Вие сте в: Начало // Всички публикации // Удовлетворение от живота – не за всички и не навсякъде

Удовлетворение от живота – не за всички и не навсякъде

На годишната сесия на Регионалния комитет на СЗО в Рим бяха представени нови данни за здравето и благосъстоянието на европейците
Европейците оценяват своето здраве, благополучие и удовлетворение от живота по-високо от жителите на много други региони в света. На въпроса “Доколко сте доволни от живота си сега?” повечето хора отговарят положително. В Европейския регион на СЗО средният показател за  удовлетвореност от живота е 6 точки (по скала от 0 до 10), но между отделните страни има ясно изразени различия. Някъде този показател е под 5 пункта, а другаде достига 7.6, което е една от най-високите стойности в света.
Информацията е от Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа, представен на 68-ата сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа, проведена в Рим от 17 до 20 септември т.г., с участието на над 400 висши здравни ръководители, включително министри от 53 държави членки. Участниците обсъждаха постигнатия напредък, приоритетите за разработване на политики с цел изпълнение на ангажиментите по стратегията „Здраве 2020“, подготовката за следващия етап – 2030 г.
- Постигнахме окуражаващи успехи, но напредъкът се разпределя неравномерно в рамките на отделните страни. Затова сега трябва да работим заедно, за да изпълним поетите ангажименти за опазване здравето на всички хора, казва д-р Сузана Якаб, директор на СЗО/Европа.
Новите данни показват още:
- През последните пет години средната продължителност на живота на европейците се е увеличила с повече от го-
дина. Въпреки това, разликата между регионите с най-висока и с най-ниска продължителност на живота е повече от едно десетилетие;
- От началото на хилядолетието смъртността сред всички възрастови групи е намаляла с 25%;
- Целевият показател за намаляване на преждевременната смърт от сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет и хронични респираторни заболявания от 1,5% годишно до 2020 г. вече е постигнат. Според по-
следните данни спадът е средно 2% годишно.
Успоредно с това обаче сегашните тенденции в разпространението на наднорменото тегло и затлъстяването, тютюнопушенето и консумацията на алкохол, както и недостатъчният обхват с ваксинации представляват реална заплаха за тези постижения.
Оценката на участниците в сесията за новия доклад е позитивна. Според тях статистическите данни и направените изводи дават по-ясна представа за здравните потребности на европейците и ще спомогнат за разработването на по-ефективни политики в областта на общественото здраве.

План за действие за подобряване на готовността и реакцията на системите за обществено здравеопазване

През 2017 г. в региона са били идентифицирани над 20 000 тревожни сигнала в областта на здравеопазването, от които 50 – въз основа на проверка, са описани като събития (средно – едно събитие седмично).
Известни и тревожни факти са, че избухването на епидемии на други континенти вече не е безопасно за Европейския регион, защото развитието на световната търговия и транспортните комуникации значително увеличават риска от внос и разпространение на болести.
Новият план за действие има за цел да се ускори изпълнението на Международните здравни правила (2005 г.) – важен механизъм за колективна готовност и реагиране, чрез който до 2023 г. един млрд. души в света ще получат по-добра защита при извънредни ситуации в областта на здравето.

Болести, предотвратими с ваксини и имунизация

През първите шест месеца на тази година огнище на морбили, което засегна Европейския регион, причини повече от 41 000 случая на заболявания и 37 смъртни случая. Това отново показва, че държавите трябва незабавно да предприемат широкомащабни и адекватни мерки за премахване на това заболяване и да сложат край на по-нататъшното разпространение на болестите, предотвратими с ваксини.

Векторно предавани трансмисивни заболявания

В контекста на глобализацията, развитието на търговията, транспорта и изменението на климата, болестите, предавани от комари и акари, се превръщат в сериозна заплаха за Европа. В страните от Южна и Централна Европа например броят на случаите на инфекция и Западнонилска треска на-
раства. Страните обсъдиха съответните мерки, които да бъдат предприети.

Здравето на децата и подрастващите

Последната версия на доклада на СЗО за здравето на децата и подрастващите се фокусира върху редица тревожни моменти:
- Психичното здраве остава пренебрегнато – само 1/4 от държавите събират данни за броя на децата, лекувани от специалист по психично здраве;
- Половината от страните не регулират маркетинга на детски храни, въпреки високия процент на детско затлъстяване и ниските нива на физическа активност;
- Почти половината от държавите нямат политика, която да регулира достъпа до вредни за здравето храни в училищата;
- Две от 5 момичета и 1 от 3 млади мъже, които правят секс, не са защитени по време на акта;
- Една трета от страните не предлагат правен достъп до контрацепция без съгласието на родителите за лица под 18-годишна възраст.

