Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Медицинският одит е между чука и наковалнята

Медицинският одит е между чука и наковалнята

Доц. Златица Петрова – изпълнителен директор на ИАМО, специално за „Форум Медикус“

-         Никой не може да отнеме това, което съм създала през последната година и половина. Правила съм всичко с амбиция, с любов и отговорност, с професионализъм и натрупано познание, с опит и последователност. Резултатите са налице – агенцията е работеща институция, разпознаваема, извършили сме повече от 1102 проверки, установили сме проблеми, които са анализирани и представени както на обществото, така и на ръководството на МЗ. Ние изпълняваме своята професионална и обществена функция за подобряване качеството на здравните услуги, което отговаря напълно на нашата мисия. Със своята дейност ние даваме възможност за промяна на нормативната база, но печелим и доверието на хората. Фактът, че непрекъснато се увеличава броят на подадените до нас жалби, е показателен. Това означава не само доверие, но и издигане на гражданската отговорност на хората поради усещането, че съществува институция, към която могат да се обръщат и на която могат да разчитат. От всичко това има

реални резултати

които ние всеки месец обобщаваме и публикуваме на сайта на агенцията. В тази информация ние отразяваме всичко: проверките и местата, където са направени, констатациите, които са направени, приложените санкции за съответните нарушения, дадените препоръки. За периода на своето съществуване агенцията има издадени 360 наказателни постановления, двойно повече актове, възстановени са суми от глоби и санкции в размер на над половин милион лева. Разбира се, не това е основната ни цел, но всяко нарушение подлежи и на наказание. Основната мисия на агенцията е по-скоро да съдейства и работи за подобряване на здравеопазването, да бъдат избегнати грешките, да не се повтарят, защото в края на краищата винаги ще има доволни и недоволни. За хората, които подават жалби, независимо дали става дума за смърт или за телесна повреда, всяка загуба е 100 процента. Но истината е, че това не винаги е в резултат на лекарска грешка. И когато посочим истината, не всички остават доволни. Хората винаги искат да има виновен. А това създава още по-голямо напрежение и води до загуба на доверие у лекаря. Лекарските отговорности са много и те са свързани не само с опазване живота и здравето на пациента, но с продължителното лечение, с удължаването и с качеството на живота. Лекарите работят в една толерантна среда, макар че за персоналните грешки всеки отговаря лично и получава съответната санкция. Това обаче не бива да слага сянка на недоверие към цялото съсловие.

И нашата агенция, и съдът, и обществото като цяло произнасят своите присъди, но не може, преди да бъде завършен цялостният процес на една проверка с нейните резултати, изводи и санкции, случаят да бъде коментиран и изнасян публично. Да, трябва да има публичност, трябва да има прозрачност, но нека тя бъде основателна, обоснована.

Екипът ни е малък, инспекторите са само 29 души, агенцията няма регионални структури и въпреки това с много усилия и денонощен труд

с много професионализъм се справяме

със своите задачи и вярвам, че оправдаваме очакванията на държавата, институциите и на обществото. В този смисъл ние сме доволни от работата, която вършим. Това не може да ни бъде отнето по никакъв начин. ИАМО така е изградена и ситуирана, че винаги е между чука и наковалнята. От една страна, трябва да защитаваме правата на пациентите, от друга страна обаче, трябва да поддържаме стабилността на здравната система, защото всички в този процес имат права. И едните, и другите имат права и от нас се изисква да постигнем онзи баланс, който да носи равновесие и стабилност. Тежко се работи, защото всички наши случаи са свързани с човешки трагедии. Освен работа по жалби и сигнали на гражданите агенцията има и още редица задачи и отговорности, които са нормативно регламентирани и са свързани с изпълнението на медицинските стандарти, с методиката за субсидиране на лечебните заведения от МЗ, ние осигуряваме и здравноосигурителния надзор. Освен това правим проверки и по искане на други институции – прокуратура, НОИ, омбудсмана, пациентски организации. Нека всичко, което казах, не звучи като хвалба или като своеобразна защита. Ние сме реалисти и не бива да затваряме очите си за това, което е направено. Фактите, реалностите в нашата дейност никой не може да оспорва. Пред мен стои една папка с благодарности от пациенти, от лечебни заведения, от лекари – това е показателно, че резултат има.

