Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Сдружението на общинските болници подготвя коментар по НРД`2012

Сдружението на общинските болници подготвя коментар по НРД`2012

Писмо на сдружението до управителите на общинските болници
Уважаеми колеги,
На 10 януари т.г. в ДВ, бр. 31, бе обнародван окончателният вариант на НРД`2012. Налични са и приложенията към него. В процеса на договаряне бяхме уверени от БЛС и НЗОК, че в специалната част на НРД`2012 са включени всички текстове на съществувалите през 2011 г. Указания 1, 2 и 3.
УС на СОББ бе сигнализиран за наличие на съществен пропуск, който променя изцяло постигнатите договорености. Проблемът се състои в това, че за клинични пътеки № 1, 3, 7 /неврологични/, 145, 149, 151 /акушер-гинекологични/, 158, 168, 169, 176, 181, 182, 184 /хирургични/ в условията за сключване на договор е посочено: „Допуска се отделение/клиника І ниво на компетентност да осъществява диагностично-лечебна дейност по тази клинична пътека, в случай че отговаря на всички изисквания за отделение/клиника ІІ ниво, с изключение на изискванията за персонал.”
Сериозният проблем възниква от това, че за тези клинични пътеки остава изискването да има налична клинична лаборатория ІІ ниво на територията на болничното заведение.
В Указание № 3 от 2011 година в т.2 е посочено, че в случаите, когато ЛЗПБ е изпълнител на клинична пътека, по която се допуска да работят и клиники/отделения от І ниво на компетентност, но не притежава в структурата си клинична лаборатория от ІІ ниво, то следва да бъде представен договор с такава, намираща се на територията на населеното място /по изключение – на територията на областта, когато на територията на населеното място липсва клинична лаборатория ІІ-ро ниво/.
Липсата на подчертания текст в алгоритъма на клиничните пътеки в НРД`2012 е причина болниците от І ниво да не могат да сключат договори по посочените клинични пътеки.
Възможният изход е в условията за сключване на договор за изпълнение на съответната клинична пътека да бъде вписан текстът:
„По изключение – на територията на областта, когато на територията на населеното място липсва клинична лаборатория ІІ ниво.

Д-р НеделчоТотев, Председател на УС на СОББ

Бележка на редакцията

В края на писмото, получено в редакцията, д-р Тотев препоръчва на своите колеги да информират и за други проблемни въпроси, с което да определят насоките в исканията на сдружението.

2 Отговори to " Сдружението на общинските болници подготвя коментар по НРД`2012 "

 1. МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов” ЕООД-гр.Мадан

  4900 Мадан, ул.“Перелик”№ 9, тел./факс: 0308/98902; 0308/2-22-96,
  E-mail: mbal.madan@abv.bg

  Изх.№20
  11.01.2012г.

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ

  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
  от
  Д-р СТЕФАН АСЕНОВ ХАДЖИЕВ – УПРАВИТЕЛ
  НА МБАЛ „Проф.Д-р К.Чилов „ ЕООД ГР.МАДАН

  Уважаема д-р Тотев

  В Смолянска област работят трима микробиолози, от които единият е Директор на РЗИ гр.Смолян,а един е над 65 годишна възраст.
  Единствено в Областната болница в гр.Смолян работи един лекар със специалност по патоанатомия.
  МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан се намира в трудно достъпен район , каквато е община Мадан с 44 населени места, разпръснати по върховете на Родопите.
  Болницата ни защити І-во ниво с разрешително № МБ – 189 от 10.01.2011г. на МЗ. Разполага със следните структури:
  1.Отделение по Вътрешни болести – с І-во ниво на компетентност с дейности по „Вътрешни болести”, „Кардиология” и „Ендокринология и болести на обмяната”.
  2.Отделение по Хирургия – с І-во ниво на компетентност с дейности по „Хирургия” и „Ортопедия и травматология”.
  3.Отделение по Акушерство и гинекология – с І-во ниво на компетентност с дейности по „Неонатология”
  4.Отделение по Педиатрия - с І-во ниво на компетентност
  5.Отделение по Нервни болести - с І-во ниво на компетентност
  6.Отделение по УНГ болести - с І-во ниво на компетентност
  7.Отделение по Образна диагностика - с І-во ниво на компетентност
  8.Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина – с І-во ниво на компетентност
  9.Клинична лаборатория - с І-во ниво на компетентност

