Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Иновации за бъдещето

Иновации за бъдещето

Не е тайна, че в световен мащаб острата сърдечна недостатъчност (ОСН) представлява сериозно бреме както за пациентите и техните близки, така и за системите на здравеопазване като цяло. Това е най-честата причина за хоспитализация при хората над 65-годишна възраст. ОСН е и основен индикатор за извънболнична смъртност и рехоспитализации при болни с хроничната форма на заболяването – според статистиката честотата на рехоспитализациите достига до 50% през първите 6 месеца след изписване от болница. Още по-тревожно звучат прогнозите, които показват, че до 30-ия ден след болнично лечение смъртността е 10%, до първата година – между 25 и 30%, а до петата година – 50%.

- За съжаление настоящите терапевтични подходи не осигуряват оптимално подобрение на показателите и на симптомите, коментира д-р Ивайло Симеонов – медицински директор в „Новартис“ България. По думите му през последните десет години големите проучвания не са демонстрирали полза по отношение на основните индикации, които се следят при медикаментите за ОСН – преживяемост и смърт. Данните сочат, че при 60% от хоспитализираните болни се наблюдава положителен ефект от стандартната терапия до шестия час, но близо 40% остават без промяна или с много малки подобрения. Така например в Европа 24% от пациентите са изписвани от лечебните заведения със симптоми на застой. Днес „Новартис“ предлага нова молекула с генерично наименование serelaxin. Става дума за рекомбинантна форма на човешкия хормон relaxin, който помага на жените да се справят с предизвикателствата на хемодинамиката по време на бременността. В организма на бременната жена relaxin понижава с около 30% системното съдово съпротивление, увеличава с 20% сърдечния дебит, повишава с 30% общия артериален compliance, снижава съдовото съпротивление, подобрява бъбречния кръвоток и креатининовия клиърънс.

Хипотезата е, че наблюдаваните по време на бременността ефекти на relaxin биха могли да бъдат полезни и при остра сърдечна недостатъчност.

- Чрез многото си ефекти serelaxin реално адресира различни аспекти от патогенезата на ОСН – снижава миокардното натоварване, подобрява бъбречната функция, оказва ефект при протекцията на клетките и т. н., обясни д-р Симеонов.

Като аргумент към казаното лекторът запозна аудиторията с изводите от две проучвания, публикувани в The Lancet. Резултатите са повече от оптимистични. Първото изпитване е проведено сред 244 пациенти с остра сърдечна недостатъчност и систолно артериално налягане над 125 мм Hg. Установен е благоприятен профил на безопасност, а оптималното съотношение полза-риск е при доза от 30µg на килограм на ден.

Първите данни дават основание на изследователите да пристъпят към следващата фаза на изследването, където са обхванати 1200 души. Задачата е да се оцени безопасността на serelaxin, добавен към стандартната терапия.

Резултатите показват, че при пациентите на serelaxin се наблюдава умерено или изразено подобряване на симптомите на задух с близо 20%; с 37% е намален рискът от сърдечно-съдова смърт до 180-ия ден; намалява продължителността на болничния престой с близо един ден, както и броят на дните, прекарани в инвазивни или интензивни кардиологични звена; налице е благоприятен ефект върху бъбречната недостатъчност; не се наблюдават нежелани събития.

Лекторът обяви, че препаратът е подаден към ЕМА през януари т. г. и в скоро време се очаква официално становище. В случай че от агенцията оценят получените данни като достатъчно категорични, от следващата година молекулата може да бъде прилагана като средство за лечение на ОСН.

По-нататък в презентацията д-р Симеонов акцентира върху проблема за хроничната сърдечна недостатъчност. Високи нива на заболяемост и обща смъртност, липса на достатъчно ефективни медикаменти, нежелани реакции от терапия с АСЕ-инхибитори – това са само част от многобройните предизвикателства, пред които се изправят изследователи, лекари и пациенти.

В търсене на благоприятни решения от „Новартис“ вече са започнали изпитвания на молекулата LCZ696, стана ясно от доклада. Това е първият в класа си ангеотензин рецепторен неприлизинов инхибитор. Молекулата съдържа два активни центъра – осигурява едновременно инхибиране на неприлизина, ангеотензин рецепторна блокада. Агентът, който реализира ангеотензин рецепторната блокада, е добре известният на специалистите валсартан. След перорален прием LCZ696 се разпада до предлекарство, което след хидролиза се превръща в активен неприлизинов инхибитор.

