Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Създава се Национален център по обществено здраве и анализи

Създава се Национален център по обществено здраве и анализи

С постановление на Министерския съвет Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център по здравна информация ще бъдат преобразувани чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи. Структурните промени са във връзка с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 – 2011 г.) и поетите от страна на МЗ ангажименти, свързани с изясняване и промяна в статута на двата национални центъра. С проекта се изпълнява и т. 27 от протоколно решение от заседанието на МС на 30 март 2011 г., по силата на което министърът на здравеопазването е длъжен в срок до 31 май 2011г. да предприеме необходимите действия в рамките на своята компетентност, включително внасяне в МС на съответните проекти на нормативни актове във връзка с изпълнението на тези мерки.

Предвижда се новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи да бъде здравно заведение – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, с предмет на дейност: научноизследователска, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве; оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда, рисковите фактори, свързани с поведението и начина на живот; промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите.

С предлаганите промени ще бъдат оптимизирани в максимална степен дейностите, осъществявани до момента от двата центъра, и ще бъдат съкратени служители с отпаднали, променени или дублиращи се функции. Според МС обединяването на двете структури ще създаде възможност за окрупняване на отделните структурни звена и съсредоточаване във всяко едно от тях на дейности със сходен характер, което от своя страна би допринесло за подобряване качеството и ефективността на извършваната работа.

Очакваните резултати от приемане на проекта са свързани с подобряване на организацията и ефективността на експертно-консултативната, научноизследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве, както и на събирането и анализирането на здравна информация. Намалява се и общата численост на бюджетната система на здравеопазването със 110 щатни бройки.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.