Например в резултат на нашата работа бяха променени стандартът по спешната помощ, стандартът по трансплантации, съдействахме за промяна на стандарта по инвазивна кардиология. Под наше въздействие бе променена Наредбата за достъп до медицинска помощ, направили сме редица предложения във връзка с изграждането на регистри както в областта на инвазивната кардиология, така и за създаване на регистър с медицинските грешки. Непрекъснато оказваме методическа помощ на проверяваните лечебни заведения, особено когато става дума за съответствие при изпълнение на нормативните документи. За доверието в агенцията показателен е и фактът, че броят на постъпващите жалби непрекъснато расте – за миналата година те бяха общо 500, до месец ноември на тази година те са 600. Седемдесет процента от тях се отнасят до качеството на медицинската помощ. Тези жалби също дават повод да правим различни предложения в посока подобряване на качеството и спазване на правилата за добра медицинска практика. Сега се опитваме да въведем чек-листи, в които да бъдат вписани тези правила и редица оперативни дейности. Така че работим в много посоки, дори и при анализа на дейността на здравноосигурителните фондове отправихме своите препоръки, които сме предоставили в доклад до министъра на здравеопазването.

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ е постигнала

пълна прозрачност

в своята дейност – когато представяме определени случаи,нарушения, факти, действия, които не са от нашата компетентност, винаги сезираме съответните органи и институции.

Както казах, нашият екип е малък. Проверяващите ни са общо 29 инспектори, които са лекари, икономисти и юристи. Лекарите са 19 души, като повечето от тях имат по две специалности, доказани професионалисти са, като и в този момент не са изоставили своята специалност и работа за квалификация и усъвършенстване. Те притежават и добра обща медицинска култура, защото не може да отидеш на проверка при свои колеги и да не бъдеш достатъчно професионално подготвен и компетентен. Затова и лекарите от нашия екип задължително следят най-новите постижения и промени в медицинската наука и практика, участват в съответните конференции и конгреси. Например на последния конгрес по кардиология участваха двама наши експерти с доклад, с изказвания, на базата на което Научното дружество по кардиология е удовлетворено от нашите предложения, което за нас е полезно. Колаборацията с научните дружества по съответните специалности също е едно от добрите постижения на агенцията.

И пак повтарям, че сме между чука и наковалнята. Работим с пациентските организации така, щото да защитим правата на хората и в същото време повишаваме своята компетентност в областта на медицината, за да бъдем по-полезни на лекарите за промяна на тяхното поведение и подобряване на качеството на медицинските услуги. Изключително добре работим с Научното дружество по хирургия, с което подписахме меморандум и вече проведохме три срещи с хирурзите, на които представихме случаи, за да може самите лекари да преценят къде са допуснати грешки и пропуски и как да бъдат коригирани и избегнати в бъдеще. Подобен анализ сме подготвили и за специалността акушерство и гинекология, като сме го публикували на сайта на агенцията и предстоят срещи с председателя на научното дружество, с националния консултант по акушерство и гинекология. По същата схема сме подготвили и анализирали случаи по отношение на медицинското поведение и на тази база ни предстоят срещи с лекарите от тази специалност с цел превенция и избягване на грешките в бъдеще. Тоест ние представяме случаите, на които сме попаднали, коментираме ги, а самите специалисти да направят своите изводи за своето бъдещо медицинско поведение и чрез анализите да достигнат до правилата за добра медицинска практика.

