Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Общопрактикуващите лекари пишат писма …

Общопрактикуващите лекари пишат писма …

До медиите

От една седмица се провеждат заседания на Консултативния съвет към Министерството на финансите, свързани с определяне на цени, обеми и методика на заплащане на медицинските дейности (т.нар. остойностяване) за следващата година. От състоялите се до този момент заседания няма задоволителни резултати както за лекарите, така индиректно и за пациентите.

Единствен представител в Консултативния съвет към МФ е  председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. Във връзка с определянето на цени, обеми и методика на заплащане в първичната помощ за 2011 г. чрез него, а и пряко до Консултативния съвет изпратихме анализ и предложение, изготвени от НСОПЛБ, които не бяха приети.

След участие в заседанието на Консултативния съвет в МФ на 7 декември т.г., по данни на д-р Райчинов предложението на МФ за цени и обеми в първичната извънболнична медицинска помощ (при ОПЛ) е следното:

-            Цена на профилактични прегледи при лица до 18 г. и над 18 г. – 8,00 лв.;

-            Цена на диспансерен преглед – 7,50 лв.;

-            Цена на имунизация при деца – 4,00 лв.;

-            Цена „Майчино здравеопазване“ – 5,00 лв.

Запазват се сериозно завишените обеми (брой прегледи), които първоначално бяха предложили от МФ. Премахва се първоначално заложеното минимално увеличение на капитацията. Не се приема въвеждането на предлаганата от нас нова методика на заплащане чрез коефициент за диспансеризация и квалификация и др., което определи сегашната ни позиция.

До д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС

Уважаеми д-р Райчинов,

Полученият от Консултативния съвет към МФ чрез Вас отговор на нашите предложения за цени, обеми и методика на заплащане в ПИМП за 2011 г. са илюстрация на максимата, че „Нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено“.

В предложението на Министерството на финансите:

1.    Не са възприети идеите на НСОПЛБ за въвеждане на коефициенти при работа с диспансерно наблюдавани пациенти, както и за оценка на квалификацията – фактори, които осигуряват качество на извършваната дейност, въвеждат прецизиране на същата и стимулират активност от страна на изпълнителите на медицинска помощ с множество последващи позитивни ефекти за пациентите. Разчетите ни са направени с голяма точност и нежеланието за тяхното приемане за нас е белег на безотговорност или непознаване на проблемите в първичната помощ.

2.    За пореден път е подценена дейността по имунопрофилактиката на лицата над 18-годишна възраст, като е отхвърлено нашето предложение този вид труд да бъде макар и минимално остойностен. Казано на обикновен език, Министерството на финансите счита, че предпазването на възрастните от болести „не си струва парите“.

3.    Аритметично е заложена цена на профилактичен преглед при деца до 18-годишна възраст, еднаква с тази при възрастните над 18 години, без да се отчита разликата в съдържанието и интерпретацията на прегледа, какъвто е подходът при диференцирането на капитационното заплащане.

4.    Отново в ултиматума на МФ е заложен брой на български граждани, за които се счита, че са осигурени, въпреки че данните сочат разлика около 1 милион неосигурени. Не можем да приемем като гаранция за истинността на цифрите телефонно обаждане от НАП.

5.    За цените за капитация е обявено, че ще бъдат в размер както през 2010 г. – това е стар похват за спестяване на средства и вече две години капитацията не е актуализирана, независимо от натрупаната за периода инфлация от 10,8% (НСИ).

6.    Планираните брой прегледи по различни направления са сериозно завишени, така че традиционно да формират скрит остатък в бюджета за ПИМП в размер на около 15-25 млн. лева, който при липса на изрично указващи друго разпоредби в Закона за бюджета на НЗОК може да бъде пренасочван за други цели.

7.    Заплахата от страна на МФ да остави цените на нашите дейности на нивото на 2010 г., ако не приемем техните условия, можем да определим като неразумна в професионален и политически аспект.

В заключение – предлаганият от МФ вариант на цени и обеми (методика на заплащане липсва), както и възприетият подход – „всичко или нищо“, при несъгласие от наша страна, приемаме за демонстрация на нежелание за промяна, невъзможност за изпълнение на поети в последната година ангажименти от страна на институциите. Става дума за действия, които във времето ще доведат единствено до отрицателни последици за съсловието и обществото. Всеки един от тези елементи ще бъде подложен на подробни анализи сега и във времето, изводите НСОПЛБ ще свежда своевременно до знанието на широката общественост.    Настоящото писмо също ще бъде оповестено чрез медиите.

Настояваме лично Вие като председател на БЛС и единствено допуснат за участие в Консултативния съвет по силата на „подобрения закон“ да отстоявате пред МФ интересите на лекарите, работещи в ПИМП, да поискате преразглеждане на позицията на МФ, като се вземат предвид направените от нас предложения. Считаме за по-консенсусен посочения от нас вариант II, в който разчетите са в рамките на планирания бюджет и водят до ефективно и ефикасно усвояване на средствата.

Като отчитаме, че поради умишленото „подобряване“ на законите властовите лостове са в ръцете на МФ, напомняме, че властта преди всичко означава отговорност, оправдано доверие и съзидателност в полза на тези, които са поверили тази власт в ръцете на управляващите.

9.12.2010 г.

Екип на НСОПЛБ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.