Вие сте в: Начало // Всички публикации // Клинична хомеопатия в общата практика

Клинична хомеопатия в общата практика

От 15 до 17 май т.г. в Несебър бе проведена XIV национална конференция с международно участие, организирана от Българската медицинска хомеопатична организация  /БХМО/ и от Европейската школа по клинична хомеопатия със съдействието на фирма „Боарон“. Основна тема на конференцията бе „Клиничната хомеопатия в практиката на общопрактикуващия лекар“, а интересът към нея събра голям брой медици и фармацевти от страната и от чужбина. Специален гост-лектор бе зам.-председателят на френското хомеопатично научно общество д-р Дидие Десварт.

Тридневната научна програма бе наситена със задълбочени тематични презентации с резултати от проведени проучвания, с представяне на собствен  клиничен опит и конкретни случаи от практиката, с дискусии по актуални проблеми, както и с интересна постерна сесия.

В разработка за хомеопатичното лечение при полиморбидни пациенти д-р Петко Загорчев, д-р Зорка Угринова и проф. Надка Бояджиева отбелязаха, че полиморбидността е актуален проблем, който обхваща все по-голям процент от пациентите на ОПЛ. Състоянието е характерно за хора в напреднала възраст с повече от едно заболяване и е свързано с редица неблагоприятни тенденции като полипрагмазия, ятрогенна патология, склероза и сикотизация в хроничната патология, влошено качество на живот. Според авторите лечението на полиморбидните пациенти с хомеопатични препарати, включени към конвенционалната терапия, води до намаляване на полипрагмазията, до овладяване на нововъзникналата патология и до подобряване на терапевтичните резултати. С прилагането на Arsenicum album, Kalium carbonicum, Natrum sulfuricum, Causticum, Calcarea fluorica и др. се повлиява благоприятно съотношението полза/риск от медикаментозното лечение и се разширяват терапевтичните възможности на ОПЛ.

Д-р Слави Филчев се спря на хомеопатичния подход при често боледуващото дете – сериозен проблем, макар и непризнат като отделна нозологична единица от конвенционалната педиатрична школа. В доклада си авторът анализира резултатите от хомеопатичното лечение на 1211 често боледуващи деца. Като теренна терапия при 58% от децата са били използвани медикаменти от туберкулиновата група (Tuberculinum, Calcarea phosporika, Sulfur iodatum), а при 42% – антисикотични лекарства (Thuya occidentalis, Medorrhinum). При 26% от децата е бил отчетен отличен лечебен ефект, при 34% – добър, при 23% – задоволителен, а при 17% – незадоволителен. Авторът прави извода, че ефикасността на лечението  на често боледуващите деца се увеличава от добре подбраните теренни хомеопатични медикаменти.

Проф. Любка Митева и д-р З. Угринова  представиха тема за терапевтичната роля на хомеопатията при атопичен дерматит, като цитираха 40 случая на деца, успешно лекувани от лекар хомеопат. Най-често прилаганите медикаменти са Histaminum, Arsenicum iodatum, Lycopodium clavatum, Medorrhinum и др. В разработката се подчертава, че за успешния резултат от голямо значение е добрата професионална колаборация между дерматолога и хомеопата.

Интересно мултицентрово ретроспективно проучване представиха д-р Иван Енев, д-р Анна Маринова, д-р Красимир Манасиев, д-р Милен Димитров. Проследено е приложението на хомеопатични медикаменти в практиката на ОПЛ за тримесечен период в началото на 2014 г. Анализиран е терапевтичният ход на 7336 прегледа, като е отчетено при кои заболявания е предпочитано хомеопатично лечение и какви препарати са предписвани. Установено е, че изцяло с хомеопатия са лекувани  15% от случаите, а в съчетание с конвенционално лечение – 65%. Най-често хомеопатична терапия в практиката на ОПЛ е прилагана при дихателни заболявания, следвани от ендокринологични, неврологични, съдови и болести на обмяната.

Темата за хомеопатичния подход при перименопауза бе развита от проф. Благовест Пехливанов и д-р Райна Томова. В презентацията се подчертава, че  хомеопатията успешно повлиява функционалните нарушения в този период и подобрява качеството на живот.  Терапията бе разгледана в контекста на два чувствителни типа – Sulfur и Sepia officinalis, при които перименопаузалните проблеми се овладяват с Folliculinum, FSH, Insulinum, Calcarea fluorica и др. Представени бяха още симптоматични и етиологични медикаменти, подходящи при задълбочаващи се в перименопаузалния период характерни проблеми.

Проф. Людмил Пейчев представи резултати от проучване за оценка на терапевтичната ефективност на хомеопатично лечение в амбулаторни условия на деца с атопична форма на бронхиална астма. Анализирани са хомеопатичните досиета на 215 деца (116 момчета и 99 момичета) в периода 2005-2014 г. Диагнозата атопична астма е определяна от специалист, а пациентите доброволно са потърсили помощта на лекар хомеопат. Използвани са редица клинични и лабораторни показатели за сравняване състоянието на пациентите при първия преглед и след една година. Анализирани са 872 хомеопатични прескрипции.

Установено е значимо увеличение на пациентите в ремисия и с интермитентна астма за сметка на деца с персистираща астма, чийто брой значително намалява. Освен това хомеопатичната терапия е намалила броя на придружаващите заболявания с алергична генеза и е редуцирала броя на хоспитализациите.

Най-често предписваният хомеопатичен симптоматичен и патогенетичен медикамент срещу атопична астма при деца е Poumon. Препоръчват се и Apis mellifica, Blatta orientalis и Urtica urens. Водещи от теренните средства са Silicea, Arsenicum album, Tuberculinum, Dulcamara, Natrum muriaticum.

Направеният от автора извод е, че прилагането на хомеопатия при атопична астма при деца подобрява значително клиничното състояние на пациента и спомага за постигане на продължителна ремисия.

Интерес предизвикаха и разработките: „Стрес и хомеопатия“ от д-р Мариан Иванов; „Мениджмънт на фебрилни състояния в детска възраст при избор на хомеопатично лечение“ от доц. Димитричка Близнакова и д-р П. Загорчев; „Редките болести и мястото на хомеопатията“ от д-р Радостина Симеонова; „Хомеопатично лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища в практиката на ОПЛ“ от д-р М. Димитров; „Хомеопатичен подход при заекване и енуреза“ от д-р Антоанета Пандурска и доц. Ирина Николова; „Хемороидална болест – възможности на хомеопатията“ от д-р Веска Занкова, д-р Милка Михайлова, д-р Анелия Венкова.

По традиция, по време на годишните хомеопатични научни конференции Европейската школа по клинична хомеопатия връчва дипломи на завършилите основен курс и курс за поддържаща квалификация. Както е известно, обученията се провеждаха в медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна по програми на школата.  На тазгодишния форум в тържествена обстановка  успешно завършилите лекари и фармацевти получиха своите дипломи, с което обществото на клиничните хомеопати нарасна с нови 398 членове.

Управителят на школата д-р Райна Томова с удовлетворение сподели, че интересът и на студентите медици към факултативно обучение по хомеопатия се увеличава: „Записалите се през тази година са близо 350 – положителна тенденция, която показва, че все повече бъдещи лекари желаят да усвояват и други методи на лечение – сред които лидер е хомеопатията“.

Ръководството на школата връчи и своите годишни награди за „Добра хомеопатична практика“ и за „Добра фармацевтична хомеопатична практика“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.