръководството на болницата сте изпреварили, че сте стартирали и реализирали такива промени.

– Да, ние вече предприехме редица управленски мерки за стабилизиране на финансовото състояние. Знаете, че нашата болница функционира на два адреса в две различни населени места – в Шумен и в Нови пазар. Още през февруари 2017 г. Съветът на директорите по мое предложение прие Оздравителна програма, в изпълнение на която закрихме дейността на стационара на ІІ хирургично отделение на адреса на дейност в Нови пазар, като на негово място разкрихме приемен хирургичен кабинет в структурата на КДБ с двама лекари и две медицински сестри в щата. Икономията на средства от прилагането на тази мярка е в размер на 123 хил. лв. за периода до края на 2017 г., а за следващия едногодишен период на програмата до края на 2018 г. прогнозираме още 148 хил. лв.

Закрихме структурата на микробиологичната лаборатория на адреса на дейност в Нови пазар, при което реализирахме икономия на разходи за заплати, издръжка и външен контрол на лабораторията в размер общо на 44 хил. лв., като в периода на програмата до края на 2018 г. се предвижда да се икономисат още 50 хил. лв. Закрихме дейността на болничната аптека на адреса на дейност в Нови пазар, а снабдяването с лекарствени продукти се осъществява чрез болничната аптека в Шумен. Намалихме заетия щат с 50 длъжности, като освободихме част от работещите пенсионери с изплатено обезщетение за пенсиониране, както и служители, навършили възраст и стаж за пенсиониране. Засилихме контрола за допускани грешки при воденето на медицинската документация, причина за незаплащане от РЗОК в Шумен на дейност по клинични пътеки или за налагане на санкции.

Въпреки реализираните мерки обаче, поради влиянието на редица външни и вътрешни фактори и обстоятелства, чувствително увеличение на приходите и значимо намаление на разходите не бе реализирано. Това наложи Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен” АД да вземе ново Решение по протокол № 18/15.11.2017 г. за извършване на поредни структурни промени в стационара на лечебното заведение. Промените влязоха в сила от началото на 2018 г. – обединихме двете хирургични отделения и ги сместихме на един етаж; обединихме отделението по ревматология и първо вътрешно отделение, като ги сместихме на един етаж; пребазирахме дейността по фтизиатрия от Шумен в Нови пазар.

Кадрите са почти същите, като сме извършили редукция на персонала там, където е възможно, без да се наруши непрекъснатостта на оказваната медицинска помощ, като сме оптимизирали работните графици.

- Моля да разкажете на какъв анализ се базирахте, когато решихте да направите промени в структурата на лечебното заведение? Кой Ви подкрепи? Каква опозиция срещнахте?

– Ние периодично анализираме дейността и финансовото състояние на дружеството, на базата на данните, които получаваме от информационната система на лечебното заведение и отчетите на началниците на отделения. Разбиране и подкрепа получихме от Съвета на директорите, без чието решение тези промени не биха могли да се реализират.

- Как реагираха фтизиатрите на пребазирането на отделението в Нови пазар?

– Мисля, че го приеха с разбиране, адаптираха се добре в кратки срокове и вече работят на пълни обороти.

- Ако приемем, че сте си свършили вътрешната работа, кое, според Вас, трябва да се реши на национално ниво – в неотложен план /чрез НРД/, както и в стратегически аспект, за да не се допуска понятието „закъсала областна болница“?

– Без решения в стратегически аспект системата ще продължи да се влошава, защото според мен е сбъркана във фундамента си. Като че ли в момента всички са мотивирани да има колкото може повече болни и те да боледуват колкото може по-често отново и отново. А правилното е системата да е конструирана така, че хората да са по-здрави и по възможност по-рядко да боледуват. Това обаче изисква промяна в модела на финансиране, в структурата на системата и в организацията на дейностите по опазване на здравето и лечение на болестите.

- Очакванията, предполагам, са много – за кои от обещаните на ниво МЗ промени сте песимист? Какво Ви дава вяра, че поетият от ръководството на болницата в Шумен път е правилният?

– Поетият от нас път е правилният, защото за момента няма друг възможен. Нормално е, след като са ни ограничени възможностите да увеличаваме приходите си от основната дейност, да се стремим да минимизираме разходите. Това, което ми дава оптимизъм, е, че този екип на МЗ подхожда с истинско разбиране за генезиса на проблемите и показва решимост да се справи с тях.

Въпросите зададе Дарина СТОЕВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.