Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Empagliflozin

Empagliflozin

София, 16 февруари 2023 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim организира хибридно събитие, в което се включиха медицински специалисти от 8 точки в България – София, Варна, Пловдив, Плевен, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Русе. Те обсъдиха най-новите стандарти в лечението на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН).
Модератори на експертния панел бяха проф. Мария Токмакова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, и чл.-кор. проф. Асен Гудев – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София. Специални гост лектори на събитието бяха: проф. Джавед Бътлър – президент на Baylor Scott University и White Research Institute и професор по медицина от университета в Мисисипи, САЩ, и  проф. Стефан Анкер – клиничен комплекс „Шаритѐ“, Германия, главен изследовател на програмата EMPEROR-Preserved.
В своето експозе проф. Дж. Бътлър представи темата „Сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (СНнФИ) – предизвикателства и възможности“.
- Добрата новина е, че вече разполагаме с четири класа ме-
дикаменти, които доказано по-
добряват прогнозата при пациенти със СНнФИ: АСЕ-инхибиторите (ARNI), бета блокерите (BB), антагонистите на алдостероновите рецептори (MRI) и SGLT2 инхибиторите, отбеляза в началото на своята презентация проф. Бътлър. Той посочи, че това гласят последните Препоръки на Европейското кардиологично дружество (ESC), което разглежда тези лекарствени средства като фундаментална терапия или клас 1 препоръчана терапия. Експертът поясни, че освен ако няма налице абсолютни противопоказания, пациентите следва да получават всяка една от четирите класа терапии.
- Последните, добавени в Препоръките медикаменти, са SGLT2 инхибиторите, към които принадлежи и empagliflozin. Ре-
зултатите от клиничните проучвания, включително от EMPEROR-Reduced, показват категорично намаляване на сърдечно-съдовата смърт и хоспитализациите поради СН, а вторичните анализи доказват подобрение в качеството на живот на тази група пациенти, посочи професорът. Той добави, че кумулативното въздействие на тази група медикаменти е 73% редуциране на относителния риск и 25,5% редуциране на абсолютния риск.
Проф. Бътлър сподели своите наблюдения от реалната практика, където се наблюдава съществена клинична инерция. Според него причините за това са две – от една страна, специалистите не лекуват комплексното заболяване, а само отделните показатели – високо кръвно налягане, висок холестерол, нисък хемоглобин и т.н. По този начин, когато достигнат желаните стойности, те спират добавянето на нови медикаменти.
- Това лечение е погрешно – ако наблюдаваме ниска ИФ, задължително трябва да приложим агресивна терапия към тези пациенти, подчерта Бътлър. – Друга причина да не се забавя включването на допълнителни медикаменти е рискът от внезапна сърдечно-съдова смърт при пациентите със СН: С времето СН не изчезва, а напротив – задълбочава развитието си. Повишават се стойностите на рискови фактори като кръвно налягане, затлъстяване, диабет, които, от своя страна, допринасят за развитието на заболяването. Данните в САЩ сочат, че това води до 75% ниво на смъртност за 5-годишен период. Ето защо агресивното лечение на тези пациенти е изключително важно, добави той.
Проф. Бътлър представи дан-
ни от проспективния обсервационен регистър CHAMP-HF, обхващащ 3518 пациенти със СН с ФИ<40% от реална клинична практика в САЩ. Резултатите показват, че под 25% от участниците са на тройна терапия, а при едва 10% е предписана необходимата дозировка.
- Ако се направи анкета с пациенти със СН и им се зададе  въпрос какви са очакванията им към системата на здравеопазването – по-добри медицински грижи, повече медицински специалисти, които да се грижат за тях, или нещо друго, отговорът е, че освен по-дълъг живот, това, от което пациентите имат нужда, е да бъдат самостоятелни/независими, без да се налага често лечение в болница, посещение в спешно отделение или отглеждане в старчески дом. Те биха искали да живеят свободно и да бъдат функционални, за да мо-
гат да се грижат сами за себе си, сподели лекторът. И допълни: – Единственият начин да се постигне това е да се приложи подходяща и навременна медикаментозна терапия. Това, което наблюдаваме в проучванията, е не само подобряване на клиничните резултати, подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите, но и появата на тези ползи на много ранен етап. В клиничното проучване EMPEROR-Reduced отчитаме доказани ползи от приложението на empagliflozin още на дванадесетия ден, а в EMPEROR-Reserved – на осемнадесетия ден. Това са реални резултати в рамките на 3 до 4 седмици, подчерта в заключение проф. Бътлър.
