Вие сте в: Начало // Всички публикации // Постигаме революция

Постигаме революция

  • В разбирането на механизмите при фамилни, ранни, редки и атипични форми на деменция
  • Във възможностите да се развие модел за диагностика, скринирана верификация и терапия

Невродегенеративните заболявания, които протичат с деменция, са разнообразни и имат различен генетичен риск. При някои заболявания – например болестта на Алцхаймер, наследствените форми са изключително редки. При други заболявания – фронтотемпорална деменция, наследствените форми са по-често наблюдавани. Когато се касае за ранни и/или фамилни форми на заболяването, рискът се увеличава. За фамилни форми може да се говори, когато има двама близки родственици с поставена диагноза деменция, а за ранни форми – когато началото на дементните прояви е преди 65-годишна възраст.

При фамилни и/или ранни форми на заболяванията може да се направи генетичен скрининг за гени, които са познати като причинители на заболявания, протичащи с деменция. Много често клиничната картина на наследствените форми е атипична и неясна. Нашият екип, в сътрудничество с водещия Европейски генетичен център в Стокхолм, Швеция, е пионер в създаване и приложение на панел от гени, които чрез съвременни генетични методи да се изследват едновременно за изясняване на генетичните дефекти, отговорни за развитието на различните форми на деменция. Благодарение на изследванията на български пациенти с този панел от гени са открити за първи път някои нови наследствени форми на невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция.

Благодарение на надеждността на клиничната и научната дейност на екипа/център бяхме избрани за партньори за съвместни генетични проучвания от водещия европейски център – Каролинския институт в Стокхолм. Беше извършена огромна клинична и изследователска дейност  с активното участие на представител от нашия екип за скриниране, подробно клинично изследване, в това число фенотипизиране (описание, характеристика) на особеностите на протичането на заболяването. От обхванатите голям брой болни подбрахме 140 пациенти с наследствени, ранни, редки и атипични форми.

  • За пръв път такъв контингент с подробни клинични и невропсихологични изследвания е подложен на специализирани генетични изследвания със съвременни генетични технологии от следваща генерация секвениране в генетичния център на Каролинския институт. Подробните клинични изследвания допринасят значително за характеризиране на отделните мутации и откриване на най-ранните нарушения при такива генетични дефекти. Познаването на ранните клинични белези при такива генетични дефекти подпомага идентификацията на генетичните форми на заболяването и целенасоченото търсене на генетични дефекти.
  • Нашите проучвания предоставят за пръв път информация за честотата на различните генетични дефекти при наследствените форми на деменция в България. Тази информация е от огромна помощ за откриване на генетичните дефекти в българското население – това в скоро време трябва да се превърне в рутинно изследване. Например мутацията в един съвсем скоро открит ген е изключително честа при пациенти с фронтотемпорална деменция в скандинавските страни, докато ние откриваме, че тя не е много често срещана в нашата популация. За някои други гени получихме подобна на другите европейски страни честота.
  • За наше голямо удовлетворение ДНК анализът откри нетипични форми на заболяването, при които само генетичното изследване постави дефинитивна диагноза. Нашите данни доведоха до откриване на нови форми на няколко заболявания, които се предизвикват от съчетани мутации в няколко гена. Тези открития са невъзможни без осъществяване на точно този метод на изследване. Получените данни са предизвикателство към учените за изследването на нови механизми за възникване на някои заболявания, протичащи с деменция.
  • Нашият екип откри много рядко генетично заболяване за пръв път в България. Проведеното симптоматично лечение на това неврологично заболяване доведе до подобряване на мускулните болки и мускулната слабост – за пръв път в света бе предложено лечение на това заболяване. За много наследствени случаи обаче все още не са открити генетичните причинители. Приемаше се, че дефект в определен ген води до определено заболяване, протичащо с деменция.
  • За пръв път в света нашият екип в колаборация с международен екип от учени – генетици и невропатолози, чрез използване на съвременни генетични и биоинформационни техники показва нов механизъм на възникване на заболяването при българска фамилия. Това проучване доказа участие на генетични дефекти в няколко гена, които действат паралелно и водят до настъпване на симптомите на заболяването във фамилията. Съвместните съвременни генетични методи, информационни софтуери и невропатологични изследвания на наши пациенти ни предоставиха информация на

нов механизъм за възникване на фамилни форми на деменция

Това откритие на нашия екип прави революция в разбирането на механизмите на поява на фамилни форми на заболяванията и може да бъде отговор за причината на много от наследствените форми на невродегенеративни заболявания без изяснен генетичен дефект.

Надяваме се чрез тези многогодишни усилия да превърнем генетичната диагноза на българските фамилии в рутинно изследване и да предоставим на всички семейства, които желаят, тези съвременни методи на изследване.

Всички тези резултати ще бъдат съобщени на научните среди публично в предстоящия симпозиум на 2 април 2016 г. Ние ще представим обобщено данните от това съвместно проучване. Значимостта на събитието е изключителна, като се има предвид, че основни лектори са председателят на Европейския консорциум по БА проф. Винблад и ръководителят на департамента по неврогенетика в Каролинския институт проф. Граф. Те ще представят най-новите тенденции в диагностиката и терапията на тези иначе редки заболявания, които получават шанса да бъдат максимално рано открити – диагностицирани, в нашата страна. Тези научни постижения дават възможност да се развие модел за диагностика, скриниране, верификация и терапия на ранните атипични форми на деменция.

От изключителна важност е въпросът каква да бъде терапията при генетично доказаните форми, за което се развива съвсем ново направление. През последните години са формирани международни мрежи за проследяване на членовете на семействата на пациенти с наследствени форми на заболявания, протичащи с деменция, при които с подробни изследвания могат да се установят най-ранните белези на поява на заболяването при лица, които имат генетичен риск за това – до 20 години преди първите симптоми на заболяването. Създаден е американо-европейски проект за генетична банка, където сме поканени за участие. Предстои да се апробира нов вид лечение за роднините на тези, които са носители на генетичния дефект, около 10-15 години по-рано от очакваното начало на симптомите при тях. Смятаме този проект за уникална възможност за терапевтични въздействия за семейства, при които са открити генетични дефекти.

Проекти

Нашият екип, като номиниран Център по деменция в състава на Европейския консорциум за болест на Алцхаймер, развива активно дейности в няколко основни направления – клинично и амбулаторно организирана експертна оценка, ранна диагностика и терапия на деменции, мултидисциплинарни научни изследвания, обучение на медицински специалисти. През последните 2 години нашият екип и център е спечелил няколко големи проекта, които ще подпомагат разработването и реализирането на основни дейности от националната стратегия за борба с деменции.

От 2016 г. стартира проект, финансиран от Министерството на образованието на Германия, който има за цел да хармонизира диагностичните методи съобразно с новите критерии в двете страни. Въпросът за хармонизиране на диагностичните методи е актуален в световен план. Изключително важни са опитите за хармонизиране на клиничните, невропсихологичните, лабораторните и невроизобразяващите методи между европейските страни за ранната диагноза и грижи за пациенти с деменция.

От 2016 г. е в ход и международен мултидисциплинарен проект, финансиран от Международната агенция за атомна енергия, който е насочен към диференциална диагноза на различните видове деменции в най-ранните предементни фази на заболяването чрез възможностите на съвременни невроизобразяващи, ликворни и невропсихологични изследвания. Обхващат се много ранни етапи на различни форми на деменция – дегенеративни, съдови, посттравматични, при HIV. Уникална възможност УБ „Александровска“ да стане референтен център за тези изследвания.

Чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.