Вие сте в: Начало // Всички публикации, Личности // Световен принос на българската медицинска наука

Световен принос на българската медицинска наука

След Втората световна война обществото в различни региони по света, включително и в нашата страна, е обект на тежки и сложни увреждания на човешкия организъм от различни видове екзогенни отравяния. Те постепенно увеличават своя брой и своето разнообразие. Лечението на пострадалите се извършваше с най-разнообразни средства и методи на съществуващата стандартна медицина през този период, но не се получаваха желани благоприятни резултати. Процентът на тежка инвалидност и летален изход ставаше все по-голям. Към средата на миналото столетие тази патология стана все по-агресивна и нейните причинители разширяваха своя произход: тежки промишлени аварии, производствени инциденти, екологични сложни неблагополучия с действие на токсични вещества, а в последните години – поява на възможности и използване на химични и биологични отровни причинители с терористични цели.

Оформен бе особено агресивният феномен, формулиран като токсичен химичен и биологичен травматизъм и тероризъм със значително увеличени поразяващи възможности върху здравето и живота на населението. На този фон през втората половина на миналия век българската медицинска наука с водещото участие на своя представител д-р Александър Монов положи основите и създаде цялостно организационно и научно устройство на качествено нова комплексна медико-организационна клинична система за преодоляване на пораженията на населението у нас от различни видове кризи на посочената многообразна токсична агресия.

През посочения период д-р Монов успешно изгради български национален токсикологичен клиничен модел, съобразен със специфичността на тази особено увреждаща патология В модела той включи адекватни диагностични, лечебни и профилактични средства и методи. В България ускорено бе изградена уникална школа, прилагаща постепенно възникналото самостоятелно направление в медицината – клиничната токсикология. Националният токсикологичен клиничен модел и школата по клинична токсикология имат облик и съдържание, които са оригинален приоритетен принос на българската медицинска наука в глобалната стратегия срещу различните форми на токсичния травматизъм и тероризъм. Днес – 45 години по-късно, българският национален токсикологичен модел има следното устройство.

1.                      Национален токсикологичен клиничен център – качествено нова клинична комплексна единица, открита през 1963 г. в института „Пирогов”, включващ: токсикологична клиника с капацитет до 40 легла с токсикологично отделение за възрастни и детско токсикологично отделение; функционални токсо-алергологични сектори за особено остри тежко пострадали; приемен токсикологичен сектор; специализиран диализен сервиз с нова методология за спешно отстраняване на екзогенните токсични вещества от организма на пострадалия; специализиран информационен токсикологичен сектор с унифицирана специализирана картотека с фишове за основни видове съвременни отровни вещества; специализирани консултанти по психиатрия, офталмология, рехабилитация.

2.                      Държавна токсикологична клинична организация. Първоначално изградена спешно от функционални токсикологични клинични звена, съставени от лекар терапевт и лекар педиатър към окръжните болници в страната, обучени по спешна едномесечна програма по клинична токсикология в центъра в „Пирогов”. Разширена в определени срокове с щатни клинични структури – регионални токсикологични клинични центрове в медицинските факултети в страната. Към тази организация бе включена специализираната токсикологична система във ВМА след квалификация и подготовка на медицински военни лекари.

3.                      Главен токсиколог на Република България – Ал. Монов (1966-1990 г.) и токсикологичен съвет към МЗ.

4.                      Единна организационно клинична стратегия за спешна диагноза, лечение и профилактика в борбата срещу единичните и масовите поражения. Тази стратегия бе съставена и въведена в действие още в началото на дейността на новооткрития Национален токсикологичен клиничен модел и широко публикувана в издаваните през следващите десетилетия монографии на автора на модела. Тя постоянно бе осъвременявана и обогатявана с нови данни от изследвания и текущи научни дейности.

5.                      Специализиран научен книжен фонд по клинична токсикология и нейните гранични области. Фондът включва както внушителни по своята тематика и съдържание монографични издания на Ал. Монов, така и значими произведения по тази специалност като дисертационни и други трудове, издадени от възпитаници на школата през периодите на нейното развитие.

6.                      Квалификация и самостоятелна специалност „токсикология” и „клинична токсикология”, периодични  годишни и други видове специализирани национални научни форуми по токсикология, клинична токсикология и техните гранични области. Това са могъщи обществени и организационни научни „оръжия”, с които българската школа по клинична токсикология още от първите години на своето появяване изгражда изтъкнати специалисти. На такава база през последните години у нас бяха формирани Научното дружество по токсикология и Българската асоциация по клинична токсикология.

7.                      Електронна експертна система по клинична токсикология -„Медикотокс консилиум” (Medicotox consilium – An expert system in clinical toxicology), с автор и ръководител на издателския борд проф. Ал. Монов.  |

8.                       Изграждане на авторитетни структури и форуми за международно сътрудничество в Европа и други области по света по проблемите на масовите токсични кризи и борбата с тях. В това отношение България чрез своя Национален токсикологичен модел и негови представители получи водещо международно признание.

Днес, в годината на своя 45-годишен юбилей, българският национален токсикологичен и клиничен модел е утвърдено стабилно научно теоретично и научно приложно явление. Моделът е основен научно-стратегически и научноприложен фактор и двигател на мощна комплексна стратегия не само в успешната борба срещу тежките отравяния, но и при масовите токсични поражения при съвременни екологични, мирновременни, военновременни и терористични кризи.

Днес – 45 години по-късно, европейски и световни центрове признават основополагащата роля на българския модел в борбата срещу масови екологични или терористични поражения.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.