Първото клинично изпитване е проведено при хора с артериална хипертония, а получените данни категорично доказват ползите върху стойностите на кръвното налягане. По-голям интерес обаче представлява пилотното изследване върху пациенти с ХСН, което също е публикувано в The Lancet. Целта на 12-седмичното проучване е била да оцени безопасността на LCZ696 – приложено в режим 2 пъти по 200 mg, спрямо валсартан – 2 пъти по 160 mg. Резултатите показват, че още на 12-ата седмица е постигнато значимо снижение на маркера NT-proBNP, като тази тенденция се запазва до 36-ата седмица. В същото изпитване е постигнато значимо подобрение в класификацията по NYHA спрямо изходното ниво в сравнение с валсартан.

Припомнено бе, че в момента тече мащабното клинично изпитване -  PARADIGM, в което участват и български кардиолози от 32 центъра в страната. Основната цел е да се установи дали LCZ696 превъзхожда еналаприл по отношение на намаляването на сърдечно-съдовата смъртност и хоспитализациите при пациентите с хронична сърдечна недостатъчност.

По време на срещата бе припомнено, че в момента протича мащабно клинично изпитване на молекулата ACZ885 (канакинумаб). Това е една от сериозните инвестиции на „Новартис“, чиято цел е да провери хипотезата за ролята на възпалението при сърдечно-съдов риск и при превенция на сърдечно-съдовите инциденти.

Известно е, че високосензитивния с-реактивен протеин е маркер за сърдечно-съдово възпаление, а също така е предиктор за повторни сърдечно-съдови инциденти при стойности над 2 mg на литър. Формирането на атеромната плака и последващата й руптура зависи от депонирането на LDL-холестерол, холестеролови кристали, активирани инфламазоми, както и от изключително важния медиатор на възпалението интерлевкин-1бета.

Канакинумаб е моноклонално антитяло, което се свързва с интерлевкин-1бета, като по този начин блокира неговото действие и облекчава симптомите на заболяването. Има дълъг полуживот (около 26 дни), прилага се като подкожна инжекция веднъж на 3 месеца.

- Предположението е, че чрез блокирането на интерлевкин-1бета ще се намали съдовото възпаление, ще се подобрят сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност, поясни д-р Симеонов. Той припомни, че канакинумаб вече е одобрен за определени индикации – т. нар. cryopyrin associated periodic syndromes. Става дума за група от редки болести, която включва студова алергия, както и някои други автоимунни заболявания. Регистриран е също така за подагрозен артрит – друго заболяване, в което интерлевкин-1бета играе ключова роля. Присъстващите бяха запознати с резултатите от пилотното фаза 2 проучване при пациенти със захарен диабет тип2 и висок риск, при които е проследен ефектът върху маркерите на възпалението – с-реактивен протеин, интерлевкин 6, фибриноген – за различни дози на канакинумаб.

В заключение лекторът подчерта, че съществува сериозна дискусия между европейската и американската школа за ролята на възпалението при атеросклеротичния процес и връзката на съдовото възпаление със сърдечно-съдовия риск. Дали е налице такава зависимост, ще стане ясно, след като приключи започналото през август 2011 г. проучване. Предвижда се то да обхване 17 хил. пациенти, като нашата страна също е представена с 15 клинични изследователски центъра.

За ролята на световния пазар, за високите цели в различните медицински направления, както и за мисията на „Новартис“ разказа генералният мениджър за България д-р Христо Трунчев. Фактите са повече от красноречиви. Повече от 1,1 млрд. души по света използват продукти на фармацевтичната компания, като 20% от продажбите са инвестирани в научноизследователска дейност – в момента над 130 проекта са във фаза на клинична разработка. Компанията е с най-голям брой одобрени нови молекули в САЩ и в ЕС от 2007 г. до днес.

Не по-малко интензивна и полезна за българското здравеопазване е дейността на българския офис на „Новартис“. В нашата страна компанията инвестира в образователни проекти за медицински специалисти в различни терапевтични области, осъществява подкрепа и научен обмен с взаимно признаване между български и международни медицински институции, провежда клинични проучвания, подпомага болничните заведения и др.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.