Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Empagliflozin е първата и единствена терапия с индикация за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност

Empagliflozin е първата и единствена терапия с индикация за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност

София, 12 октомври 2022 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim проведе сателитен симпозиум „Empagliflozin: първата и единствена терапия с индикация за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност“, в рамките на XVII Национален конгрес по кардиология. В събитието се включиха български и международни експерти, които споделиха своя опит от клиничната практика в лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност.
- Днес за пореден път бяха потвърдени възможностите на еmpagliflozin във всички аспекти на сърдечната недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване. Това е важно да се подчертае, тъй като до този момент, и особено след резултатите, представени по време на Европейския конгрес по кардиология, еmpagliflozin остана отново единственият медикамент, който в момента има индикация за хроничнасърдечна недостатъчност /ХСН/, независимо от фракцията на изтласкване. Empagliflozin е и първата терапия с категоричните си ползи за пациентите със запазена фракция на изтласкване, подчерта проф. Нина Гочева – консултант в болница „Софиямед”, почетен член на борда на директорите на Дружеството на кардиолозите в България, която бе и модератор на срещата. Проф. Йото Йотов, от Ме-
дицинския университет във Варна, представи основните предизвикателства в лечението на сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ).
Като една от трудните задачи проф. Йотов посочи честотата на СНзФИ.:
- Най-новите изследвания на Европейското дружество по кардиология показват, че пациентите със СНзФИ над 50%, са около 16%, а пациентите със  СНзФИ над 40-49% са приблизително 24%, което  общо означава около 40% от болните. Той подчерта, че това е фенотипно по-различно заболяване и пре-
ди всичко засяга жените. Колкото до опасността на СНзФИ, проф. Йотов подчерта, че при пациентите със СНзФИ се наблюдава около 30% по-добра преживяемост в сравнение с тези с намалена ФИ, което е статистически значима разлика. – Определената фракция на изтласкван над 40% практически не показва различие по отношение на смъртността, но данните рязко се влошават в зависимост от разположението на ФИ под 40%. По отношение на смъртността и хоспитализациите поради СН – пациентите с по-ниска ФИ имат значително по-лоша прогноза, в сравнение с пациентите със запазена ФИ, подчерта той.
Трудното диагностициране е друго сериозно предизвикателство за специалистите. Проф. Йотов поясни, че в сравнение с намалената ФИ, където се използват сравнително по-малко параметри, за да се уточни колко нарушена е ФИ, при запазената ФИ са необходими повече от 20 параметъра, за да се определи действителната функция на лявата камера и да се постави диагноза. За диагностика на СНзФИ се използват много показатели и алгоритми, които включват смесица от клинични и неклинични белези.
В своята презентация проф. Йотов отбеляза, че съществуват много фенотипове на СНзФИ, които проявяват различни клинични и демографски характеристики, съпътстващи заболявания и методи на лечение. Затова определянето на фенотипа е важна предпоставка за прогнозата на заболяването.
- Лечението на СНзФИ все още е предизвикателство, но проучванията показват, че еmpagliflozin има редица пре-
димства при всички класове пациенти и е медикамент, който може да се използва при различните фенотипове на СН, отбеляза в заключение проф. Йотов.