  В област Смолян това е най-голямата общинска болница. Преминалите болни за една година се движат от 2900 – 3800души, 30%-40% от преминалите болни са от съседните общини защото разполагаме с утвърдени специалисти ,а и община Мадан се явява естествен географски център.В момента е без задължения към персонал и доставчици.
  След прекратяване на дейността на болницата в община Рудозем, това население разчита на нас, тъй като разстоянието между двата града е 15 километра. В гр.Рудозем има разкрит само филиал на СМП на фелдшерско ниво и практики на ОПЛ, няма Медицински център за специализирана помощ. ФСМП в гр.Мадан също е на фелдшерско ниво и двата центъра разчитат на нашата болница и нашите специалисти, както за спешни консултации, така и за болнична помощ.
  Населението на региона ни болезнено е свързано с болницата, защото няма по близко лечебно или здравно заведение на което да разчита /освен областната болница,която е на 35км. от гр.Мадан/, особено през зимата, а и след прекратяване дейността на болницата в гр.Рудозем. Пътят за Смолян от гр.Златоград, гр.Неделино и с.Старцево минава през Мадан, в много от случаите на транспорт на спешно болни и родилки се стига до нашата болница и тук се решава проблема.
  Необходимо е на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан да се разреши да сключи договор за болнична помощ с РЗОК гр.Смолян, като изискването за „Микробиологична и патоанатомична лаборатории в населеното място” да се промени в „Микробиологична и патоанатомична лаборатории на територията на областта”.По този начин болницата ни ще може да работи по четири пъти повече КП и ще се гарантира медицинското обслужване на населението ни от страна на болнична помощ.
  Недостига на лекари със специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение” е факт за цялата ни страна. През последните две години сме канили такива от вътрешността на страната за да отговорим на стандартите, но всичко е било временно.В момента разполагаме с местни кадри от които един специалист на основен трудов договор и двама специалисти на втори трудови договори с по 4 часа работно време, вместо двама лекари на основен трудов договор. При разумно изготвен график с тези трима специалисти осигуряваме оперативната дейност в отделенията с хирургична насоченост, както и 24 часово покритие на дейността и спешността в болницата ни.
  МБАЛ Мадан е общинска болница с УНГ отделение с 50 годишна история и с авторитет в област Смолян. В момента е с І-во ниво на компетентност , като развива добра дейност.В него работят двама лекари със специалност с над 20 годишен стаж и почти всички удостоверения и сертификати за диагностика и лечение на УНГ заболявания. Разполага с оборудване за второ, а някъде и за трето ниво на компетентност, като например два операционни микроскопа , два клинични аудиометъра ,набори за микроларингохирургия и ендоназална хирургия, набор за тонзилектомия с обща анестезия и др.

  За отбелязване е, че УНГ отделение в МБАЛ Мадан първи в област Смолян, преди години въведе операция на сливици с обща анестезия и т.н.
  С долната таблица искам да Ви илюстрирам дейността на УНГ отделение в МБАЛ Мадан

  година брой брой брой брой
  легла преминали операции лекари
  болни
  2008 4 308 269 2
  2009 5 288 263 2
  2010 5 263 251 2
  2011 8 282 279 2

  Само поради факта ,че клиничната лаборатория в болницата е първо ниво не можем да регистрираме това отделение като второ ниво.
  Според медицински стандарт УНГ болести, за второ ниво УНГ отделение се изисква да има двама лекари със специалност , 380 души преминали болни на 10 легла за година и по 100 операции на лекар със специалност, а за първо ниво един лекар със специалност , 340 души преминали болни на 10 легла и по 100 операции на специалист.И за двата вида отделения за оперативната дейност е казано:
  Раздел ІІІа1.5.и2.5(изм. – ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Обем оперативна дейност – пълен обем хирургични дейности, отговарящи на клиничната компетентност и квалификация на специалистите и оборудване, съответно на специфичните изисквания на оперативните дейности – операции с малък, среден и голям обем и сложност.
  Клиничните пътеки за които можем да кандидатстваме като УНГ отделение І-во ниво според НРД 2012 са две за заболявания на ушите и една за заболявания на сливиците, т.е. три клинични пътеки.Няма клинична пътека за заболявания на носа и за заболявания на ларинкса и фаринкса в отделение по ушно-носно гърлени болести.При това положение ние не можем да лекуваме пациенти с рутинни заболявания в УНГ практиката ,като например епистаксис , перитонзиларен абсцес ,операция на полипи и т.н.
  За сравнение УНГ отделение ІІ ниво, каквито са отделенията в областните болници,могат да кандидатстват по 20 клинични пътеки /12 за УНГ заболявания и 8 клинични пътеки от Лицево – челюстна хирургия/

