Вие сте в: Начало // Всички публикации // В Плевен – дистанционно обучение по здравен мениджмънт

В Плевен – дистанционно обучение по здравен мениджмънт

Факултетът „Обществено здраве“ при МУ в Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, съобщи деканът на ФОЗ проф. Силвия Александрова-Янкуловска.

Акредитационният съвет на НАОА на заседанието в средата на юни т.г. даде положителна оценка на усилията на ФОЗ в Плевен за въвеждане на дистанционна форма на обучение по специалността ���Обществено здраве и здравен мениджмънт“ за срок от шест години. Така МУ в Плевен става първият сред медицинските университети в страната, който получава право за реализация на цялостна магистърска програма по тази специалност под формата на дистанционно обучение.

Основите на дистанционната форма на обучение бяха положени в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема BG051PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкреп�� на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, с ръководител на проекта доц. Георги Цанев и с участието на 11 преподаватели от факултета по проекта целево бяха приети 25 студенти, които успешно завършиха обучението си.

Дистанционната форма предоставя отлични условия на кандидатите да завършат магистърската програма без откъсване от работните си места при ползване на богата информационна база по всички учебни дисциплини. Програмата е с продължителност 3 семестъра. Изучаваните дисциплини са от широката област на общественото здраве и здравния мениджмънт. Всяка дисциплина е обезпечена с електронни учебни посо����и����, препоръчвана допълнителна литература и възможности за проверка на усвояването на учебното съдържание чрез самостоятелно решаване на електро��ни тестове. Студентите имат възможности за постоянна комуникация с преподавателите чрез дистанционни средства и очни консултации. Семестриалните изпити са присъствени и се п��овеждат по график в отлично оборудваните за целта компютърни зали под контрола на водещия препода��ател и представител на Центъра за дистанционно обучение в университета. Обучението завършва с комплексен компютърен тест по профилиращите дисциплини.

Ръководството на факултета и преподавателският екип на магистърската програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ са убедени, че реализацията на дистанционната форма на обучение ще разшири ��ъзможностите и ще улесни желаещите медицински и немедицински кадри да придобият нови знания и квалификация.

За академичната 2016/2017 г. факултетът „Обществено здраве“ очаква нови кандидати, ко��то могат да подават документи в срок до 1 октомври 2016 г.

За справки и допълнителна информация: факултет „Обществено здраве“, Студентска канцелария, тел. 064 884 237, e-mail: foz_edu@mu-plewen.bg; http://www.mu-pleven.bg


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.