Сателитна връзка с участниците на форума направи и проф. Стефан Анкер – клиничен комплекс „Шаритѐ“, Германия, който е главен изследовател на програмата EMPEROR-Preserved. Той представи по-
следните данни от клиничното проучване EMPEROR-Preserved при пациенти със сърдечна недостатъчност с леко редуцирана фракция на изтласкване и при пациенти със запазена ФИ.
- Съществуват редица пре-
дизвикателства при лечението на много от пациентите със СН, които нямат намалена ФИ. В последните Препоръки вече са направени първи опити да се дадат насоки как да се процедира при пациенти със сърдечна недостатъчност с леко редуцирана ФИ и запазена ФИ. Вече са направени  някои групови анализи и мета анализи, които се вземат под внимание в Препоръките, и са базирани на SGLT2-инхибитори, бета-блокери или MRA за пациенти с ФИ от 41-49%, изтъкна проф. Анкер.
В своето експозе той направи обобщен преглед на клиничните програми, които изследват представянето на SGLT2-инхибиторите, като обърна внимание на най-новите данни от проучването EMPEROR-Preserved, част от които предстои да бъдат публикувани.
Проф. Анкер подчерта, че клиничното проучване EMPEROR-Preserved е проведено при пациенти с доказана СНзФИ 50% и по-висока, и обърна внимание, че това прави резултатите от анализа на подгрупата наистина ценни.
- В EMPEROR-Preserved empagliflozin демонстрира сигнификантно намаляване на относителния риск с 21% (вкл. 3,3% намаляване на абсолютния риск, 0,79 HR, 0,69-0,90 95% CI) в комбинираната първична крайна цел на сърдечно-съдова смърт или хоспитализация по-
ради сърдечна недостатъчност. Искам да подчертая, че тези резултати отчитат много бързо наистина сигнификантни ползи за пациентите със запазена ФИ, лекувани с empagliflozin, отбеляза главният изследовател на програмата, като добави, че резултатите при хоспитализация поради СН показват намаление с повече от 25%. – Клиничното проучване EMPEROR-Preserved демонстрира категоричен успех на empagli-
flozin и в трите крайни точки – 21% намаляване на относителния риск, намаляване на хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност с повече от 25%, както и съответните бъбречни ползи, подчерта лекторът.
Той посочи, че при пациентите със СНзФИ, в първичната крайна точка на EMPEROR-Preserved се наблюдава значителен положителен резултат при първичните хоспитализации поради сърдечна недостатъчност, които са сигнификантно намалели, а също така и при цялостната хоспитализация по-
ради СН.
В заключение проф. Анкер обобщи:
- Тези резултати заедно с данните от клиничното проучване EMPEROR-Reduced при пациенти с левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) над 40% категорично подкрепят употребата на empagliflozin при пациенти в целия спектър на сърдечната недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване.
Доц. Мария Токмакова, от Клиниката по кардиология в „УМБАЛ Св. Георги“, Медицински университет в Пловдив, представи темата за ефективността на новите Препоръки и основните предизвикателства пред лекарите по отношение на пациентите със СНзФИ и СНнФИ.
- Най-голямото предизвикателство е СНзФИ, където освен обичайните показатели и белези, както и фракцията на изтласкване, вече се проследяват и други показатели и биомаркери, а също така се прави и по-задълбочено ехографско изследване, отбеляза доц. Токмакова. Тя коментира, че в Препоръките има разлики меж-
ду трите категории – СН с леко намалена ФИ, СНнФИ и СНзФИ, както и по отношение на фенотипове, които са добре очертани. – В най-актуалните американски Ръководства за лечение на СН, в категорията СН с леко редуцирана ФИ вече има подредба по нов  фенотип, където SGLT2-инхибиторите са категория 1b, а ACEi, ARB, ARNI, MRA и основаните на доказателства бета блокери са категория 2b, посочи доц. Токмакова.
Тя обобщи, че кратката ха-
рактеристика на empagliflozin включва лечение на възрастни пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, което към мо-
мента  го прави единственият лекарствен продукт с тази индикация.
- Еmpagliflozin е показан при възрастни пациенти за лечение на хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). Това ни дава възможност сега да можем да предложим лечение на всички пациенти със СН, без да се интересуваме от фракцията на изтласкване, заключи доц.Токмакова.

Сателитният симпозиум за-
върши с онлайн презентация на проф. Петър Сеферович, вицепрезидент на Европейското дружество по кардиология  (2020 -2022), председател на Европейската асоциация за СН (2018 – 2022), професор по кардиология в Белградския ме-
дицински университет. Проф. Сеферович представи как най-добре могат да бъдат приложени Препоръките на Европейското дружество по кардиология и Европейската асоциация за СН в грижите за пациентите.
- Много е важно за всички нас да разберем, че Европа не е хомогенна. Дружеството на кардиолозите в България има изключително значимо място в рамките на Европейското дружество по кардиология, а дейността му може да бъде разглеждана като една от най-важните за развитието на кардиологията в Европа, подчерта в началото на своето изложение проф. Сеферович.
Той припомни на аудиторията, че през 2019 г. за първи път се прави обобщен преглед на разпространението на сърдечната недостатъчност в Европа, в който са включени статистики от националните дружествата по кардиология. В този период средната годишна заболяемост от СН е била 3.2, а средното разпространение на СН – 17.20 на 1000 души. В това проучване обаче не е поставено ясно разделение между СНзФИ и СНнФИ.
- За нас е изключително важно да знаем, че сърдечната недостатъчност е състояние, което обхваща широк спектър от различни фенотипове.Тези припокриващи се фенотипове на СН се влияят от различни модификатори на заболяването и различни съпътстващи заболявания, което в много случаи прави лечението на заболяването изключително сложно, отбеляза проф. Сеферович.
Той сподели, че в последните две години големите дружества по кардиология разработват Препоръки, в които SGLT2-инхибиторите са разглеждани като основно лечение на СНзФИ, но също и като възможност за приложение при различните фенотипове на СН.
- През 2018 г. Асоциацията по СН към ESC представи Препоръки, в които за пръв път се посочва, че SGLT2-инхибиторите могат да бъдат прилагани и при СНнФИ при пациент без диабет,  а не само при пациент с диабет. Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced при СНнФИ показват намаление на комбинирания относителен риск от сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност при тези пациенти, но също така отчитат положителни резултати във вторичната крайна цел, които сочат отчетливо подобрение, отбеляза експертът.
За клиничното проучване EMPEROR-Preserved проф. Сеферович заяви:
- За първи път в човешката история има медикамент, който оказва положително влияние върху СНзФИ и върху хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност. От съществено значение е да намерим най-добрия начин как да го приложим в реалната практика. Вече съществува медикамент с изключителни възможности, който подобрява живота на пациентите, не се нуждае от титриране и има незначителни странични ефекти. Вярвам, че основната ни цел сега е да намерим начин възможно най-бързо да включим използването на SGLT2-инхибиторите и еmpagliflozin в нашите страни, и да помогнем на пациентите със СН да живеят по-дълго и да се чувстват по-добре.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.