Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Реалната практика подсказва нови решения

Реалната практика подсказва нови решения

Проучване от реалната клинична практика предоставя нови данни, че начална терапия с Giotrif®/Gilotrif® (afatinib) и последваща терапия с osimertinib осигуряват средна продължителност без химиотерапия от 27.6 месеца при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб и установена EGFR активираща мутация

Ингелхайм, Германия, 16 януари 2019 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви резултати от GioTag – ретроспективно проучване от реалната клинична практика, което изследва влиянието на Giotrif®/Gilotrif® (afatinib) като първа линия на лечение, последвано от osimertinib, при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и установена активираща мутация на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR M+) и вторично възникнала T790M мутация – най-често срещаният механизъм на резистентност към първо и второ поколение EGFR тирозин киназни инхибитори. Резултатите, които са публикувани в сп.“Future Oncology“, показват, че тази стратегия на последователно прилагане на тирозинкиназни инхибитори е ефективна за отсрочване на последваща химиотерапия.

Според проучването средното време на лечение с afatinib и osimertinib е било 27.6 месеца. При тази разнообразна популация от реалната клинична практика клиничната полза е била сходна за всички подгрупи пациенти, като особено обнадеждаващи резултати се наблюдават при пациенти с делация в екзон 19 (Del19) (средното време на лечението е 30.3 месеца) и азиатски пациенти (46.7 месеца средно време на лечение). В допълнение, резултатите показват 2 – 2.5 години обща преживяемост при съответно 78,9% и 68,8%.

15,3% от пациентите в това проучване са били с лош функционален статус при старта на лечението с afatinib (определен по ECOG ≥2). Тези пацинети обичайно се изключват от клиничните изпитвания.

Osimertinib като първа линия терапия е ефективен, но все още липсват одобрени за употреба последващи TKIs терапевтични опции и голяма част от пациентите, които прогресират на терапия с osimertinib, продължават с химиотерапия. Резултатите от това проучване предполагат, че стратегията на последователна употреба на afatinib и osimertinib може да предложи дългосрочна клинична полза за значителен брой пациенти, удължавайки свободния от химиотерапия период.

- С появата на все повече терапевтични възможности за таргетно лечение е важно да се оцени влиянието при подбора на отделните терапевтични линии върху резултатите на пациентите, каза д-р Максимилян Хохмайер, медицински онколог от Катедрата по респираторна и спешна медицина, болница „Ото Вагнер“ и координиращ изследовател в проучването. – Резултатите от GioTag показват, че последователната терапия с afatinib и osimertinib е ефективна стратегия при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб и установена EGFR активираща мутация, която предоставя дългосрочна клинична полза за значителен брой пациенти, като удължава времето до започване на лечение с химиотерапия.

Д-р Виктория Зазулина, ръководител на отдел „Онкология и солидни тумори“ към фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim, каза: – Съгласно резултатите от глобално допитване, представено неотдавна на Световната конференцията по проблемите на рака на белия дроб (WCLC), много лекари смятат, че не разполагат с достатъчно данни, за да вземат информирано решение как да се възползват в максимална степен от наличните таргетни терапии при пациенти с недрбеноклетъчен рак на белия дроб и позитивна EGFR мутация. В отсъствието на данни от рандомизирани клинични проучвания, доказателствата от реалната клинична практика могат да помогнат при вземането на решения за лечение. GioTag е първото глобално проучване на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб и позитивна EGFR мутация, в което се разглежда последователността на употреба на таргетните терапии, така както се прилагат във всекидневната клинична практика. Тези резултати ще предоставят повече данни за използването на TKIs при EGFR мутация, като се търсят ползи отвъд първата линия лечение, за да се максимизира цялостното дългосрочно въздействие на таргетните терапии при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб.

Afatinib е одобрен в редица държави, включително в ЕС, Япония, Китай, Тайван и Канада под търговското наименование Giotrif®, в САЩ като Gilotrif®, в Индия под търговското наименование Xovoltib®, за употреба при пациенти с недребнокелтъчен рак на белия дроб и установена позитивна EGFR мутация. Afatinib е одобрен също в ЕС, САЩ и други държави за лечение на пациенти с напреднал плоскоклетъчен рак на белия дроб (SqCC), при които заболяването прогресира по време на или след лечение с платина базирана химиотерапия.

В международен план условията за регистрация за употреба на медикамента са различни, затова е необходимо да се прави справка с локално одобрената актуална кратка характеристика на продукта.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.