Вие сте в: Начало // Всички публикации // За африканската чума и трихинелозата

За африканската чума и трихинелозата

Похвална е инициативата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерството на земеделието, горите и храните, за организираната и проведена през февруари т. г. в София научно-практична конференция, посветена на важни за страната ни проблеми. Темата бе „Опасност от внос на африканска чума по свинете(АЧС), намаляване плътността на популацията на дивите свине като метод за ограничаване на болестта в България. Трихинелоза”. За участие в конференцията бяха поканени различни специалисти от заинтересованите министерства, представители на научни и учебни заведения.

Африканска чума по свинете

АЧС е силно контагиозно заболяване с висока смъртност, което се причинява от сложен комплексен вирус. Не е опасна за човека! Първият описан случай на АЧС е констатиран в Кения. Заболяването се разпространява в повечето държави около Сахара, както и в Мадагаскар. Първият случай на АЧС извън Африка е в Португалия през 1957 г., в резултат на изхранване на домашни свине с кухненски отпадъци от самолетни полети (в близост до летището на Лисабон). Случаи на АЧС са докладвани в различни страни в Европа, заболяването е било „в стихията си“ за повече от три десетилетия, до пълното му успешно ликвидиране в началото на 90-те години на миналия век.

В изводите от конференцията се подчертава, че разпространението на вируса чрез т.нар. антропогенен (човешки) фактор продължава да играе важна роля в епизоотологията на АЧС в Европа, въпреки всички предприемани мерки за ограничаване. Важен момент в превенцията и контрола е да се прекъсне епизоотичната връзка между популацията на домашните и дивите свине. Изключително е тревожен фактът, че за първи път АЧС е регистрирана в съседна на България страна, което увеличава риска от проникване на инфекцията от умерен до висок. За 11 години в Европа АЧС се установява последователно в различни страни, като от 2017 г. се отчита в Чехия и Румъния.

Във връзка с АЧС са формулирани препоръки, по-важните от които са: лицата, които се завръщат от засегнатите от АЧС държави – членки на ЕС, трябва да избягват контакт с домашни свине, докато не се уверят, че не пренасят вируса на АЧС. В рисковите райони (особено около големите промишлени свиневъдни стопанства, където има домашни свине, отглеждани в личните стопанства от т.нар. тип „заден двор”) и с ниска степен на биосигурност, те следва да се премахват чрез превантивно клане, като стопаните им да се компенсират частично. Трансграничният характер на тази инфекция изисква координирани трансгранични мерки за превенция и контрол на заболяването и в съседните държави.

Трихинелоза

Тя бе дискутирана въз основа на три презентации:

- „Тенденция в разпространението на трихинелозата сред дивите свине в България за периода 2012-2017 г.” от доц. Никола Лалковски. През проучвания период са били изследвани общо 500 месни проби от диви свине, произхождащи от 22 области на страната. С най-висок процент са положителните за трихинели проби в Сливенска, Благоевградска, Пловдивска, Шуменска област. Установено e нарастване на трихинелоносителство сред изследваните проби от диви свине през последните две години, с което се обяснява и по-голямата роля на дивите свине като източник на трихинелозни взривове сред хората у нас.

- „Трихинелоза в България сред хората през 2013-2017 г.” от  Румен Харизанов и съавтори от НЦЗПБ. През проучвания период са регистрирани сред хората у нас общо 17 трихинелозни взрива и 1 спорадичен случай през 2015 г. на територията на 10 области. Прави впечатление подчертаната сезонна динамика на трихинелозните взривове, която съвпада с ловния сезон и зимните празници.

Източник на инвазията при епидемичните взривове основно са били диви свине, следвани от домашни свине, а има и случаи на смесена инвазия.

- ”Биомолекулярни проучвания върху видовия състав на причинителите на трихинелозните взривове, извършвани в НРЛ за диагностика на паразитозите към НЦЗПБ” от Александра Иванова и съавтори. Съобщава се, че с помощта на молекулярно-генетични методи досега в род Trichinella spp. са открити 8 вида. Основателно се извежда извод за важната роля на молекулярно-биологичните методи в управлението и мониторнига на паразитните заболявания.

Направени бяха и други изводи:

1. България и Румъния са страните с най-висок дял (60,4%) от всички потвърдени случаи на трихинелоза, докладвани в ЕС през 2016 г.

2. По данни от годишния доклад на EFSA и ECDC за зоонозите и зоонозните причинители не само за 2016 г., но и за последните 10 години (2009-2016г.) България е на челна позиция в ЕС по брой на заразени с трихинелоза (над 700 души).

3. Според Регламент 2015/137527/ЕС всички възприемчиви към трихинела животни, предназначени за човешка консумация на европейския пазар, трябва да бъдат изследвани с ензимния метод за наличие на паразитни ларви в мускулите или в труповете.

4. Задължително изследване за наличие на трихинели по ензимния метод следва да се извършва не само при кланичния добив на свинско месо, а и на това от извънкланичен добив за лична консумация.

5. Въпреки системно извършваната промотивна дейност от хуманни и ветеринарни лекари по отношение на трихинелозата сред населението, нивото на здравната култура все още е ниско.

Не бива да се забравя и фактът, че достъпът на хората (свиневъди, ловци и др.) до акредитираните лаборатории за диагностика на месо и месни продукти е затруднен поради техния ограничен брой и отдалеченост. Съществуват области, в които няма кланици. Налице е слаб или липсващ ветеринарно-санитарен контрол при клане на животни в личното стопанство. На много места в диагностичните лаборатории в страната не се прилага методът за ензимно смилане на месото съгласно Регламента на ЕС от 2015 г. Продължава допускането на бракониерство сред членовете на БЛРС, без да им се търси отговорност; подценява се здравното възпитание и часовете по здравна просвета сред подрастващото поколение и др.

Доц. Виолина Боева–Бангьозова

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.