  Необходимо е да се премахне тази несправедливост и се разреши УНГ отделение І-во ниво при наличие на двама лекари със специалност да може да работи по КП 114;118;120;121;123 , както беше през 2011г. и по КП с номера 262; 263; 264; от клиничните пътеки за ЛЧХ, т.е.,общо 8 КП. Като при това отново се запазва дистанцията между двата вида отделения.
  МБАЛ Мадан разполага с единствения специалист по Неврохирургия в област Смолян.До въвеждането на новите медицински стандарти имахме изграден неврохирургичен сектор в който оперативната дейност се осъществяваше от 1 неврохирург ,2 хирурзи , 1 ортопедо-травматолог ,2 УНГ специалисти при необходимост, 1 очен лекар,1 невролог и един анестезиолог – реаниматор .
  В момента разполагаме с:
  - лекар с неврохирургия и хирургия
  - двама хирурзи
  - двама ортопедо –травматолози
  - двама УНГ специалисти
  - двама невролози
  - трима специалисти по анестезиология,реанимация и интензивно лечение
  - КАТ
  - оборудвани интензивни стаи/сектори/
  Желанието ни е за обезпечаване на неврохирургичната спешност, както и частично на плановата такава ,да се разреши на МБАЛ Мадан да работи по КП с №202;203;204;205.
  В Детските отделения в малките общински болници т.е. І –во ниво ,може да се лекува само една пневмония.
  МБАЛ Мадан разполага с двама педиатри с квалификации по „Неонатология”,единия и с курс по „пулмология и респираторни алергични заболявания в детската възраст” и един лекар без специалност педиатрия.Водят се раждания.
  Предложението ни е да се разреши работа по КП №26 по кодове К20;К21.К0;21.1;К21.9;К29.1;К29.3;К31.0;К31.3
  КП61-да се премахне изискването за детски нефролог или педиатър работещ в областта на нефрологията или диализата/няма как на І-во ниво ДО да има такива специалисти.
  КП 95 да може ДОтд. І-во ниво при наличие на лекар с квалификация по „пулмология и респираторни алергични заболявания в детската възраст” да работи по кодове J04.0; J04.2;J45.0;J45.1;J45.8;J45.9;J45.8;J68.3;J70.8

  Исканията ни мога да представя в следния обобщен вид:

  1. Да бъде разрешено на общинските болници да сключат договор за болнична помощ с НЗОК, като изискването за „Микробиологична и патоанатомични лаборатории в населеното място или на територията на ЛЗ” да се промени в „Микробиологична и патоанатомична лаборатории на територията на областта.”

  2.Дейността по „Анестезиология,реанимация и интензивно лечение”да се осигурява от един специалист на основен трудов договор и двама специалисти на втори трудови договори с по 4 часа работно време,вместо двама лекари на основен трудов договор.

  3. УНГ отделение І-во ниво при наличие на двама лекари със специалност да може да работи по КП 114; 118; 120; 121; 123 , и по КП с номера 262; 263; 264; от клиничните пътеки за ЛЧХ или общо 8 КП.

  4. За обезпечаване на неврохирургичната спешност както и частично на плановата такава в региони където в близката областна болница няма специалисти неврохирурзи да се разреши общински болници разполагащи с поне един неврохирург в ХО първо ниво да може да работи по КП с №202;203;204;205.
  5. Детско отделение І-во ниво в общинските болници да може да работи по:
  по КП №26 по кодове К20;К21.К0;21.1;К21.9;К29.1;К29.3;К31.0;К31.3
  КП61-да се премахне изискването за детски нефролог или педиатър работещ в областта на нефрологията или диализата/няма как на І-во ниво ДО да има такива специалисти.
  КП 95 да може ДОтд. І-во ниво при наличие на лекар с квалификация по „пулмология и респираторни алергични заболявания в детската възраст” да работи по кодове J04.0; J04.2;J45.0;J45.1;J45.8;J45.9;J45.8;J68.3;J70.8

  С уважение,

  ……………….
  Д-р Ст.Хаджиев – Управител
  на МБАЛ ЕООД гр.Мадан

 2. interesuvame dadeno rajdane v bolnicata v madan data na rajdaneto e 1977 09.08 rodena e v 2 chasa vecherta vyv vtornik imeto na deteto e krasimira pyrvoletova stoqnova znam samo imeto na maika no nqmam neinoto egn molq ako e vuzmojno da mi pomognete s egn na maika ta za da moga da proverq dali nqmam nqkade drugi bratq i sestri molq vi

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.