Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Ограничава се значително достъпът до медицинска помощ

Ограничава се значително достъпът до медицинска помощ

Декларация на Управителния съвет на Сдружението на общинските болници в България

Днес, 12.12.2011 г., на заседание на УС на СОББ след обсъждане на предоставени данни за състоянието на 38 общински болници към септември 2011 г., във връзка с публично оповестени резултати от договаряне между БЛС и НЗОК за НРД’2012 и предстоящия събор на БЛС бе приета следната декларация:

1. През 2011 г., независимо от нашите усилия за постигане на промяна и отправяни предупреждения за последиците от НРД’2011 към НС, МЗ, БЛС, НЗОК и др., продължи рязкото влошаване на нормативно определяните условия за работа на общинските болници и съответно – предоставянето на болнична медицинска помощ на обслужваното от тях население.

За 38 общински болници (около ½ от общинските болници извън областните градове в страната), с 1 219 212 обслужвано население (1/6 от населението на страната) броят на клиничните пътеки, по които се работи по договор с НЗОК за 2011г., е намален средно с 26%. За 24 от най-засегнатите болници – с 661 598 обслужвано население, средното намаление е почти катастрофално – 38%.

Обективно не е възможно от началото на 2011 г. болници, които години наред са извършвали тези дейности в съответствие със съществуващите изисквания, които пациентите съзнателно са избирали, които непрекъснато са проверявани от НЗОК и не са прекратени договорите им за нарушения, вече да бъдат негодни да вършат същата работа.

Резултатът от всичко това за 9 месеца е: 0,4% намаление на средствата за болнична помощ, изплатени от НЗОК на тези 38 общински болници; няколко други общински болници престанаха да съществуват; чувствително се влоши финансовото състояние на значителна част от болниците.

За обслужваното население, което е бедно, отдалечено от големи болници, с етнически и демографски особености, рязко се засилват и без това конституционно недопустимите неравенства при ползването на болнична медицинска помощ. Изчезването на съществуващи медицински услуги обезсмисля здравното осигуряване и усилва мотивацията да не се плащат здравните осигуровки.

2. През 2011 г. институциите, имащи отношение към здравеопазването, продължиха последователно процеса на елиминиране (възможно е да се касае за дискриминация) на две от най-важните медицински специалности – вътрешни болести и педиатрия.

Вече се стигна дотам, че при преговорите между БЛС и НЗОК тези специалности не бяха включени в графика, а по-скоро допускането на участието им в клиничните пътеки е въпрос на жест от профилните специалности. Това се случва при императивните изисквания на чл. 5, т.2 от Закона за съсловните организации – БЛС да представя своите членове при преговорите за сключване на НРД. В общинските болници отделенията по тези специалности са основни. Патологията, свързана с тях, е преобладаваща сред обслужваното население. Следваната в последните години стратегия тази патология да се обслужва от профилни специалности води до лекуването на болест, а не на пациент, многократно намалява ефективността в работата на лечебните заведения при недостатъчен финансов ресурс, намалява качеството на предоставените медицински услуги в ситуацията на напреднало стареене на населението. Нормативното ограничаване на възможностите за работа на специалистите по вътрешни болести и педиатрия води до това, че лечението на пациенти с повече заболявания в по-лек начален стадий да става все по-непреодолима бариера.

Крайният резултат е отново същият – влошаване на условията за работа на болниците и на предоставяната медицинска помощ на населението.

3. През 2011 г. БЛС продължи да не изпълнява възложените му от Закона за съсловните организации задължения.

В писмо до БЛС от 16.11.2011 г. поставихме проблема за неравнопоставеност между терапевтични и хирургични клинични пътеки в НРД’2011 и предходни договори с искане за становище.

Съгласно чл. 176, т.2 и т.3 на НРД е закрепена принципна неравнопоставеност между съдържанието на терапевтични и хирургични пътеки – терапевтичните специалности трябва да доказват определена диагноза от посочен изчерпателно списък от МКБ10 и след това да лекуват. При хирургичните пътеки няма изисквания за поставяне на диагноза, а могат да се извършват диагностични и хирургични процедури на всеки пациент. Нормалната логика предпоставя много по-отговорен подход към доказване на диагнозата именно тук, заради далеч по-сериозните последици от извършваните интервенции. А в т.7 от структурата на клиничната пътека не е регламентирано как се поставя и съответно попълва окончателната диагноза. Всичко това има пряко отношение към структура на лечебни заведения, обем от изследвания, цени на пътеки, грешни диагнози, съдебни последици и т.н. До този момент на нашето писмо няма получен отговор.

На 5.12.2011 г. с писмо на НЗОК се промени документооборотът между МБАЛ и НЗОК, който подробно е разписан в НРД’2011. Подобна промяна е възможна само чрез анекс. БЛС до този момент не реагира официално на случващото се.

НРД’2012 последователно продължава официално обявената политика на създаване на условия за изчезване на общинските болници. Последователно заеманата позиция от БЛС дори и в нарушение на закона, съзнателно скриваните данни за движението на финансовите средства от НЗОК към изпълнителите, липсата на стандартизирано определяни от МЗ показатели за здравното състояние на населението по области в страната и др. са част от условията да няма ясна представа за случващото се в системата на здравеопазване.

Вземайки предвид всичко това, очакваме през следващата година все по-големи групи от населението да трябва да платят все повече лични средства за все по отдалечена болнична медицинска помощ. Все повече филиали на бърза помощ няма да разполагат с възможност за консултации със специалисти, лабораторни и рентгенови изследвания. За все повече хора специализираната доболнична помощ ще се отдалечава. Все повече ще бъдат пациентите в тежко и терминално състояние. И всичко това се нарича реформа, която на практика е без финансов ефект. Големият проблем на здравеопазната система са пациентите. Няма значение, че парите са техни и болниците са за тях. Ако за тях промяната се окаже непреодолимо препятствие и не могат да стигнат до „качествена” медицинска помощ, те ще трябва да заплатят с нещо, което не се продава и купува, не се описва със стандарти, няма цена …

Категорично възразяваме срещу вече 5-годишна тенденция да се концентрира изразходването на средствата на НЗОК в няколко големи града и в няколко привилегировани специалности. Използването на нови завишени стандарти, нива на компетентност на отделения, формирането на цени в медицината на исторически принцип, делегирани и прогнозируеми бюджети, изискуем минимален брой легла в болничните лечебни заведения, завишените изисквания в клиничните пътеки, ограниченията за работа на лекари, постоянните промени на законите и т.н. са само част от механизмите, използвани при преразпределението на финансовия ресурс за сметка на здравето на милиони български граждани.

Затова ние приемаме, че основният проблем на българското здравеопазване не е обемът на отделяните за системата финансови ресурси, а правилата и начините за тяхното разпределение и използване.

Управителният съвет на Сдружение на общинските болници в България за пореден път категорично заявява, че не е допустимо за големи групи от населението на България достъпността до медицинска помощ значително да се ограничава, да се ликвидират работещи болници  и да се използва НРД2012 като основно средство това да се случва.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.