Получаваме и много жалби, които засягат междуличностни интереси, колегиални взаимоотношения. За жалост по-голямата част от тях са анонимни, но ако има достатъчно факти и доказателства за даден проблем, ние го проверяваме. Има цяла наука, която се нарича управление на конфликтите

и голяма част от тези жалби са именно в тази област. Тази ни роля е много деликатна, защото ние трябва да бъдем съдник и да решаваме конфликти в едно лечебно заведение. Подобен проблем се решава на нивото на неговото възникване с участието на страните в конфликта. Разбира се, и с участието на принципала. Има една книжка, наречена „Конфликти в здравеопазването“. И там има добре разписани подходи за решаването на различен тип конфликти. Аз препоръчвам да се използват подобни подходи за решаването на конфликтите в лечебните заведения. Има достатъчно литература, различни подходи и един от най-добрите ефекти се постига при взаимен компромис от страните в конфликта. Тоест и двете страни трябва да направят своите отстъпки, за да бъде постигнато компромисно решение от взаимен интерес. В тази насока ИАМО няма регламентирани правомощия. Ние можем само да установим отклонения или нарушения на нормативни или законови постановки, и то само в сферата на структурното управление. За решаването на самия личностен конфликт нямаме никакви правомощия.

Нашата дейност наистина е прозрачна, но пак казвам, че предварителната разгласа на още неприключени казуси и случаи деформира окончателните решения. И понеже агенцията е своего рода разследващ орган по отношение на медицинската дейност, затова и често ни наричат „медицинската ДАНС“. Смятам, че правилата трябва да изискват

огласяването да следва приключването

на самия процес на одитиране – така както тези принципи се прилагат в прокуратурата и следствието, така трябва да важат и при нас. Коментар, информация, интервюта за медиите – да, но след като сме приключили работа и сме готови с окончателните резултати и решения по конкретния случай. Затова уважавам фразата,че информация ще има след приключване и съответното следствие или процес. Предварителната информация и коментар влияят на работата и деформират решенията. Ако предварително огласиш някакво предположение, нещо невярно, това е грешно поведение. В нашите анализи ние сме отбелязали негативното въздействие на подобно поведение, и то в няколко посоки. Голяма част от лекарите не приемат този обществен негативизъм и напускат страната, особено младите и колеги в разцвета на силите си. По-възрастните се умориха от това напрежение, което се създава, и започнаха да избягват прилагането на по-сложни действия от медицинското изкуство. А третият негатив е тенденцията към отлив от болнично лечение. Пациентите се страхуват и наблюдаваме подобно поведение в последно време. Да не говорим за агресията от страна на пациентите, когато чуят за трагична развръзка при лечение или операция. Освен това не толерирам това, че пациентите първо се обаждат на медиите, когато се случи подобен инцидент. Това не е добро поведение и за обществото, и за болните, не е добро и за лекарите и съсловието. Има достатъчно институции, които да се занимават с проблема, а след това да бъдат огласени резултатите. Има обществено неодобрение и към самите институции, че се бавят резултатите, делата, че няма вещи лица…Не е проблемът само в България. ИАМО е член на една европейска асоциация, която се занимава с надзор в областта на здравеопазването и в социалната сфера. В тази организация са представени почти всички европейски страни и документите, които получаваме, както и личното ни участие в дадени срещи са именно в тази посока. Много от страните имат проблеми, сходни с нашите, особено по отношение на съдебномедицинската експертиза. Някои държави са намерили решение, като използват специалисти, които вече не са в активна трудова възраст. Това може да бъде приложено и у нас, тъй като, макар и пенсионери, много специалисти могат да бъдат все още полезни на обществото. Дори поради своята необвързаност могат да бъдат още по-адекватни и точни в заключенията си. Това са наистина общи европейски проблеми и ние не правим изключение от тях. Например в Дания, в Норвегия, в скандинавските държави съществуват доста подобни институции като нашата. Колегите от Швеция наброяват 500 души и разполагат с 6 регионални офиса, в Норвегия регионалните офиси са 18, в Дания – 5, в Словения – 7. Така че работим по сходни критерии, но с различен капацитет. Ние сме малоброен екип и нямаме офиси в страната, но разполагаме с експертен капацитет. Ние винаги можем да разчитаме на доказани професионалисти, клиницисти, предложени от самите медицински научни дружества. От нас са поискани и ние сме изготвили над 120 различни становища за нуждите на други институции и организации. Най-често се налага да ползваме експерти в областта на хирургията, на АГ-специалностите, на травматологията.

