Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Решения на Министерския съвет

Решения на Министерския съвет

Център „Фонд за трансплантация” с повече правомощия

Центърът „Фонд за трансплантация” занапред ще поема финансирането и на подготвителните медицински грижи у нас за пациенти, одобрени за трансплантация в чужбина. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация, приети от правителството на 5 януари т.г. В момента повечето от тези процедури се осигуряват по линия на НЗОК или Министерството на здравеопазването, но въпреки това възникват случаи, в които няма осигурено държавно финансиране за нужните медицински грижи до извършване на трансплантацията.

Останалите промени в нормативния акт прецизират функциите на ИАТ в областта на дейностите по осигуряване на качество и безопасност на трансплантациите. На изпълнителния директор на агенцията се възлага проверката на документацията на лечебните заведения за съответствие на заявените разходи с извършените дейности за трансплантации.

Въвежда се таван на цените за избор на лекар и екип

Таксата за избор на лекар в лечебните заведения ще бъде между 250 лв. и 700 лв., а за избор на екип – между 350 лв. и 950 лв. Това предвиждат промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите, одобрени от правителството.

В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които може да се искат от пациентите. Справка на Министерството на здравеопазването показа, че на места те стигат до 10 000 лв. Съгласно измененията в наредбата се залагат пределни граници за двете услуги, за които лечебните заведения имат право да формират отделни такси. Сумите ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки:

Стойност на КП Избор на лекар Избор на екип
До 500 лв. 50% от КП, но не повече от 250 лв. 75% от КП, но не повече от 350 лв.
От 501 до 1000 лв. 50% от КП, но не повече от 300 лв. 75% от КП, но не повече от 450 лв.
От 1001 до 2000 лв. 30% от КП, но не повече от 400 лв. 60% от КП, но не повече от 700 лв.
Над 2000 лв. 20% от КП, но не повече от 700 лв. 40% от КП, но не повече от 950 лв.

Новите условия за избор на екип са задължителни за всяка болница независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от НЗОК.

Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците трябва да бъде публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата.

За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Създават се регионални здравни инспекции

Преобразуването на съществуващите регионални центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура – регионална здравна инспекция, бе одобрено от Министерския съвет. Направените структурни промени са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в РЗИ да бъде 3459 души, като намаляването на щатовете е с 440.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.