Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК провери специализираните АГ болници

НЗОК провери специализираните АГ болници

Националната здравноосигурителна каса приключи извънплановите проверки на всички специализирани акушеро-гинекологични болници и клиники в столицата, в които се оказва родилна помощ. Спешните проверки бяха разпоредени от управителя д-р Нели Нешева по повод на смъртни случаи на родилки.

Според Закона за здравното осигуряване НЗОК упражнява контрол на договорните партньори чрез своите финансови инспектори и лекари контрольори. Финансовите инспектори имат право да проверяват отчетните документи на изпълнителите на медицинска помощ, регламентирани в НРД; да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска помощ по договорите им с РЗОК; да извършват проверки по жалби на осигурени лица и работодатели, свързани с финансови нарушения.

Лекарите контрольори имат право да проверяват: вида и обема на оказаната медицинска помощ; вида и количествата на предписаните лекарствени средства;  съответствието между оказаната медицинска помощ и заплатените суми.

Проверката за качеството на оказаната медицинска помощ е извън правомощията на НЗОК и се осъществява от Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

В рамките на гореописаните правомощия през последния месец контролните екипи на НЗОК провериха  десет лечебни заведения: ІІ САГБАЛ „Шейново“, І САГБАЛ „Св. София“, МБАЛ „Св. София“, МБАЛ „Токуда болница София“, МБАЛ „Св. Анна“ София, ІІ МБАЛ, МБАЛ „Вита“, САГБАЛ „Д-р Щерев“, СБАЛАГ „Майчин дом“, УБ „Лозенец“.

Проверени бяха 777 случая, отчетени за периода от 1 август до 31 октомври 2011 г., по клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начинът на родоразрешение“.

В 90% от проверените случаи не са констатирани нарушения.

В останалите 10% са установени нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ.

При няколко случая няма данни за извършено серологично изследване за сифилис (Васерман или RPR), което е една от задължителните диагностични процедури.

В 3 случая е установено, че пациентките са дехоспитализирани с покачващи се патологични стойности на левкоцити в кръвта и прогресивно намаляващо ниво на хемоглобина. При 1 случай е установено, че пациентка след секцио е дехоспитализирана с много високо ниво левкоцити и спряно антибиотично лечение 2 дни преди дехоспитализацията.

Открити са 10 случая, при които видно от предоставената медицинска документация е установено, че основната оперативна дейност по клиничната пътека е извършена от лекари специалисти, които не са посочени в списъка на лекарите (по Приложение № 1 към договора с РЗОК), определени от болницата да изпълняват дейности по тази клинична пътека. Независимо от това, тези лекари са извършвали основни диагностични и лечебни дейности на хоспитализираните пациентки и клиничните пътеки са отчетени към НЗОК. В тези случаи родилките са правили избор на екип от лекари, които не са посочени от лечебното заведение за работа със Здравната каса.

В други 10 случая при извършване на оперативните дейности анестезиолозите, вписани като участващи в интервенцията, също не са посочени в списъка на лекарите специалисти (Приложение № 1), оказващи медицинска помощ по съответната клинична пътека.

Открити са и нарушения в медицинската документация. В епикризата, приложена в историята на заболяването, липсват задължително изискуеми реквизити – не е отразена терапевтичната схема (вид, доза – еднократна и/или дневна, курс на лечение), приложена в хода на лечението на пациентката, не са отразявани параклиничните изследвания, настъпили усложнения, придружаващи заболявания, липсва извадка от оперативния протокол, назначеното медикаментозно лечение след изписването и др.

Също така епикризите на пациентките не са изготвяни в деня на дехоспитализацията им.

В две лечебни заведения липсва на общодостъпно място в сградата информация за стойността на клиничните пътеки и безплатно предоставените медицински услуги. В Закона за здравето е разписано, че всеки пациент има право да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ. Липсата на такава информация, поставена на общодостъпно място в сградата на болницата, нарушава правата на пациентите.

За всяко отделно нарушение контролните органи на НЗОК са наложили санкции от 200 лв. до 500 лв.

Според нормативната уредба НЗОК не може да контролира избора на екип, но при извършените проверки е установено, че  в 36% от проверените случаи е направен такъв избор в съответствие с регламентиран в заповед на директора на лечебното заведение ценоразпис, съобразно разпоредбите в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Само в едно лечебно заведение част от пациентките са заплатили суми за избор на екип в размер над допустимия, определен в наредбата.

В друго лечебно заведение е установено, че няма регламент по отношение на избор на екип, а има ценоразпис за „ВИП пакет и услуги“. Сумите, заплащани от пациентките там, варират от 1200 лв. до 2500 лв., като избор на тези допълнителни услуги са направили 99% от родилките.

Открит е и случай, при който е установено, че съгласно приложената фактура родилката е заплатила сума в размер на 900 лв. за избор на екип за извършване на родоразрешение чрез секцио и в същото време – 500 лв. за раждане във вода, което не е извършено, тъй като пациентката е родила чрез секцио.

За тези случаи НЗОК не може да се произнася и да налага санкции, но своевременно  ще информира принципалите на съответните болници.

В рамките на тази проверка контрольорите на НЗОК провериха и заплатени случаи по клинична пътека № 279 „Грижи за здраво новородено дете“. Там не са открити никакви нарушения.

Пресцентър на НЗОК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.