Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европейски възможности за работа в здравеопазването

Европейски възможности за работа в здравеопазването

Засилващото се търсене на работна ръка в сектора на здравеопазването се потвърждава от последния Европейски монитор на свободните работни места (EVM)*, публикуван от Европейската комисия. Заетостта в здравния сектор в ЕС е нараснала с почти 2 % на годишна основа между 2008 г. и 2012 г. Това се дължи на съчетание от фактори — застаряващо население, напредък в областта на технологиите и видовете лечение, очаквания на хората за по-качествени услуги и обръщане на по-голямо внимание на профилактиката. През 2012 г. почти 1 милион души са били наети на работа в сектора на здравеопазването.

Мониторът обаче отчита намаляващо общо търсене на трудовия пазар в ЕС, като през четвъртото тримесечие на 2012 г. свободните работни места са били с 6% по-малко, отколкото през същия период на 2011 г. През четвъртото тримесечие на 2012 г. броят на наетите на работа е намалял в повечето основни професионални групи, като за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. той е спаднал в групата на „специалистите“ – с 5%.

Професиите с най-висок растеж на броя на заетите – след работниците, предоставящи персонални грижи по домовете (в сектора на здравеопазването), са били разработчиците и анализаторите на софтуерни приложения, предоставящите административни и специализирани секретарски услуги, работещите в минното дело, специалистите с контролни функции в промишлеността и строителството, началните учители и учителите в детски ясли и градини.

Комисарят по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване Ласло Андор заяви:

- Европейският монитор на свободните работни места дава възможност на търсещите работа да открият кои сектори предлагат най-добри перспективи за професионална реализация. Той също така помага на публичните власти да инвестират в обучение на хора за придобиване на необходимите умения, за да се избегне недостиг. Последният доклад потвърждава, че здравеопазването е един от секторите с най-голям потенциал за създаване на работни места в Европа и показва къде инвестициите в обучение са спешно необходими.

В периода между четвъртото тримесечие на 2011 г. и последното тримесечие на 2012 г. предоставянето на персонални грижи по домовете се нареди на първо място сред бележещите най-бърз растеж професии. Три други професии от сектора на здравеопазването намират място сред 25-те професии с най-бърз растеж: медицински сестри и акушерки; приложни специалисти в областта на медицината и фармацията; други професионалисти в сферата на здравеопазването – например зъболекари, фармацевти, физиотерапевти. В средносрочен план най-обещаващи са перспективите за заетост за медицински сестри и акушерки.

В доклада се отбелязва също, че на редица страни може да се наложи да се справят с предизвикателството на застаряваща работна ръка в здравния сектор. Например повече от 40% от здравните специалисти в България и балтийските държави са на възраст между 50 и 64 години, което е значително над средното за ЕС равнище.

Повишаването на броя на наетите на работа в здравния сектор контрастира с общата тенденция, отразена от Европейския монитор на свободните работни места, показваща спад на наемането на работа с около 4% в ЕС-27 в периода между последните тримесечия на 2011 и 2012 г. В повечето професионални групи броят на наетите на работа е намалял, като той е спаднал за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. при специалистите. Същевременно броят на наетите на работа лица с висше образование е нараснал с 2%, което може да означава, че повече специалисти са приели работни места, изискващи по-ниска от тяхната квалификация.

Потенциалът за растеж в областта на дългосрочните грижи бе в центъра на вниманието на конференцията „Повече и по-добри работни места в сектора на услугите за грижи в домашни условия“, организирана от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) на 12 септември т.г. в Брюксел.

Значението на здравния сектор за създаването на работни места в Европа бе подчертано в пакета от мерки за заетостта от април 2012 г. на комисията, който включваше Работен документ на службите на Комисията относно план за действие за работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС.

В този сектор са заети пряко около една десета от работещите в ЕС, като на Германия и Великобритания се падат близо 60 % от всички здравни работници в ЕС-27, показва Европейският монитор на свободните работни места.

Професиите в сектора на здравеопазването са сред „най-проблемните професии“ в Европа, където попълването на свободните работни места е трудно, сочи Докладът за незаетите работни места и наемането в Европа за 2012 г. на Европейската комисия.

Според анализ на основните тенденции по отношение на медицинските сестри и акушерките съчетание от фактори допринася за несъответствието между търсене и предлагане: недостатъчен брой обучени медицински сестри, конкуренция за медицински сестри в световен мащаб, значително търсене на заместници, тъй като все повече медицински сестри и акушерки наближават пенсионна възраст, високи равнища на отпадане, заплащане и условия на труд, както и липсата на готовност за тежък физически труд.

* Европейският монитор на свободните работни места е бюлетин, който се публикува всяко тримесечие от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тази публикация е част от водещата инициатива в „Европа 2020“ „Програма за нови умения и работни места“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.