Финансиране на здравеопазването

До 8% от домакинствата в региона, след като заплатят здравни услуги от собствените си ресурси, не могат да плащат за храна, жилища и комунални услуги – с други думи, те не могат да удовлетворят свои основни нужди. Страните трябва да се стремят да гарантират, че размерът на плащанията, направени от хората за своя сметка, не надвишава 15% от общия обем на разходите за здравеопазване. Делегатите обсъдиха предоставени от здравните системи в Европа нови данни за финансова защита на населението.
- Решенията, взети от Регионалния комитет в Рим, ще ни помогнат да повишим ефективността на нашата дейност за бързо постигане на резултати. Това ще даде възможност на министерствата на здравеопазването в региона активно да работят на най-високо държавно ниво и да сътрудничат с всички останали партньори, за да включат своевременно тези теми в политическия дневен ред на страните, казва д-р Якаб.
В дневния ред на годишната сесия присъстваха и редица други въпроси – миграция и здравеопазване, екологично устойчив градски транспорт и др.

Нова стратегия за здравето на мъжете

Според доклада на СЗО в 53-те държави от Европейския регион мъжете живеят по-дълго и по-здравословно от всякога. Независимо от това много хора умират недопустимо рано по причини, които могат да бъдат предотвратени.
Очакваната продължителност на живота на мъжете в страните от региона варира от 64 до 81 години, т.е. разликата е 17 години. Рискът от преждевременна смърт при мъжете на възраст 45 години в някои страни в източната част на региона е пет пъти по-висок, отколкото в западната, а рискът от сърдечно-съдови заболявания – седем пъти.
Приблизително 86% от всички смъртни случаи сред мъже в ранна възраст са свързани с неинфекциозни заболявания (НИЗ) и с травматизъм.
В източната част на региона 37% от всички смъртни случаи, свързани с НИЗ, настъпват на възраст под 60 години, в сравнение с 13% от смъртните случаи в западната част.
Основните причини за смърт сред мъжете на възраст 30-59 години са сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет и респираторни заболявания.
Приблизително 3/4 от всички смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия са на мъже под 25 години.
Регионалният комитет се ангажира да оцени предложените на сесията нови мерки и да обобщи онези от тях, които, от една страна, да гарантират характерните за мъжете здравни потребности, а от друга – да намалят различията в продължителността на живота между страните. От данните в доклада се прави заключение, че е необходим подход, основан на пола, който да позволи включването на мъжете в здравната програма на Европейския регион.

Какво обуславя склонността на мъжете към поведение, рискуващо здравето?

Излагането на рискови фактори е наблюдавано толкова дълго, че практически се приема като биологична особеност, но разликите, които се открояват в региона, опровергават това твърдение. Характерни за мъжете в сравнение с жените са по-високите показатели на тютюнопушене, консумация на алкохол, травматизъм и междуличностно насилие, които се определят от пола и социалните норми. Друга заплаха за здравето на мъжете е нездравословното хранене, като по този показател между страните от региона има вариации. Например високият прием на натрий е по-често срещан в Централна Азия, а в Западна Европа основният рисков фактор е липсата на пресни плодове и зеленчуци в храната. Последните данни сочат:

- През 2016 г. тютюнопушенето е причина за смъртта на 1 млн. мъже в Европейския регион, а в западната и централната част на региона е основен рисков фактор за здравето на мъжете.
- В Източна Европа водещите рискови фактори са употребата на алкохол и наркотици. Те съставляват 24% от всички изгубени години живот при мъжете.
- В Централна Азия основният рисков фактор е нездравословната храна, която представлява 17% от изгубените години живот.
В допълнение, мъжете по-рядко от жените се консултират с общопрактикуващ лекар. Сериозните емоционални проблеми и симптомите на депресия при мъжете например чес-
то остават незабелязани, защо тези състояния не се приемат сериозно и защото хората не са свикнали да търсят по-
мощ. Тези недиагностицирани проблеми, свързани с психичното здраве, водят до увеличаване на броя на самоубийствата. Мъжете на възраст 30-49 години предприемат тази крайна мярка пет пъти по-често, отколкото жените от същата възрастова група.
Според доклада ключовите фактори, които влияят върху здравето и благополучието на мъжете, са нивото на материална сигурност, образованието, заетостта, както и социалното изключване, дискриминацията, пенсионирането, жилищните условия. Положително въздействие върху здравето на мъжете оказва високото ниво на равенство между половете.
Нова стратегия ще бъде разработена след консултации с експерти, партньорски организации и гражданското об-
щество.
В нея ще се предлага набор от действия за премахване на половия дисбаланс, засилване на мерките за предотвратяване на насилието, участие на мъжете в защитата на репродуктивното здраве. Целта на стратегията ще бъде системите на здравеопазването пълноценно да интегрират всички аспекти на половите различия и да предложат модел за по-достъпни за момчета и мъже здравни услуги.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.