Няма да отмина и зачестилите публикации по наш адрес по един доста неетичен повод. Не се наемам нито да критикувам неговите автори, нито да се оправдавам или да се притеснявам, че ще проверяват работата на агенцията. Съвсем нормално е принципалът да инспектира, да проверява и контролира своите структури, включително и тези за медицински одит. Дори законът го изисква. Ние сме правова държава и възраженията, конфликтите, неяснотите не се решават в медийното пространство, има си други институции. Впрочем това се случва за първи път. Досега не сме имали случай, в който публично един подконтролен субект да направи изявления срещу една държавна национално отговорна институция. Има регламентирани начини това да бъде сторено и да бъдат удовлетворени всички претенции на недоволната страна. Има регламент, има срок за подаване на възраженията, а след издаване на постановлението за съответните нарушения има възможност и за обжалване в съда. Но процедурата, за която говорим, дори още не е завършена. Затова не смятам да влизам в пряк диалог или спор, още по-малко по медиите. Но в реда на нещата е и на ИАМО да бъде направена и планова, и извънредна проверка – в това няма нищо тревожно.

В самото начало агенцията бе приета от самите лекари

„на нож“.

Но промяната се съдържа именно в тази папка – това, че сме търсени от лекарите да решаваме техни проблем, да отстояваме техни права, е показателно. Имаме и обратната връзка, че нещата са се подобрили. За мен е факт промяната в отношението. Естествено е винаги когато има наказани, да има недоволни. Изненадващ факт е, но ние сме получавали благодарност и от наказани колеги, персонално от личности. Това, което прави агенцията, е в интерес и на пациента, и на лекаря. Важното е да бъде намерен балансът. Наскоро ми зададоха въпрос именно във връзка с конфликтите в болница „Св. Ив. Рилски“ – вие на коя страна сте – на ръководството или на неврохирурзите? Аз не съм на ничия страна – бе отговорът ми. И аз наистина не бих могла да взема страна. Аз съм представител на институция, която взема решения, а не подкрепя една или друга теза. Всички наши решения са свързани с обективността, с истинността и с търсенето на аргументи в една или друга посока. В подобни случаи не трябва да има въздействие върху едната или другата страна, не трябва да има лични пристрастия. Обективността, безпристрастието, професионалните аргументи стоят над всичко. И ако нашата мисия е обществена и отговорна, то това са основните механизми тя да бъде постигната. Ние сме в агенцията не за да се харесваме или да се обичаме, а за да работим и помагаме. В това вярвам аз! ИАМО е проект и идея, която си струва усилията. Вярвам и смятам, че агенцията е достойна и неопетнена институция. Твърдо съм убедена, че е така!

1 Отговор to " Медицинският одит е между чука и наковалнята "

  1. Докога ще занимавате хората с тази умопобъркана свинка. Тя, която никога в живота си не е била в състояние на нищо друго освен да трови живота на кадърните хора, която едно единствено свястно нещо не е създала в цялото си безсмислено съществувание, чиято отвратителна физиономия на женска свиня говори много повече отколкото празните й лъжи и мошеничества. Една сръбска поговорка гласи «както и да се вратиш, гъзо ти все отзад иде», така че Златице както и да се вратиш, все дебелия си гъз ще показваш на хората, които имат отвращението да те виждат. На всички тероризирани от тази гнусна личност български лекари, свалям ниско шапка, а на Другарката Златица предричам, че в най-скоро време ще се пържи в Ада в собствената си свиска мазнина за недостойните си и престъпни деяния!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.