Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Злокачествените тумори в детска възраст – човешко и професионално предизвикателство

Злокачествените тумори в детска възраст – човешко и професионално предизвикателство

По последни данни на Европейското бюро на СЗО от 2006 г. относителният дял на децата от 0 до 14 години у нас в общата структура на населението е около 13%. В сравнение с другите европейски страни нашата страна заема последно място по този показател. Относителният дял на децата в икономически развити европейски страни – Дания, Франция, Люксембург, Холандия, Великобритания, е около 18 %. Тези данни са неизменна част от всеки анализ на детската заболяемост.

Злокачествените заболявания в детската възраст представляват около 2% от всички малигнени новообразувания и са водеща причина за смърт при децата в развитите страни, като САЩ, Великобритания и др. Около 12% от смъртните случаи при децата в САЩ се дължат на рак. Много е трудно съобщаването на точни данни за заболяемостта от рак в тази възраст в развиващите се страни. Причините са лошата регистрация на случаите и по-голямата смъртност от инфекциозни заболявания и недохранване при децата в тези страни. Независимо от това е известно, че по-голяма част от децата живеят в развиващите се страни и съответно 80% от раковите заболявания в детска възраст се срещат именно в тези страни.

Левкемията е най-честият вид злокачествено заболяване при децата в повечето страни по света, с изключение на Африка, където преобладават саркомът на Капоши и лимфомът на Бъркит. Проучвания за най-разпространените видове рак в детската възраст показват, че левкемията, мозъчните тумори и ракът на централната нервна система представляват повече от половината нови случаи от рак при деца на година. Около една трета от детските злокачествени новообразувания са левкемии, а най-често срещаната от тях е острата лимфобластна левкемия. Най-разпространените солидни тумори засягат мозъка – предимно глиоми и медулобластоми, като другите видове рак са по-рядко срещани – невробластом, рабдомиосарком, тумор на Wilms, остеосарком и др.

Изчислено е, че средногодишно 1-2 деца на всеки 10 000 развиват рак в САЩ. Данните за България от Националния раков регистър показват, че през 2007 г. при 1,5 от 10 000 деца на възраст от 0 до 14 години се появява злокачествено заболяване.

По данни на СЗО за 2006 г. в европейските страни най-голям е относителният дял на лимфоидната левкемия – 26%. Следващите най-разпространени детски тумори засягат централната нервна система – 22%. Около 7% от злокачествените заболявания при деца в Европа заемат невробластомите. Толкова е и делът на другите левкемии. Останалите злокачествени заболявания в детска възраст са с по-малък относителен дял.

Както казах, ситуацията в Африка е малко по-различна, където 26% от общата заболяемост от рак при деца се дължи на сарком на Капоши. Следващото най-разпространено злокачествено заболяване е лимфомът на Бъркит – 14%. Причините за това трябва да търсим в голямата честота на инфекциозните заболявания и недохранването при децата в Африка. Данните за Латинска Америка се доближават до европейските. Над 1І3 от случаите на злокачествени заболявания при деца там се дължат на левкемии.

През 2007 г. новите случаи на злокачествени заболявания при деца от 0 до 14-годишна възраст в света са 161 000. Показателите за заболяемостта са по-високи в развитите страни в сравнение с развиващите се. Това се свързва до голяма степен с по-пълната и точна диагностика. Високи показатели за заболяемостта се съобщават и в някои страни от Латинска Америка. Около 87 000 деца са починали от рак в света през 2007 г. Независимо от по-високите показатели на заболяемостта в развитите страни смъртността при децата е по-ниска. Това е резултат отново на по-добрата диагностика и своевременния достъп до адекватно лечение. Над 60% от децата с рак в света имат малък достъп или въобще нямат такъв до квалифицирана помощ и ефективно лечение. Ракът е най-значимата причина за смърт при децата в Азия, Централна и Южна Америка, Северозападна Африка и Близкия изток.

У нас годишно се диагностицират около 150 нови случая от рак при децата. Съвсем малки са вариациите в този показател за периода 1993 – 2007 година. Злокачествените заболявания при деца заемат под 1% в структурата на всички злокачествени заболявания, тоест те имат много малък относителен дял. По-често заболяват момчетата – 57% от случаите. Най-голям е относителният дял на злокачествените заболявания при децата от 0 до 4 години. 38% от новообразуванията при деца до 14-годишна възраст са именно в тази група. Обяснението е, че именно в тази възраст най-често се срещат левкемиите, туморите на централната нервна система, които са най-характерни за детската възраст.

Структурата на злокачествените заболявания при деца у нас е почти идентична с европейската и американската структура на заболяемостта. 24% от децата с ракови заболявания у нас страдат от лимфоидна левкемия, а около 9% – от други видове левкемии. При 16% са диагностицирани тумори на централната нервна система. От Хочкинов и нехочкинов лимфом страдат около 16% от децата със злокачествени заболявания у нас. Следващите по честота туморни заболявания са с локализация в костите и ставните хрущяли, в бъбреците и т.н.

Смъртността от рак при децата и по-специално от левкемия рязко намалява в икономически развитите страни през последните 40 години. В най-голяма степен това се свързва с новите възможности за терапия. Значителни успехи бяха постигнати в областта на лекарственото лечение. Това оказа влияние и върху преживяемостта на децата и по-дългите ремисии, особено при болните с левкемии.

