Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Успешен проект за здрава жизнена среда

Успешен проект за здрава жизнена среда

Информационен ден в Регионалната здравна инспекция в града бе организиран, за да се оповести успешното приключване на дейностите по проект Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве”. А и за да се маркира началото на активна дейност по наблюдение и изследване на фактори на околната среда, както и тяхното отражение върху здравното състояние на хората от този родопски регион.

Информационният ден започна с благослов и освещаване на новопостроения Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве” към РЗИ. В конферентната зала на Дома на здравето партньорите по проекта представиха най-важните моменти от същността и реализацията му.

Проектът Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве“ стартира на 14 март 2011 г. и се финансира от Оперативна програма „Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013″.

Водещ партньор е Регионалната здравна инспекция в Кърджали с партньори: сдружение „Обществена коалиция за здраве“ – Кърджали, и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийския университет „Демокрит“ в Александруполис, Гърция. Проектът е със срок на реализация 24 месеца и е на обща стойност 1 977 362 евро.

Основната цел на инициативата е да се повиши качеството на живот в трансграничния район Кърджали-Родопи и да се подобри здравният статус на населението чрез осъществяване на постоянен контрол на компонентите на околната среда и влиянието им върху човешкото здраве.

Проектът включва няколко етапа:

- строителство на модерно оборудвана лаборатория за постоянен контрол на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, почви, води и храни, както и на биологичен материал, и влиянието им върху човешкото здраве;

- създаване на трансгранична система за наблюдение, контрол и изследване влиянието на околната среда върху здравето на населението и определяне на здравния риск в реално време;

- създаване на възможност за извършване на изследвания при кризисни ситуации с използване на преносимо оборудване за пробонабиране;

- изграждане и развитие на сътрудничеството между българските и гръцките институции в района, повишаване знанията и квалификацията на специалистите от двете страни на границата.

Тези данни и подробна информация за хода и реализацията на амбициозната задача представи доц. д-р Жени Стайкова, дм – ръководител на проекта, директор на РЗИ в Кърджали. Тя напомни за първата среща на партньорите през април 2011 г., когато е даден старт на изпълнението на проекта, разказа за трудностите и напрежението при вземане на важните решения чрез комисии, участвали в разглеждането, оценката и класирането на офертите и конкурсите за избор на изпълнители, както и за доброто партньорство с избраните изпълнители. Строително-ремонтните дейности по изграждането на Трансграничния изследователски център са дело на Главболгарстрой – Пловдив, а доставката на лабораторното оборудване е дело на Медимаг – МС.

По-нататък чрез снимки и документи доц. Стайкова представи официалното откриване на Трансграничния изследователски център през април 2012 г. в присъствието на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазването, на главния държавен здравен инспектор, на областния управител на област Кърджали, на депутати, на генералния консул на Гърция в Пловдив, както и на много гости от Атина и от Александруполис.

Днес изследователският център „Околна среда и здраве“ е модерно оборудван с атомно абсорбционен спектрометър за елементен анализ, с оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, газов хроматограф с двустепенен квадруполен масспектрометър и системен софтуер, високоефективен течен хромантограф (HPLC) – апарат за определяне на афлатоксини и микотоксини, йонхроматографска система за анализ на стандартни катиони, стандартни аниони, сулфиди и цианиди, автоматичен биохимичен анализатор, модел BS-120 и др. По проекта е разработен и специален програмен продукт за обмен на данни. Днес изследователският център е акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, като са заложени и успешно защитени 102 метода за изпитване и 43 метода за пробонабиране – общо 145 метода, с над 20 показателя.

Всички тези факти са гаранция за устойчивостта на проекта, тъй като Кърджали е екологично рисков район, а проблемите, свързани със замърсяването на околната среда и влиянието й върху здравето на хората, са значими в регионален и световен мащаб, защото не признават граници. Очаква се изпълнението на проекта да допринесе за предприемането на адекватни мерки от институциите с отношение към проблема за усъвършенстване качеството на жизнената среда, както и за изработването на профилактични програми с цел подобряване на здравния статус на населението.

В своята презентация доц. Стайкова благодари на Министерството на здравеопазването за неоценимата помощ във всички етапи на проекта – от подготовката на проектното предложение и получаването на информираното съгласие, до кредитирането на дейностите и финализирането им. Тя подчерта значимата подкрепа на Управляващия орган и Съвместния технически секретариат на ЕПТС в Солун, и благодари на г-н Кириакос Фотиадис и инж. Галина Георгиева за съдействието и подкрепата при изпълнението на проекта. Като ръководител на проекта доц. Стайкова изтъкна приноса на всеки един от членовете на екипа, вложили време и средства при изпълнението на този мащабен инвестиционен проект.

Специална благодарност бе изразена и към проф. Джон Кириопулос – всепризнат учен в областта на общественото здраве, към г-жа Елеонора Хаджипашали – изп. директор на Главното управление на мрежата от лаборатории за обществено здраве в Гърция – HCDCP, и към г-жа Ирини Кириаки – началник на Отдел по управление на проекти.

Информационният ден по повод успешното приключване на проекта бе уважен чрез присъствието на д-р Д. Димитров – директор на дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми” в МЗ, на заместник областния управител А. Тюрдиев, на кмета на община Кърджали инж. Х. Азис – председател на Обществената коалиция за здраве, която е втори партньор в реализирането на проект. В събитието участваха общински съветници от Кърджали, председатели на районни лекарски колегии и директори на лечебни заведения в областта, ръководители на държавни институции, представители на фирмите – изпълнителки по проекта, директори на регионални здравни инспекции от страната.

От гръцка страна присъстваха Урания Рацика – и.д. генерален консул на Република Гърция в Пловдив, Елеонора Хаджипашали – изпълнителен директор в централното ръководство на мрежата от лаборатории по обществено здраве в Гърция, Кириакос Фотиадис – координатор в Съвместния технически секретариат на програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013” в Солун, инж.Галина Георгиева – наблюдател по проекта от страна на  Съвместния технически секретариат в Солун, партньорите по проекта от Регионалната лаборатория по обществено здраве за регион Източна Македония и Тракия в Александруполис, водени от д-р Теохарис Константинидис,дм, и Христос Николаидис.

Кметът на Кърджали инж. Х. Азис даде висока оценка за успешното приключване на проекта, определи работата на екипа на РЗИ като доказателство за „добре планирани цели“ и в заключение обобщи: „Като кмет на града съм горд, че Кърджали има толкова необходимия за жителите център за изследване на компонентите на замърсяване, което е предпоставка за вземане на мъдри икономически и индустриални решения, както и на ефективни здравни и профилактични мерки“.

Знаем, че грижата за общественото здраве е сложен, динамичен и безкраен процес. Известно е, че факторите на околната среда и здравето са и винаги ще бъдат взаимно зависими. Ето защо осъществяването на проект, създаващ условия за действащ и модерен контрол върху процесите, всъщност е реална грижа за здравето на всички и на всеки от региона на Източните Родопи. Точно такива проекти си заслужават усилията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.