Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Какво е публично дружество в болничния сектор?

Какво е публично дружество в болничния сектор?

В приетата на 8 декември 2010 г. от правителството Концепция за по-добро здравеопазване, представена от министъра на здравеопазването, се предвижда преструктуриране на болничния сектор. Едно от предвидените действия в тази насока е „промяна във формата на регистрация на държавните болници от търговски на публични дружества”. Цитатът поражда логичен въпрос: „Къде са юристите на министъра?”

Съгласно ЗЛЗ лечебните заведения се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Единственото изключение от принципа за търговска регистрация на лечебните заведения са изброените в чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ: центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта.

Всички останали лечебни заведения в България, включително и т. нар. държавни болници са търговски дружества.

„Публичното дружество”, записано в цитираната концепция, е предмет на правна уредба в сферата на икономиката, нямаща нищо общо със здравеопазването. Статутът и дейността на публичното дружество са уредени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Публичното дружество е акционерно дружество със седалище в РБ, което:

1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или

2. има вписана в регистъра на КФН емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или

3. има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.

И публичните дружества по дефиниция са търговски дружества, при това само акционерни такива.

„Промяната във формата на регистрация на държавните болници от търговски в публични дружества” приемам като езикова грешка в резултат на слаба юридическа подготовка на екипа, изготвил концепцията. Ако все пак министърът настоява за превръщането на държавните болници в публични дружества, то ще трябва да се промени не само законодателството в сферата на здравеопазването, но и това, регулиращо капиталовите пазари.

Като изоставим шеговития тон, ще кажем, че идеята на МЗ може да намери своето правно основание в разпоредбите на дял Втори от Търговския закон „Държавни и общински предприятия”.

За разлика от „частните търговски дружества” държавните и общинските такива имат самостоятелна уредба в глава 9 на ТЗ „Търговец – публично предприятие”. Съгласно чл. 61 от ТЗ  държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Обратната хипотеза е предвидена в чл. 62, ал. 3 от ТЗ, която регламентира, че със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества.

Настоявайки за промяна в регистрацията на държавните болници, министърът на здравеопазването може би визира понятието „държавно предприятие” по смисъла на ТЗ, а не „публично дружество”.

На много въпроси трябва да се намери отговор, за да се обоснове идеята за промяна в регистрацията, следователно и в статута на държавните болници. Работещите идеи са свързани с прецизен изказ и познаване на правните регламенти. Изискването една концепция да бъде прецизна, дори и в езиково отношение, не е каприз, а задължително условие, особено когато концепцията регулира изключително чувствителните обществени отношения в здравния сектор и е приета с решение на правителството.

Налага се и още едно уточнение – какво МЗ включва в понятието „държавна болница”.

Справка в търговския регистър показва, че едноличен собственик на капитала на УМБАЛ „Александровска” ЕАД[1] е МЗ. С оглед собствеността на капитала визираното ЛЗ попада в категорията „държавни болници”, които ще претърпят промяна в регистрацията. И понеже капиталът на ЛЗ е собственост на държавата, пререгистрацията (прецизният термин е промяна на правния статут) ще бъде сравнително лесно осъществима.

Не такова е положението с т. нар. областни болници. Видно от устава на акционерното дружество  „МБАЛ – Рахила Ангелова” АД – Перник, собствеността в капитала е разпределен, както следва – за държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 66,81%; останалите 33.19% са разпределени между общините в състава на област Перник. По дефиницията на ЗЛЗ „държавно или общинско лечебно заведение” е това, чийто капитал над 50 на сто е собственост на държавата или на общината. Следователно реформата, предлагана в концепцията, ще обхване и подобни лечебни заведения. Какво обаче ще се случи с акциите, притежавани от общините, ще става ли държавата едноличен собственик преди промяната в статута или държавното предприятие ще има някаква смесена собственост между държава и общини – отговорите на тези въпроси следва да се съдържат в повече от едното изречение на концепцията.

Ако държавните болници  изоставят търговския си статут и се върнат към форма, позната от миналото – тази на държавното предприятие, МЗ трябва да предложи убедителни аргументи в подкрепа на връщането към вече познати модели. Ако МЗ настоява за формата на публичното предприятие, ще трябва да намери работещите механизми за осъществяването на тази екзотична идея.

И не на последно място МЗ дължи обяснение с какво в ситуация на криза – на финанси, на професионализъм и на ценности в здравеопазването – промяната в регистрацията ще реши конкретни проблеми. Ако целта е спестяване на финансови ресурси, то това е достижимо не с промяна в статута, а с прилагане на ясни регламенти. Ако целта е някаква форма на бюджетно финансиране на държавните предприятия, то негативните последици от тази система са добре познати от миналото. Не правната форма на „държавните болници” е решаваща за подобряване системата на болничната помощ, а създаването на правила и работещи модели за финансиране в здравеопазването, както и дефиниране на отговорностите.

Мария РАДЕВА

www.mariaradeva.com


[1] Посочените в текста ЛЗ за избрани случайно и позоваването на търговската им регистрация е единствено с цел онагледяване на коментара.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.