Заболяемостта от злокачествени новообразувания при деца от 0 до 14 години обаче нараства в световен мащаб. Например в САЩ от 1975 г. до 2004 г. заболяемостта е нараснала от 11,5 на 14,8 на 100 000 деца. Освен с по-точните методи на диагностика този факт се свързва с ролята на своевременното съобщаване и обхващане на случаите със злокачествени заболявания при децата, своевременното и точното диагностициране на тези случаи, а също така и с провеждащите се научни проучвания именно в тази възраст, които водят до по-своевременно откриване на случаите и прилагането на все нови и нови методи и продукти, които наистина имат добър ефект при различните злокачествени заболявания. У нас от 1993 до 2007 г. заболяемостта при децата е нараснала средно с около 0,35 на 100 хиляди на година. Смъртността обаче, както и в останалите страни, намалява. Тоест у нас можем да се похвалим, че предлагаме добра диагностика и лечение при детските тумори. За периода 1993-2007 година смъртността у нас намалява с 0,13 на 100 хиляди деца годишно. По този показател се доближаваме до развитите страни.

Световните тенденции в развитието на най-честите злокачествени новообразувания при децата – левкемии и мозъчни тумори, показват някои характерни особености, различни от останалите локализации. Заболяемостта от левкемии при децата нараства в началото на 80-те години в САЩ, след което показателите са сравнително стабилни, между 3,7 и 4,9 на 100 000. Нашите показатели отговарят на тази тенденция. Наблюдаваното най-голямо нарастване на заболяемостта от мозъчни тумори при децата в САЩ през периода 1983- 86 г. се обяснява с по-точните диагностични методи и по-специално с въвеждането на ЯМР изследвания, което води до по-точното и ранно визуализиране на тези тумори. Значение в случая има и промяната в класификацията на мозъчните тумори през този период, като някои доброкачествени тумори се определят и съобщават вече като злокачествени. Усъвършенстването на оперативните техники и методи при мозъчните тумори и вземането на биопсия също оказват влияние върху своевременната диагноза, лечение и краен резултат. Независимо от това след 1986 г. показателите на заболяемостта при мозъчните тумори остават сравнително стабилни. Не случайно за стабилността на регистрация в раковите регистри и пълнотата на обхващане на случаите на злокачествени заболявания най-добрият показател е процентът на откриваемост при децата.

Рискови фактори

Причината за появата на повечето локализации на рака при деца са все още неизвестни за съжаление. Някои редки видове рак се дължат на унаследени генетични аномалии – например синдром на Li-Fraumeni и неврофиброматоза, както и на хромозомни аномалии – например синдром на Down. Йонизиращата радиация е доказан рисков фактор за различните видове левкемии, но тя трябва да бъде в много високи дози.

Най-честите примери за свързани с инфекциозни заболявания случаи на рак са лимфомът на Бъркит, болестта на Хочкин, назофарингеалният карцином (причинен от вируса на Epstein-Barr), карциномът на черния дроб (HBV) и саркомът на Капоши (HIV и Human Herpes Virus 8). Някои от тези видове рак са много често срещани в развиващите се страни (лимфом на Бъркит), но са сравнително малък процент от рака в детската възраст в икономически развитите страни на света, включително и в България.

Преживяемост

Преживяемостта от злокачествени заболявания при децата от 0 до 14 години зависи в най-голяма степен от наличието на ефективно лечение. Значителният напредък в диагностиката и лечението през последните 4 десетилетия доведоха до съществено подобряване на преживяемостта, особено ако заболяването се открие навреме. В икономически развитите страни общата 5-годишна детска преживяемост е около 75%. В развиващите се страни тя е значително по-ниска. Данните от голямо проучване, проведено при 2000 болни от рак деца в 7 страни от Централна Америка, показват, че 3-годишната преживяемост се колебае в границите от 48% до 62%, с големи вариации на показателите между отделните страни в Централна Америка. 5-годишната преживяемост при деца от 0 до 14 години при различни туморни локализации е по-висока в САЩ, отколкото в европейските страни. Данните за България показват, че 5-годишната преживяемост при децата от 0 до 14 години, диагностицирани през периода 1993 – 2007 г. и проследени до края на 2008 г., е 57%. 10-годишната преживяемост на децата с рак у нас е 53%. Сходни са и данните за деца до 19-годишна възраст.

В заключение искам да подчертая, че злокачествените заболявания в детска възраст, независимо че са рядко срещани и представляват малък процент в структурата на всичките злокачествени заболявания на дадено население, са обект на особено проучване и на специална грижа от различни международни институции. Съществуват много програми и проекти, посветени на детското здраве, и по-специално на туморите в детска възраст. И България е включена в редица национални проучвания, които, освен че са една добра атестация за нашата страна, дават възможност децата да получат достъп до нови съвременни и скъпи медикаменти, които не всеки може да си позволи. А по този начин се подобрява възможността децата да живеят по-дълго и по-добре. Основната цел на нашите усилия е да имаме здрави деца. А на тези, които се разболеят, да предоставим максимален шанс да бъдат излекувани.

Доц. Здравка Валерианова

1 Отговор to " Злокачествените тумори в детска възраст – човешко и професионално предизвикателство "

  1. Rent a car казва:

    „Основната цел на нашите усилия е да имаме здрави деца. А на тези, които се разболеят, да предоставим максимален шанс да бъдат излекувани.“ – Това е истината!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.