Събитието продължи с презентация на проф. Стефан Анкер, който е познат на българската аудитория и като основател и главен редактор на първото списание за СН с отворен достъп – ESC HF. Той представи темата „Empagliflozin – доказани ползи за пациентите със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ)“.
В своето изложение проф. Анкер разгледа актуалните проблеми в лечението на пациентите със СНзФИ -  намалена двигателна способност, лошо качество на живот, повишен риск от хоспитализации, повишен риск от смъртност поради сърдечно-съдови и всякакви причини, по-
вишени разходи за лечение.
- Милиони пациенти със СНнФИ и СНзФИ по целия свят имат нужда от по-добра грижа, категорично посочи проф. Анкер. И отбеляза, че въпреки напредъка на терапии от класове като RAASI, BB и MRA, лечението на СНнФИ все още остава съществен здравен проблем. – Почти половината от пациентите със СН страдат от СНзФИ, при които възможностите за лечение са много ограничени. Една от причините за това е, че трудно успяваме да убедим общо-
практикуващите лекари да се включат в диагностиката и лечението на това заболяване, заяви още проф. Анкер. Той допълни, че до момента са представени данни от клинични проучвания, доказващи че SGLT2 инхибиторите водят до по-добра прогноза при пациенти със СНзФИ.
Проф. Анкер представи данните от EMPEROR-Preserved, фаза III рандомизирано двойно сляпо, плацебо контролирано клинично проучване, което изследва ефекта на empagliflozin 10 mg в сравнение с плацебо веднъж дневно, добавени към обичайното лечение. Проучването включва 12-месечен скрининг на 5988 възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност с левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) >40%. Съставната първична крайна цел включва времето до първа проява на сърдечно-съдова (СС) смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност, а вторичната крайна цел – първата и последващи хоспитализации поради СС събития, и динамика в скоростта на eGFR.
Специалистът описа и профила на пациентите, участвали в изследването – средна възраст 72 години, близо половината жени, със или без диабет, близо половината с предсърдно мъждене, еGFR – средно 61. При 80% от пациентите се наблюдава RAASI терапия и лечение за различни видове съпътстващи заболявания –  например повече от 90% са с хипертония, 1/3 от тях са на MRA, на BB – повече от 87%, а на статини – повече от 60%.
- Това са пациенти, които вече са включени на множество терапии, като на базата на това ние добавихме empagliflozin в сравнение с плацебо. Резултатите демонстрират 21% редуциране на първичната крайна цел – сигнификантни положителни резултати, които показват, че това лечение действа и то бър-
зо, посочи проф. Анкер. И поясни, че при EMPEROR-Preserved наблюдаваме бързи ползи и при основните крайни цели, включително намаляване с 27% на хоспитализациите поради СН. Ос-
вен това във времето се отчита и подобрение на бъбречната функция.
В EMPEROR-Preserved подгрупите са разгледани от два конкретни аспекта – от една страна, има ли група, която получава много ползи, и друга група, която не получава ползи. Данните сочат, че всички пациенти в тези клинични изследвания са получили ползи, включително и с LVEF ≥ 50%.
- Тези резултати, както и резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced при пациенти с LVEF<40%, категорично подкрепят употребата на empagliflozin в целия спектър на фракция на изтласкване при пациенти със сърдечна недостатъчност, отбеляза в заключение проф. Анкер.
В дискусията участие взеха и специалисти от страната, като бяха обсъдени въпроси, свързани с контраиндикациите за предписване на SGLT2 инхибитори -  алергия, захарен диабет тип 1, бременност, пациенти с бъбречна недостатъчност в краен стадий с необходимост от диализа и др.
На финала на срещата лекторите обобщиха, че най-ефективната терапия е тази, която пациентът приема редовно, като от изключително значение е ролята на медицинския специалист, който трябва да обясни ползите от приема на empagliflozin веднъж дневно. Това може да доведе до благоприятна прогноза и да подобри качеството на живот още в първите седмици на терапията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.