Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Специалистите от извънболничната помощ предупреждават

Специалистите от извънболничната помощ предупреждават

В отворено писмо до медиите УС на Националната асоциация на специалистите от извънболничната медицинска помощ изразява оценка за състоянието на тази сфера от медицинските дейности. В писмото се казва:

„Предвид усложняващата се обстановка в сектор здравеопазване, настъпила след неподписването на проекта за НРД’2013, поради последвалите незаконни и неадекватни действия от НС на НЗОК, въвеждащи по-ниски от реално договорените на 7.12.2012 г. цени на медицинските дейности в СИМП за 2013 г., както и поради променената методика за определяне на РС в СИМП, водеща до намаление и на без това недостатъчните „лимити” за консултации със специалисти и възможностите за изследвания на пациентите

предупреждаваме, че

всичко това ще се отрази на цялата здравна система и ще доведе до крайно негативни и критични последствия както за пациентите, така и за лекарите и лечебните заведения, работещи с НЗОК.

От една страна, ще се понижи осезателно качеството на диагностично-лечебния процес, обричащ пациента на необоснован риск и увеличени кешови плащания, за да покрие увеличения дефицит на медицински дейности, заплащани от НЗОК. От друга страна, се очаква 30% намаление на доходите на лекарите и медицинските специалисти, водещо до още по-голяма демотивация за работа, кариерно развитие и реализация в България.

Управителният съвет на НАСИМП обявява начало на национална кампания с подписка под надслов: “ Европейското здравеопазване за българския пациент изисква и европейски възможности за кариерно-професионално развитие и реализация и на българските лекари в България.”

Какво предлагаме:

1. Да се промени системата за контрол при изразходването на финансовия ресурс в извънболничната помощ, като медицинската целесъобразност и обоснованост стане „златен стандарт” при обективната оценка на здравните потребности в страната и разпределението на наличните ресурси. Ако не могат да отпаднат изобщо съществуващите „лимити”, то поне обемите на РС да останат на нивата от миналата година, както и да се запази възможността за 15% надвишение с компенсация през първите 3 тримесечия и допълнителните 10% надвишение без задължение за компенсация през следващото с изключение на 4-тото тримесечие.

2. В 19 от 27 страни в Европейския съюз пациентите имат финансово осигурен директен достъп до извънболничен специалист. Затова предлагаме за пореден път да се осигури истински директен нелимитиран достъп на пациентите до специалистите от извънболничната медицинска помощ, като за начало това да се въведе за рисковите групи – като децата до 18 години до педиатър и съответно бременните, независимо от осигурителния им статус, до акушер-гинеколог. (За неосигурените МЗ да трансферира към НЗОК необходимите суми.)

3. Да се актуализира наредба 40 така, че да започне истинско преструктуриране на здравната система чрез поетапно прехвърляне на възможните медицински дейности от най-скъпата третична част на здравната ни система – БП, към много по-евтината и ефективна вторична част – СИМП, при спазване на правилата за добра медицинска практика, медицинските стандарти и правата за безопасност на пациента.

4. Да се премахне чл.13 от „Правилата за определяне на РС на НЗОК за 2013” и от индивидуалните договори и споразумения.

5. Да не се съставят протоколи за „неоснователно получени суми” на СИМП за 2010, 2011 и 2012 г. при установено медицински обосновано надвишаване на определените РС, особено след своевременно поискано, но неудовлетворено от РЗОК искане за допълнителни такива и поради реалното съществуване на незаконно формирани остатъци от събраните в повече здравни вноски, които бяха върнати във фискалния резерв от НС на НЗОК.

6. През 2013 г.извършваните медицински дейности в СИМП да се заплащат по цените, които бяха постигнати при финализираните в законов срок преговори между УС на БЛС и НС на НЗОК на 7.12.2012 г. Това не би застрашило по никакъв начин изпълнението на гласувания от парламента ЗБНЗОК за 2013 г.

7. Предвид необходимостта от въвеждане на реален контрол и финансова дисциплина при изразходване на публичните средства да се прецизират, променят и ограничат възможностите и механизмите за директно насочване на пациентите от личните лекари към БП, особено при плановите хоспитализации без предварителна консултация от СИМП. Това на практика създава огромни възможности за ненужно и необосновано увеличаване на хоспитализациите дори в случаи, когато медицинският проблем може да бъде уточнен и решен в извънболнични условия, включително и при условията на домашния стационар.

За да изключим обаче 30% от хоспитализациите, които в момента се правят поради „социални“, а не медицински показания, трябва нормативно да се уреди възможността за финансово обезпечаване на необходимите лекарства при режим на „домашен стационар“, което също е форма на извънболнично лечение, приложима с висока степен на ефективност и комфорт за пациента в много европейски страни.

8. Подкрепяме и се присъединяваме към жалбата на БЛС до ВАС срещу Постановление №5 на МС за приемане цените и обемите на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от ЗЗО, обнародвана в ДВ, бр.5 от 18.1.2013 г.

Това са основните проблеми в момента, върху които ние от НАСИМП сме длъжни да насочим вниманието както на цялото гражданско общество, така и на здравните, здравноосигурителните и държавните институции в България.

При липса на своевременна реакция заедно с пациентските организации ще бъдем принудени да се обърнем към Еврокомисаря по здравеопазване, към Европейската Комисия, както и към Комисията за защита от дискриминация и Европейския съд по правата на човека.

Д-р Георги Ставракев – председател на НАСИМП

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.